Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Dagelijkse bedrijfsvoering Ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid

Amsterdam Airport Schiphol is de exploitant van het luchthaventerrein. De exploitatievereisten en daarmee de belangrijkste eisen met betrekking tot het invullen van onze maatschappelijke functie zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart. Hierin staat dat wij optimaal gebruik van de luchthaven als kwalitatief hoogwaardig knooppunt van nationaal en internationaal luchtverkeer bevorderen, met inachtneming van de grenzen die voor de veiligheid en het milieu gelden. In de wet staat onder meer dat Schiphol zorg draagt voor de voorzieningen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van het luchtverkeer en het daarmee samenhangende personen- en goederenvervoer op de luchthaven.

Als exploitant hebben wij een regierol. We zijn er trots op binnen en buiten het luchthaventerrein samen te werken met tal van bedrijven en organisaties die voorop willen lopen in duurzaamheid. Samen weten we concrete stappen vooruit te zetten waardoor de Mainport duurzamer en de regio aantrekkelijker wordt. Die ontwikkeling wil Schiphol samen met haar partners en leveranciers met kracht doorzetten.

Schiphol verwacht van haar leveranciers dat Corporate Responsibility is geworteld in hun bedrijfsvoering. In onze inkoopprocessen is het een belangrijk criterium. De vijf maatschappelijke thema's waaraan Schiphol wil bijdragen zijn daarbij leidend. Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden. Corporate Responsibility gedijt bij een constructieve dialoog. Lees hier meer over in Stakeholders.

De centrale inkoopafdeling van Amsterdam Airport Schiphol selecteert leveranciers waarvan de business areas producten en diensten kunnen afnemen. Uitgangspunt is dat (potentiële) leveranciers bewust bezig zijn met Corporate Responsibility. Het beleid wordt als selectiecriterium meegenomen in (Europese) aanbestedingen.

In 2012 hebben we een leverancierscode opgesteld voor onze grootste leveranciers. Dat zijn de leveranciers waarbij Schiphol 80% van de ingekochte producten en diensten afneemt. Door het ondertekenen van deze verklaring geeft de leverancier aan bekend te zijn met het belang van Corporate Responsibility voor Schiphol en dat hij in lijn daarmee handelt. In het inkoopbeleid zijn de kaders en regels opgenomen voor de inkoopactiviteiten, onder andere met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Specifieke afspraken zijn opgenomen in de onderliggende contracten. Als een leverancier niet binnen de afgesproken kaders blijft, kan het contract worden beëindigd.

Van de ingekochte producten en diensten wordt 80% afgenomen bij ongeveer 45 leveranciers, de overige 20% bij ruim 1.300 leveranciers. In 2012 was 70,7% van ons totale inkoopvolume afkomstig van verantwoorde leveranciers die bewust bezig zijn met Corporate Responsibility. In 2011 was dat nog 66%.