Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Dagelijkse bedrijfsvoering Medewerkers

Medewerkers

We hebben betrokken en gemotiveerde medewerkers nodig die zich willen inzetten voor het succes van Schiphol Group en die zich blijvend ontwikkelen. Zij zijn essentieel om onze strategische ambities te kunnen realiseren. Schiphol wil een loyale werkgever zijn, die veel investeert in medewerkers en hen de ruimte biedt voor een aantrekkelijke loopbaan. Wij verwachten daarbij ook een ondernemende en professionele instelling van de medewerkers zelf.

Personeelsontwikkeling

Schiphol Group had eind 2012 2.131 medewerkers in dienst, gelijk aan 2.080 fte. Het aantal fte is ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven (2.088 fte). Het aantal (seizoens-) inhuurkrachten is in 2012 gedaald.


Talent & Leadership-ontwikkeling

Voor leidinggevenden van Schiphol Nederland B.V. met hbo+ niveau is in 2012 het Talent & Leadership-curriculum gecompleteerd met een drietal trainingsprogramma’s. In de tweede helft van 2012 heeft 20% van de tweehonderd leidinggevenden deelgenomen aan deze intensieve trainingen. De overige leidinggevenden zullen in 2013 het programma volgen.

Deze training van leidinggevenden is een vervolg op het vernieuwde performance managementbeleid dat we in 2012 hebben ingevoerd. Daarin focussen we op resultaatafspraken die leidinggevenden en medewerkers maken. Het doel is een actieve dialoog te krijgen en het beoordelingsproces transparanter te maken.

Nieuwe trainees

In 2012 is een nieuwe lichting trainees begonnen. Hiermee trekken we jonge talenten aan. De tien trainees zijn geselecteerd uit ruim negenhonderd aanmeldingen. Elke trainee voert in de komende twee jaar vier projecten uit, waarbij hij kennis en ervaring opdoet binnen de verschillende business areas. De trainees volgen daarnaast een persoonlijk ontwikkeltraject. De tien trainees die in 2010 zijn begonnen, hebben in 2012 een vaste baan gevonden binnen Schiphol Group.

Diversiteit

Schiphol Group is een zeer diverse organisatie. We willen graag dat onze medewerkers trots zijn op Schiphol en zich thuisvoelen, ongeacht bijvoorbeeld culturele achtergrond of sekse. De afgelopen jaren hebben we ons specifiek ingezet voor een toename van het aantal vrouwen in de top van de organisatie. Wij hebben een streefcijfer geformuleerd: eind 2014 moet 30% van het senior management vrouw zijn. Eind 2012 was dit al 27%, tegen 23,4% in 2011. De commissie monitoring van Charter Talent naar de Top heeft onze inspanningen opgemerkt. Schiphol Group is genoemd als Best Practice, mede omdat wij het 'gewoon doén'. Deze erkenning geeft een extra stimulans om onze vrouwelijke talenten in de subtop klaar te stomen voor een hoger niveau.Gemiddelde lengte dienstverband Schiphol Group
(jaren per locatie)

Schiphol Group

13,9

Schiphol

14,5

Rotterdam

7,5

Eindhoven

7,4

Lelystad

11,9

Gemiddelde leeftijd medewerkers Schiphol Group
(jaren per locatie)

Schiphol Group

44,6

Schiphol

45,1

Rotterdam

38,2

Eindhoven

41,3

Lelystad

44,1

(aantallen per locatie)

<30

30-40

40-50

50-60

60>

Schiphol Group (2.130)

153

555

686

576

160

Schiphol (1.948)

113

504

627

553

152

Rotterdam (130)

38

32

40

14

6

Eindhoven (36)

2

12

16

5

1

Lelystad (16)

-

7

4

4

1

Veilige en duurzame inzetbaarheid

In 2012 is het meerjarenplan Veilige en Duurzame Inzetbaarheid 2012–2014 vastgesteld. Daarin zijn veiligheid, gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers geborgd. Wij willen dat onze medewerkers gemotiveerd, betrokken en gezond zijn en een toegevoegde waarde kunnen (blijven) leveren voor onze organisatie. We willen ook dat medewerkers en derden zich bewust zijn van het belang van veiligheid en de verdere ontwikkeling daarvan. Ze moeten hun werk kunnen doen in een veilige en gezonde (werk)omgeving.

De uitwerking van dit beleid is opgenomen in het Veiligheids- en Arbobeleidsplan. Relevante wet- en regelgeving geldt als ondergrens. Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van een arbo-managementsysteem, dat is gebaseerd op de internationale norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

Ziekteverzuim

Als onderdeel van het beleid is in 2012 veel aandacht besteed aan het reduceren en beheersen van het ziekteverzuim. Het verzuimpercentage voor Schiphol Nederland B.V. is het afgelopen jaar met één procentpunt afgenomen naar 3,7%.

We treden zowel curatief als preventief op. Zo hebben we trainingen verzuimbegeleiding georganiseerd voor alle operationeel leidinggevenden. Medewerkers konden deelnemen aan de preventief medisch vitaliteitsonderzoeken (PMVO). Bijna tweederde van de medewerkers heeft dit gedaan. Uit de resultaten blijkt dat de mentale vitaliteit van de medewerkers hoog is maar dat de fysieke vitaliteit een aandachtspunt blijft.

Arbeidsvoorwaarden

Schiphol Nederland B.V. en de vakbonden hebben in de cao afspraken vastgelegd over het vergroten van duurzame inzetbaarheid. We hebben een Levensfase-bewust HR-beleid ontwikkeld. Medewerkers kunnen zelf keuzes maken op het gebied van loopbaanontwikkeling, verlof, flexibel werken en vitaliteit. We hebben een pakket maatregelen samengesteld voor de bevordering van de interne mobiliteit, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Deze regelingen vervangen het tot op heden gehanteerde Leeftijdsbewust Personeelsbeleid, dat uitsluitend was gericht op oudere medewerkers.

Veilige inzetbaarheid

In het meerjarenplan is een belangrijke plek ingeruimd voor veiligheid. Onder veilige inzetbaarheid verstaan we dat medewerkers en derden zich bewust zijn van het belang van veilig werken en dat zij werken in een veilige en gezonde (werk)omgeving.

We blijven doorgaan met het waar mogelijk verbeteren van de veiligheid. In 2012 hebben we de blootstelling van onze medewerkers aan emissies van dieselmotoren verder beperkt. De platformrenovatie van de C-pier is in volle gang: de pier krijgt onder meer ondergrondse brandstofleidingen voor kerosine. Een voordeel daarvan is dat er straks geen tankauto’s meer rond de C-pier rijden, wat ten goede komt aan de veiligheid op het platform. Het zakboekje Safety & Security, dat iedereen krijgt bij het aanvragen van een Schipholpas, is sinds 2012 ook verkrijgbaar als app. Het bevat ook informatie over arbeidsveiligheid.

Om de veiligheid bij regulier onderhoudswerk en ver- en nieuwbouw voor Schiphol en haar partners in 2012 verder te verbeteren, zijn we begonnen met het standaardiseren van veiligheids- en gezondheidsplannen. In deze plannen worden eenduidige procedures gedefinieerd voor elk project. Hierin zijn ook de risico's en de rol van Schiphol als opdrachtgever, partner en/of toezichthouder opgenomen.

Schiphol hanteert de Lost Time Injury Frequency (LTIF) om bedrijfsongevallen te registreren. Hiermee kunnen we zien hoe we het doen ten opzichte van andere bedrijven binnen of buiten de branche, maar we kunnen ook bijhouden hoe de situatie is ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 kwam Schiphol Nederland B.V. (exclusief de brandweer) uit op een LTIF van 1,6. Voor de brandweer is het resultaat 44,4. We zitten hiermee op het niveau dat we in voorgaande jaren intern gerapporteerd hebben. We hebben in 2012 de LTIF-meting verbeterd: ook alle bedrijfsongevallen aan airside, in de bagagekelder en in de terminal worden geregistreerd.

Integriteit

Integriteit houdt in dat we eerlijk zakendoen en respectvol met elkaar omgaan. Schiphol hecht daar grote waarde aan. Hoe we met elkaar omgaan binnen Schiphol is vastgelegd in de gedragsregels. Hierin staan afspraken over de aanpak van misstanden: ongewenste omgangsvormen, fraude, contacten met externe relaties en misbruik van e-mail, internet en social media.

Collega's hebben de morele plicht te melden als ze weten dat iemand binnen onze organisatie betrokken is, of betrokken is geweest, bij zaken die in strijd zijn met deze gedragsregels. In 2012 is de Meldlijn Integriteit geopend, waar medewerkers ook anoniem meldingen kunnen doen. Een extern bureau beheert het meldpunt en verstuurt de melding aan de integriteitscommissie. Medewerkers kunnen ook direct terecht bij vertrouwenspersonen of de integriteitscommissie.