Schiphol.nl   •   Contact

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Strategie

Strategie


De Mainport Schiphol heeft haar succes en bestaansrecht te danken aan het grote netwerk van verbindingen met de rest van de wereld. Det is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de homecarrier KLM, de overheid en de luchthaven. Schiphol Group is haar faciliterende functie continu aan het verbeteren en uitbreiden in het belang van multimodale transportmogelijkheden voor reizigers en vracht. Zowel een groot netwerk van verbindingen als een zekere keuzevrijheid voor reizigers en vrachtvervoerders is daarbij van belang. Het hoogwaardige hubnetwerk dat in het verleden is opgebouwd, dient te worden gekoesterd. Schiphol streeft tevens samen met haar partners naar versterking van de bereikbaarheid van de Mainport over de weg en per spoor.

Veranderingen in de vraag

Aanhoudende economische laagconjunctuur kan leiden tot een afnemend aantal passagiers, lagere bestedingen per passagier, een capaciteitsreductie en een veranderende dynamiek in de sector.

Grote projecten

Uitvoering van grote infrastructurele projecten kunnen leiden tot vertragingen en budgetoverschrijdingen, waardoor het project niet meer voldoende aansluit op de daadwerkelijke vraag.

Lees verder
Doelstellingen 2013-2017
 • Faciliteren van verdere ontwikkeling van een hoogwaardig, onderscheidend en concurrerend netwerk van met name intercontinentale verbindingen.
 • Verder verbeteren van een uitgebreid, betrouwbaar en toegankelijk landzijdig netwerk van multimodale verbindingen.

Om de concurrentiepositie van de Mainport Schiphol veilig te stellen en tevens verder te verbeteren, wil Schiphol Group reizigers, luchtvaartmaatschappijen en andere gebruikers een excellente prijs-kwaliteit verhouding bieden. We streven naar een voortdurende verbetering van de efficiëntie van onze operatie en de kwaliteit van onze producten en diensten op onze luchthavens. Wij maken daarbij een constante afweging tussen kosten en kwaliteit.

Operationele risico’s Aviation

Veiligheidsincidenten, onverwachte bedrijfsonderbrekingen of onvoldoende inzet van partijen waarvan we in onze operatie afhankelijk zijn, kunnen leiden tot een verstoorde operatie, reputatieschade en een negatieve invloed op het resultaat.

Veranderende wet- en regelgeving

Politieke ontwikkelingen, verandering van standpunten en Europese of nationale wet- en regelgeving die de luchtvaartsector of de verkoop van consumentenproducten op de luchthaven betreffen, kunnen van grote invloed zijn op onze business.

Economische regulering

De economische regulering van de luchthaven Schiphol heeft invloed op de financiële soliditeit van Schiphol Group en de mogelijkheden om in de Mainport te investeren.

Lees verder
Doelstellingen 2013-2017
 • Verder ontwikkelen van het reisgemak voor passagiers.
 • Realiseren van een excellente prijs-kwaliteitratio voor luchtvaartmaatschappijen.
 • Bieden van een hoogwaardige en onderscheidende luchthaven voor reizigers.

Schiphol Group ontwikkelt de luchthaven Schiphol als een aantrekkelijke locatie voor werk, verblijf, vestiging, winkelen, ontmoeting en ontspanning. Om als vestigingsplaats te kunnen concurreren met andere nationale en internationale locaties is een aantrekkelijke marktplaats belangrijk. Belangrijke elementen zijn de retail- en vastgoedstrategie. We spannen ons ook in om Schiphol te versterken als een distributiepunt voor vracht.

Concurrentie

Achterblijvende investeringen in kwaliteit en capaciteit kunnen tot gevolg hebben dat de concurrentiepositie van de Mainport niet kan worden gewaarborgd.

Marktontwikkelingen vastgoed

Veranderende marktomstandigheden kunnen ertoe leiden dat de bezetting van de vastgoedportefeuille terugloopt en dat de huurniveaus afnemen met waardedaling als gevolg.

Lees verder
Doelstellingen 2013-2017
 • Zorgdragen voor een attractief ondernemingsklimaat op de luchthaven.
 • Realiseren van flexibele logistieke oplossingen voor afhandelaren en verladers.
 • Bieden van aantrekkelijk en eigentijds portfolio van producten en services.

Schiphol Group onderneemt met respect voor mens, milieu en omgeving. De luchthaven creëert duurzame waarde voor haar klanten en stakeholders. De afweging tussen people, planet en profit staat daarbij centraal. Schiphol neemt haar verantwoordelijkheid voor vijf maatschappelijke thema's in het bijzonder: duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit, klimaatvriendelijke luchtvaart, grondstofschaarste en geluid en omgeving.

Overschrijding van geluids- en milieunormen

Overschrijding van nationale en internationale regelgeving op het gebied van geluid en milieu heeft negatieve financiële en operationele gevolgen.

Financiële risico's

Schiphol Group heeft te maken met een verscheidenheid aan financiële risico’s, zoals valuta-, prijs- en renterisico’s, liquiditeitsrisico en tegenpartijrisico. Ook hecht zij veel belang aan het behoudt van haar eigen kredietwaardigheid.

Internationaal ondernemen

Het ondernemen buiten de eigen landsgrenzen biedt voordelen en kansen maar gaat ook gepaard met specifieke risico’s die binnen de eigen landsgrenzen niet spelen.

Lees verder
Doelstellingen 2013-2017
 • Zorgdragen voor een juiste afweging in de verhouding people, planet en profit.
 • Financieel robuuste en efficiënte bedrijfsvoering garanderen om verdere ontwikkeling van de Mainport mogelijk te maken en waarde te genereren voor alle stakeholders.
 • Voortzetten van de stakeholderdialoog aan de Tafel van Alders en met de partijen van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol.