Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Dagelijkse bedrijfsvoering Veiligheid

Veiligheid

Bij veiligheid op Amsterdam Airport Schiphol gaat het om luchtvaart-, brand- en verkeersveiligheid. De wet- en regelgeving is leidend. We gebruiken het Terminal Veiligheid Management Systeem (TVMS) in het terminalcomplex en het Airside Veiligheid Management Systeem (AVMS) aan de luchtzijde. In deze twee systemen zit informatie over relevante bedrijfsactiviteiten, operationele risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen en de proceseigenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Amsterdam Airport Schiphol kan de veiligheidsrisico’s via de zogeheten ‘plan–do–check–act’ van TVMS en AVMS inventariseren, analyseren en beheersen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het AVMS in 2012 geaudit en de exploitatievergunning met vijf jaar verlengd.

Veiligheid op en rond start- en landingsbanen

Bij de veiligheid rondom start- en landingsbanen gaat het om het voorkómen van situaties waarbij vliegtuigen of andere voertuigen ongewenst een start- of landingsbaan betreden. Onze inspanningen zijn dan ook gericht op zowel het verkleinen van de kans op een runway incursion, als op de vermindering van eventuele effecten, mocht zich toch een runway incursion voordoen. Bij het realiseren van dit beleid werken we nauw samen met alle partijen binnen het luchtvaartproces, met name met de Luchtverkeersleiding Nederland.

De meeste runway incursions bestonden uit kleine afwijkingen van procedures, zoals bijvoorbeeld het óp de stopstreep gaan staan met een neuswiel in plaats van erachter. In 2012 vonden 42 runway incursions plaats (36 in 2011), zonder ernstig gevaar. De toename in 2012 is toe te schrijven aan het meermalen op dezelfde dag gebruiken van een baan die niet was vrijgegeven.

In het Runway Safety Team monitoren en analyseren de partijen uit de luchtvaartsector de runway incursions. Waar nodig worden passende maatregelen getroffen. Eén daarvan is de plaatsing van waarschuwingslichten langs de banen, een maatregel die is voortgekomen uit het in 2010 opgestelde Baan Beveiligings Beleid. De Kaagbaan kreeg deze lichten in 2011. Nu zijn ze ook langs de overige start- en landingsbanen geïnstalleerd.

In 2012 is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van rijbaan Tango aan de zuidzijde van de Kaagbaan. De rijbaan zal volgens planning eind 2014 gereed zijn. Hierdoor zal het aantal kruisingen met de Kaagbaan aanzienlijk afnemen en daardoor ook de kans op een runway incursion.

Samen met de overige partijen uit de luchtvaartsector hebben we een risicoanalyse uitgevoerd naar aanleiding van het incident in 2010 waarbij een vliegtuig is opgestegen van de taxibaan in plaats van de startbaan. De uitkomst van deze analyse moet leiden tot nieuwe maatregelen die de veiligheid in het landingsterrein verhogen.

Aantal runway incursions op Schiphol
(per jaar)

2012

42

2011

36

2010

31

2009

32

2008

41

Aanvaringen met vogels voorkomen

Vogels en vooral ganzen vormen een steeds groter risico voor de vliegveiligheid. Wij doen er alles aan de vogelproblematiek te beperken. De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) heeft op 16 april 2012 het convenant Verminderen Vogelaanvaringen ondertekend. Schiphol Group, KLM en de Luchtverkeersleiding Nederland zijn lid van deze groep, die onder voorzitterschap staat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We voeren een gezamenlijk beleid dat in 2012 al positieve resultaten opleverde: vergeleken bij een jaar eerder zijn in de nazomer 90% minder ganzen waargenomen die over start- en landingsbanen vliegen. Omdat er nog steeds veel ganzen rond de luchthaven zijn, pleiten wij ervoor dit beleid door te zetten.

De provincie Noord-Holland heeft zich ingezet voor verdere intensivering van het populatiebeheer. Er wordt gebruik gemaakt van nestbehandeling, afschot en vergassing. Verder zijn deze zomer 1.400 hectare graanteeltgebieden versneld ondergeploegd. Daardoor was er in de nazomer in de Haarlemmermeer weinig tot geen voedsel voor de ganzen te vinden.

We delen vogelsoorten in op de mate van risico die zij vormen voor de vliegveiligheid. Aan de hand van dit
model zijn er specifieke beheersmaatregelen ontwikkeld voor de verschillende groepen vogels. We maken het landingsterrein zo onaantrekkelijk mogelijk voor deze vogels, waardoor ze niet in buurt komen van de start- en landingsbanen die in gebruik zijn.

In juni 2012 is een pilot met een valkenier afgerond. Helaas heeft de langdurige inzet van de valkenier geen significante daling van de vogelactiviteit of het aantal vogelaanvaringen op Schiphol laten zien. Andere verjaagmethodes zijn minstens zo effectief en vaak ook goedkoper. In de zomermaanden hebben we nog wel dagelijks de valkenier ingezet om vogels te verjagen op de Schipholgronden buiten het landingsterrein waar veel ganzen, kieviten of duiven zijn gesignaleerd.

Aan piloten wordt gevraagd om elke vogelaanvaring te rapporteren. Het aantal vogelaanvaringen in 2012 op luchthaven Schiphol bedraagt 7,0 per 10.000 vliegtuigbewegingen (7,6 in 2011).

Aantal vogelaanvaringen op Schiphol
(per 10.000 vliegtuigbewegingen)

2012

7,0

2011

7,6

2010

7,7

2009

7,1

2008

4,2