Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Toekomstbestendig Schiphol Geluid en omgeving

Geluid en omgeving

Bijdragen aan de Schipholregio als aantrekkelijk woon- en werkgebied

De Schipholregio moet een aantrekkelijk woon- en werkgebied zijn en blijven. Daar dragen we zelf actief aan bij; onder meer door deel te nemen aan de Tafel van Alders. Dit is een overlegorgaan waarin partijen afspraken maken die ertoe dienen de luchtvaartactiviteiten op Schiphol en de kwaliteit van de omgeving in balans te houden. Ook het verminderen van geluidsbelasting door het stimuleren van stillere vliegtuigen en het verminderen van grondgeluid draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Tafel van Alders evalueert nieuw geluidsstelsel

De Tafel van Alders heeft in augustus 2010 een advies over een nieuw geluidsstelsel aangeboden aan het kabinet. Dit is een nieuwe systematiek voor het berekenen van de geluidsbelasting in de omgeving. Het kabinet en de Tweede Kamer namen dit advies over, waarna per 1 november 2010 voor de duur van twee jaar een experiment is begonnen. De kern van dit nieuwe geluidsstelsel is dat Schiphol start- en landingsbanen die de minste hinder in de omgeving veroorzaken zo vaak als mogelijk inzet. De bescherming voor de omgeving is daarbij minimaal gelijk aan die binnen het huidige stelsel met handhavingspunten. Gedurende het experiment is van de sector verwacht dat er werd gevlogen volgens de regels voor strikt preferentieel baangebruik. Ook bij een dreigende overschrijding van de grenswaarden mocht niet worden afgeweken van deze regels.

Het experiment liep op 1 november 2012 af. Nu wordt geëvalueerd of de opzet van dit nieuwe stelsel voldoet aan de verwachtingen. De Tafel van Alders zal begin 2013 een advies uitbrengen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Glijvluchten

Glijvluchten hebben als voordeel dat er minder brandstof nodig is, de uitstoot van CO2 wordt beperkt en de omgeving minder geluidshinder ondervindt. Het is in 2012 niet gelukt een overeenkomst te sluiten over het uitbreiden van stille glijvluchten op Schiphol. Wel is een pakket van tijdelijke compenserende maatregelen afgesproken. De kern van deze compenserende maatregelen is dat het jaarlijkse aantal nachtvluchten wordt teruggedrongen van 32.000 naar 29.000, en de nachtprocedures ingaan om 22.30 uur in plaats van om 23.00 uur. Op Eindhoven Airport is op 18 oktober 2012 gestart met het uitvoeren van glijvluchten.

Lelystad Airport

Eind maart 2012 heeft de Tafel van Alders advies uitgebracht over Lelystad Airport. De luchthaven kan in fases groeien naar 35.000 en vervolgens tot 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Vanaf 2015 zal de luchthaven een deel van de groei van Schiphol kunnen overnemen. De gemeenteraad van Lelystad heeft op 12 juni ingestemd met het advies, het kabinet deed dit eind 2012. De groei is gekoppeld aan afspraken over hinderbeperking, natuurbescherming, bereikbaarheid en werkgelegenheid in de regio. Belangrijkste voorwaarde is dat voor toekomstig vliegverkeer ruimte moet worden gecreëerd in het luchtruim voor aan- en uitvliegroutes. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken is in 2012 aan beide kanten van de start- en landingsbaan de verharding uitgebreid.

Geluidscapaciteit

De geluidsbelasting van Amsterdam Airport Schiphol voor de omgeving wordt berekend door middel van handhavingspunten. Voor elk van deze punten is wettelijk een maximale geluidsbelasting per jaar vastgesteld. Als de grenswaarden dreigen te worden overschreden, dienen er maatregelen te worden genomen. Er zijn 35 handhavingspunten voor het hele etmaal en aanvullend 25 handhavingspunten specifiek voor de nachtperiode.

Schiphol heeft begin april vanwege groot onderhoud aan een rijbaan ten zuiden van de Buitenveldertbaan en groot onderhoud aan een tweetal toeritten van de Aalsmeerbaan vervangende grenswaarden aangevraagd. Medio augustus gebeurde dit nogmaals, vanwege groot onderhoud aan het hemelwaterafvoersysteem van de Buitenveldertbaan. We voorzagen dat de kans groot was dat de grenswaarde van één handhavingspunt nabij deze baan zou worden overschreden. Beide aanvragen zijn door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gehonoreerd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de situatie in het kritieke handhavingspunt.

Externe factoren, zoals de weersomstandigheden, kunnen ook invloed hebben op de geluidscapaciteit. Door overheersende zuidelijke en zuidwestelijke windrichtingen zijn de zuidelijke baancombinaties veelvuldig ingezet. Begin oktober heeft Schiphol de Tafel van Alders geïnformeerd over een aantal dreigende overschrijdingen in handhavingspunten ten zuiden van de Kaagbaan. Er waren mogelijkheden om potentiële overschrijdingen te voorkomen, maar aan de Tafel van Alders is afgesproken dat we die niet zouden toepassen vanwege het strikt preferentieel baangebruik.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een meteoclausule en oorzaakanalyse uitgevoerd en beleidsregels toegepast. Op basis hiervan zijn voor het operationele jaar 2012 twee formele overschrijdingen in de handhavingspunten 32 en 33 geconstateerd. De inspecteur-generaal moet nog besluiten of een eventuele maatregel zal worden opgelegd.

Aanspreekpunt voor omwonenden

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas), een stichting van Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol, geeft informatie over het vliegverkeer en wonen rondom Schiphol. In het operationeel jaar 2012 hebben 5.286 personen die hinder ondervonden van het vliegverkeer hierover één of meer klachten ingediend bij Bas. Dit waren er 2,5% minder dan in 2011.

Om de aard van de meldingen te kunnen analyseren, maakt Bas onderscheid tussen specifieke, periode- en algemene meldingen. De totale groep melders heeft in 2012 84.674 specifieke, 42.069 periode- en 3.861 algemene meldingen ingediend. Van de 5.286 melders behoren er 33 (0,6%) tot de zogenoemde ‘veelmelders’. Zij waren verantwoordelijk voor 59,3% van alle meldingen in 2012.

Bas besteedt in zijn jaarrapportage vooral aandacht aan de overige melders, de zogenoemde ‘focusgroep’. De 5.253 personen uit deze focusgroep dienden 9,0% minder specifieke meldingen in, 4,6% minder periodemeldingen en 7,3% minder algemene meldingen. Aan de klachten liggen onder meer werkzaamheden aan banen en rijbanen ten grondslag. In tegenstelling tot het jaar ervoor vond in 2012 geen langdurig onderhoud plaats aan een start- en landingsbaan, zoals de Kaagbaan in 2011. Dat had in dat jaar een flink effect op het aantal ingediende klachten.

Eind 2011 is aan de website van Bas de module Wonen bij Schiphol toegevoegd. Hiermee kan iedereen die plannen heeft in de omgeving van Schiphol te gaan wonen of daar al woont, informatie vinden over het gebruik van de luchthaven. Zo kan men zien hoe vaak en hoe hoog er gemiddeld genomen in de afgelopen jaren door startend en landend verkeer over een specifieke locatie in de omgeving is gevlogen. Eerder in hetzelfde jaar was de module Vliegverkeer InZicht toegevoegd, waarmee bezoekers kunnen zien waar, hoe snel en hoe hoog de vliegtuigen rond Schiphol vliegen en waar ze naartoe gaan of vandaan komen. Mede door deze aanvullende informatie is het aantal bezoekers van de website gestegen met 72%, en het aantal bezoeken met 38%.