Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Dagelijkse bedrijfsvoering Milieu

Milieu

Amsterdam Airport Schiphol streeft naar een verantwoorde energie- en waterhuishouding en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De doelstellingen zijn opgenomen in het milieubeleidsplan. Dat plan bestaat uit de compartimenten lucht, energie, water, geluid, afval, bodem, gevaarlijke stoffen en natuur en landschap. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkafspraken voor de beheersing van milieurisico’s zijn vastgelegd in het milieumanagementsysteem.

Energie

Het energieverbruik is in 2012 niet alleen procentueel maar ook in absolute termen gedaald, ondanks de toename van het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen en de stijging van de bezettingsgraad van ons vastgoed. Dit was te danken aan diverse besparingsmaatregelen, maar ook aan de zachte weersomstandigheden in de zome waardoor er minder is gekoeld.

Onze doelstelling is om tot 2020 jaarlijks 2% energie-efficiëntie te realiseren. In 2012 hebben we een daling van 4,5% gehaald. Dit is bereikt door 158 nieuwe efficiencymaatregelen met een totale besparing van 100 terajoules. Dit is inclusief de energie die duurzaam wordt opgewekt. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik van 1.280 huishoudens.

Eind 2012 zijn we begonnen met het vervangen van de gele verlichte verwijsborden in de terminal. De verlichting van de reclameborden wordt steeds efficiënter, dankzij de toepassing van ledverlichting en de plaatsing van betere schakelklokken. Dit noemen we slim schakelen. Ook is het personeelsparkeerterrein P40 voorzien van ledverlichting.

Onze klimaatsystemen worden steeds efficiënter dankzij de toepassing en verbetering van elektromotoren en frequentieregelaars, maar ook doordat we onze installaties beter inregelen. We passen aanwezigheidsdetectie toe zodat we enkel de gates ventileren waar reizigers zijn. Deuren van vrachtloodsen, brandweerposten en onze sneeuwloods sluiten steeds vaker automatisch. Verder is onze aandacht ook uitgegaan naar besparingen in het verbruik van bagagebanden, securitysystemen, telecommunicatie en automatisering.

In 2012 hebben we ons nieuwe energiebesparingsplan voor de komende vier jaar (2013-2016) opgesteld in samenwerking met de overheid: we hebben ons gecommitteerd aan de ambitie om 8% te besparen gedurende deze periode.

Elektriciteitsverbruik Amsterdam Airport Schiphol
(x1.000 kWh / operationeel jaar)

2012

183.041

2011

183.182

2010

175.565

2009

174.912

2008

173.949

Gasverbruik Amsterdam Airport Schiphol
(x1.000 m3 / operationeel jaar)

2012

12.231

2011

13.804

2010

15.025

2009

14.624

2008

15.677

Luchtkwaliteit

De overheid stelt normen aan de emissies van vliegtuigen. In 2012 is aan de gestelde normen voldaan. Daarnaast gelden voor de lokale luchtkwaliteit wettelijke grenswaarden voor concentraties van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10). Op alle locaties op en rondom de luchthaven is ruim voldaan aan de wettelijke grenswaarden die vanaf 2015 zullen gelden.

In het Luchthavenverkeerbesluit is vastgelegd dat de Auxiliary Power Units (APU) en Ground Power Units (GPU) steeds minder zullen worden gebruikt. Beide stoten onder andere NOx en roet uit. Om in de toekomst aan de wettelijke grenswaarden te blijven voldoen, voorzien wij in de periode 2010-2013 61 vliegtuigopstelplaatsen van een elektrisch aangedreven voorziening van walstroom en een stroompunt voor preconditioned air. Hierdoor wordt het gebruik van kerosine en diesel op deze opstelplaatsen overbodig.

In 2012 zijn vijftien opstelplaatsen voorzien van deze aansluitingen. In 2013 komen er nog zestien bij. Bijkomend voordeel van afhandelen zonder APU en GPU is de grote afname van geluid op de vliegtuigopstelplaats.

Kwaliteit oppervlaktewater

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door het ijsvrij houden van de vliegtuigen en het sneeuw- en ijsvrij houden van de start-, taxi- en landingsbanen en de platformen. De wintermaanden van 2012 waren over het algemeen zacht; in januari, februari en december waren er korte perioden met sneeuw en ijs.

De gladheidsbestrijdingsmiddelen kaliumformiaat en glycol zijn weliswaar biologisch afbreekbaar maar onttrekken wel zuurstof aan het water. Tijdens de koude periode in februari is het waterkwaliteitherstelplan ingeschakeld om het zuurstofgehalte in het water te herstellen. Het plan werkt goed; na twee weken konden we het plan buiten werking stellen. Het percentage van het aantal dagen waarop het gemiddelde zuurstofgehalte meer is dan 3 mg/l op de drie handhavingspunten, bedroeg in 2012 98,2%. Op enkele locaties was er nog te weinig zuurstof. Dit werd deels veroorzaakt door het intensieve gebruik van kaliumformiaat en glycol. Er was ook ijsvorming in de sloten, waardoor geen verversing van het water met zuurstof kon optreden.