Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Feiten en cijfers Kerncijfers

Kerncijfers

EUR miljoen tenzij anders vermeld

2012

2011

%

Resultaten

Netto-omzet

1.353

1.278

5,8

Resultaat uit hoofde van verkoop vastgoedbeleggingen

12

1

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-24

-1

Bedrijfslasten

-1.044

-975

7,0

Exploitatieresultaat

296

304

-2,5

Resultaat voor belastingen

254

249

2,0

Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders)

199

194

2,2

Afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

238

208

14,5

EBITDA1

534

512

4,4

Investeringen in vaste activa

298

263

13,2

Operationele kasstroom

399

387

3,0

Voorgesteld dividend

108

97

11,2

Kernratio’s

RONA na belastingen2

5,7%

5,7%

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)3

6,2%

6,2%

Leverage4

37,8%

37,9%

FFO/totale schuld5

24,5%

18,5%

FFO interest dekkingsratio6

5,6

4,5

Winst per aandeel7

1.068

1.045

Dividend per aandeel

582

524

Bedrijfsomvang (in aantallen)

Vliegtuigbewegingen handelsverkeer8

459.967

453.613

1,4

Passagiersbewegingen (x 1.000)8

55.284

53.522

3,3

Vracht (x 1.000 ton)8

1.483

1.524

-2,7

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal FTE's

2.087

2.115

-1,3

  • Exploitatieresultaat plus afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen
  • Exploitatieresultaat na belasting plus resultaat geassocieerde deelnemingen en rentebaten / (Gemiddeld vaste activa – actieve belastinglatentie)
  • Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen
  • Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden)
  • Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden
  • Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten
  • Op basis van het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders)
  • Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport