Schiphol.nl   •   Contact

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Stakeholders In gesprek met stakeholders Dialoog

Dialoog

Om scherp te blijven, ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen over het invullen van onze maatschappelijke functie, voeren we rondetafelgesprekken met onze stakeholders. Ook in 2012 hebben we dit gedaan: we wisselden van gedachten met onder anderen vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, bedrijven, onderzoeksinstituten, en ook met medewerkers van Schiphol zelf. De stakeholderdialogen zijn ingericht rondom de vijf maatschappelijke thema's waar Schiphol een bijdrage aan wil leveren.

Alle betrokkenen zien het belang van een nauwe samenwerking tussen Schiphol en maatschappelijke organisaties, bestuurders, bewoners en het bedrijfsleven. Onze stakeholders benadrukken het belang van de regio: wie rekening houdt met de belangen van de buren en de partners, vergroot zijn kansen om draagvlak te creëren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan lokale en regionale opwekking van energie en samenwerking met datacentra en koelhuizen in de omgeving. Door in regionaal verband samen te werken en door ketenpartners te betrekken, ontstaat schaalgrootte voor slimme en bruikbare projecten. Veel gespreksdeelnemers zien Schiphol op verscheidene gebieden als internationale voorloper. Schiphol kan dat alleen blijven door ook voor de maatschappelijke thema's een langetermijnvisie te ontwikkelen, te blijven innoveren en daarbij soms ook risico’s te nemen.

Meermalen is de luchthaven Schiphol ter sprake gekomen als showcase-locatie voor duurzame initiatieven. Zowel kennisinstituten, bestuurders uit de regio als bewoners vinden de ‘proeftuinfunctie’ van Schiphol belangrijk. Dit leeft ook bij de jongere medewerkers van Schiphol Group. Zij vinden dat er nog winst is te halen in de communicatie over Schiphols ambities op het gebied van Corporate Responsibility. Ook kan duidelijker worden verteld dat Schiphol economische bedrijvigheid en werkgelegenheid creëert en Nederland met de wereld verbindt. Dit zou Schiphol kunnen stimuleren via de medewerkers zelf, die allen als ‘ambassadeurs’ kunnen fungeren, maar ook via externe media.

Het eigen YouTube-kanaal van Schiphol en de webpagina’s van Schiphol (bijvoorbeeld schiphol.nl/cr en schiphol.nl/sustainability) laten al veel zien, maar Schiphol zou zich naar de mening van de jonge medewerkers trotser kunnen tonen tegenover het grote publiek. Zij stellen voor meer aandacht te geven aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid en technologische innovatie. De tentoonstelling van NEMO in de zomer in de terminal zien ze als een goed voorbeeld van hoe dit zou kunnen.

Samen met haar partners neemt Schiphol haar verantwoordelijkheid voor duurzame werkgelegenheid en duurzame arbeidsverhoudingen in de keten. Daartoe heeft zij onder meer de Code verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche ondertekend. Deze code kwam tot stand na de stakingen in de schoonmaaksector in 2010, toen werknemers in actie kwamen tegen hoge werkdruk, teruglopende budgetten, korte contracten en gebrek aan waardering. Bijna zevenhonderd bedrijven, opdrachtgevers, organisaties en bonden hebben de code inmiddels ondertekend. Het is bemoedigend dat er vanuit andere branches, zoals de catering en de security, naar de code wordt gekeken; daar wordt met de gedachte gespeeld iets soortgelijks tot stand te brengen.

Ook de pensioenleeftijd is in de stakeholderdialoog over duurzame werkgelegenheid aan bod gekomen. Langer doorwerken, tot 67 en op den duur wellicht langer, wordt steeds meer de norm. Daarom worden vitaliteit en mobiliteit steeds belangrijker. Een van de ideeën die werd geopperd is medewerkers op de luchthaven te laten overstappen tussen de bedrijven. Het is een hele nieuwe insteek: van baangarantie bij één bedrijf naar werkzekerheid in de sector. Deze gedachte past naadloos bij wat in alle rondetafelgesprekken naar voren kwam: zie Schiphol niet als een op zichzelf staand bedrijf of locatie maar betrek de omgeving en regio er zoveel mogelijk bij.