Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Rapportagerichtlijnen

Rapportagerichtlijnen

Bij het samenstellen van het verslag zijn relevante internationale richtlijnen en best practices gevolgd. De G3.1-richtlijn van het Global Reporting Initiative (GRI) is hierbij de belangrijkste leidraad. De huidige mate van toepassing van de G3.1-richtlijn is B+, op een schaal van A tot en met C. De + betekent dat de informatie extern is beoordeeld. De GRI-referentie tabel is opgenomen. Voor de indicatoren die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering wordt in de tabel aangegeven waar in het verslag informatie over het betreffende onderwerp is opgenomen. Het GRI-sectorsupplement voor luchthavenondernemingen is ook toegepast.

Het ministerie van Financiën heeft bepaald dat vanaf 2010 de jaarverslagen van staatsdeelnemingen minimaal level C van het GRI moeten hebben. Met het level B+ voldoet Schiphol niet alleen aan deze eis maar ook aan haar huidige ambitieniveau. Bovendien moeten de jaarverslagen van staatsdeelnemingen deel uitmaken van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark is in 2012 uitgevoerd door PwC in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 2006 doen wij mee aan dit onderzoek. Aan de Transparantiebenchmark voor het jaarverslag over 2011 deden 472 organisaties mee. Schiphol Group behaalde de 47ste plaats.

Als participant van de Global Compact hebben wij verslag gedaan over de voortgang van de tien principes van de Global Compact. Dit is opgenomen in de Global Compact Communication on Progress.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is de externe accountant van Schiphol Group. De luchthaven heeft de accountant gevraagd een beoordeling te verrichten met het doel een beperkte mate van zekerheid af te geven over de betrouwbaarheid van de informatie over vijftien prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren hebben alleen betrekking op de luchthaven Schiphol.

 1. Schiphol College
 2. CO2-uitstoot eigen activiteiten
 3. Hergebruik afval
 4. Aantal overschrijdingen handhavingspunten
 5. Inkopen bij verantwoorde leveranciers
 6. Diversiteit
 7. Ziekteverzuim
 8. Bedrijfsongevallen met verzuim
 9. EPBD-labels bestaande gebouwen
 10. In het jaar aangepaste VOP's voor walstroom en PCA
 11. Zuurstof oppervlaktewater
 12. Drinkwaterverbruik per passagier
 13. Runway incursions
 14. Birdstrike rate per 10.000 vliegtuigbewegingen
 15. Uitvoeren integrale testen brandveiligheid

De accountant hanteert hierbij de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde richtlijn N.V. COS3410N ‘Assurance opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ als richtlijn. Het assurance-rapport is opgenomen in het jaarverslag.

Reikwijdte van de rapportage

De resultaten op financieel, operationeel en maatschappelijk gebied worden gepresenteerd in één jaarverslag. Meer dan 90% van onze activiteiten vindt plaats op de locatie Amsterdam Airport Schiphol. Veel van de operationele en maatschappelijke prestaties hebben daardoor alleen betrekking op deze locatie. De nationale en internationale dochters en deelnemingen (luchthavens en andere activiteiten) voeren eigen, op de lokale omgeving gerichte initiatieven uit, die passen binnen de visie van Schiphol Group.

Onze maatschappelijke functie is Nederland verbinden met de belangrijkste steden en centra in de wereld via een multimodaal knooppunt. Onze strategie stoelt op vier thema's: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace en Sustainable Perfomance. Binnen Sustainable Performance zijn vijf maatschappelijke thema's geselecteerd waar de luchthaven een bijdrage aan wil leveren. Het directieverslag is ingericht volgens de vier thema’s van onze strategie. Het hoofdstuk Sustainable Performance geeft onze resultaten weer over de vijf maatschappelijke thema’s. Behalve in dit verslag, is informatie beschikbaar op de website: schiphol.nl, schiphol.nl/cr en schiphol.nl/sustainability.

De vijftien prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in deze toelichting zijn geselecteerd omdat ze voor elk bedrijf relevant zijn (bijvoorbeeld CO2-uitstoot eigen activiteiten en ziekteverzuim) of juist zeer specifiek zijn voor de sector (bijvoorbeeld birdstrike rate en overschrijdingen handhavingspunten). Het betreft hier prestaties die de luchthaven direct zelf kan sturen op de locatie Schiphol, tenzij anders is vermeld.

Deze prestatie-indicatoren worden als onderdeel van de bestaande periodieke managementinformatie gerapporteerd. Elf prestatie-indicatoren worden ten minste elk kwartaal gerapporteerd en de directie bespreekt deze met de betrokken senior managers. Vier prestatie-indicatoren worden ten minste jaarlijks gemeten en beoordeeld: CO2-uitstoot eigen activiteiten, EPBD-labels bestaande gebouwen, drinkwaterverbruik per passagier en inkopen bij verantwoorde leveranciers.

De informatie heeft betrekking op het kalenderjaar 2012 (1 januari – 31 december 2012). Op vier indicatoren is echter het operationele jaar (1 november 2011 – 31 oktober 2012) van toepassing: CO2-uitstoot eigen activiteiten, overschrijdingen handhavingspunten, hergebruik afval en drinkwaterverbruik per passagier. De tijdsperiode van de indicator over de handhavingspunten is wettelijk vastgelegd, terwijl voor de andere drie om praktische redenen gekozen is om het operationele jaar aan te houden.