Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren
Overzicht extern beoordeelde prestatie-indicatoren 

­

1. Schiphol College 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: locatie Schiphol
 • Registratie: Schiphol College
 • 2012: leerbanen 87,5% van examenkandidaten geslaagd (75,0% van examenkandidaten geslaagd in 2011)
 • 2012: Mbo deelnemers 795 gestart (382 deelnemers gestart in 2011)
 • 2012: stagiaires 75 geplaatst (stagiaires 108 geplaatst in 2011)
 • 2012: vakopleidingen 59 opleidingen gevolgd door 118 groepen (2011: 50 opleidingen, 147 groepen in 2011)

Schiphol College is de intermediair voor leerbanen, mbo-opleidingen, stages en vakopleidingen voor logistieke, beveiligings-, facilitaire en retailfuncties op de luchthaven.

Leerbanen: deze zijn bedoeld voor mensen zonder voltooide opleiding of werk. Door middel van een werk/leertraject krijgen zij een betere startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De KPI wordt gemeten aan de hand van het slagingspercentage. In 2012 heeft 87,5% van de examenkandidaten van de werk/leertrajecten het diploma gehaald.

Mbo-deelnemers: Schiphol College biedt Mbo-opleidingen aan die specifiek ontwikkeld zijn voor het werk op de luchthaven en gericht zijn op beveiliging en de logistiek van luchtvracht. Samen met het ROC van Amsterdam hebben we mbo-studenten begeleid bij het maken van de juiste studiekeuze. Dit is terug te zien in een ruime verdubbeling van het aantal mbo-studenten in 2012 tot 795.

Stagiaires: door reorganisaties hebben leerbedrijven minder tijd om stagiaires te begeleiden waardoor het aantal geplaatste stagiaires daalde naar 75.

Vakopleidingen: het aantal groepen dat één van de 59 aangeboden trainingen volgde is in 2012 afgenomen tot 118. Waarschijnlijk is deze afname veroorzaakt door de economische crisis.

Gezien de economische situatie is onze ambitie voor alle onderdelen om het huidige niveau vast te houden. Meer informatie over Schiphol College is opgenomen in duurzame werkgelegenheid.

2. CO2-uitstoot eigen activiteiten
 • Interne rapportage: eenmaal per jaar
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: eigen activiteiten Amsterdam Airport Schiphol op locatie Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: bruto: 112.830 ton (116.015 ton in 2011)
 • 2012: netto: 0 ton (6.482 ton in 2011)

De bruto CO2-uitstoot van onze eigen activiteiten in het operationeel jaar 2012 bedraagt 112.830 ton. Amsterdam Airport Schiphol compenseerde de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door elektriciteitgebruik door de aankoop van groene elektriciteit certificaten (garanties van oorsprong) en CO2-certificaten voor de overige emissies. De netto CO2-uitstoot bedraagt over 2012 0 ton waarmee Schiphol CO2-neutraal is voor de eigen activiteiten in 2012.

We hanteren vanaf 2012 emissiefactoren gebaseerd op die van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De bruto en netto CO2-uitstoot in 2011 zijn herberekend en zijn zodoende niet gelijk aan de data die in het Jaarverslag 2011 zijn gerapporteerd. We streven ernaar het deel dat gecompenseerd moet worden om CO2-neutraal te zijn, steeds verder te verkleinen. Lees meer over onze CO2-emissies in klimaatvriendelijke luchtvaart.

3. Hergebruik regulier afval 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: eigen regulier afval Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Van Gansewinkel
 • 2012: 35,0% (30,2% in 2011)

Op de locatie Schiphol wordt door Van Gansewinkel het afval bij verschillende locaties ingezameld. De luchthaven richt zich op het verhogen van het hergebruikpercentage van het eigen reguliere afval. De scope van deze prestatie-indicator is niet precies gelijk aan de omgevingsvergunning milieu. Dat komt omdat sommige huurders zelf een contract met een afvalinzamelaar kunnen afsluiten waardoor onze afvalinzamelaar niet op alle locaties die onder de omgevingsvergunning milieu vallen, het afval ophaalt.

Van het eigen reguliere afval is in 2012 35,0% gescheiden verwerkt. De stijging is volledig toe te schrijven aan de grotere hoeveelheid gras die in de maanden mei en juni is gemaaid en verwerkt. Op de lange termijn moet het percentage hergebruikt regulier afval steeds meer toenemen. Meer informatie over afval en grondstoffen staat in grondstofschaarste.

4. Aantal overschrijdingen handhavingspunten
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 2 (geen overschrijdingen in 2011)

De geluidsbelasting in de omgeving wordt gemeten door middel van handhavingspunten. Het operationele jaar is afgesloten met twee overschrijdingen van de grenswaarden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een meteoclausule en oorzaakanalyse uitgevoerd en beleidsregels toegepast. Op basis hiervan zijn twee formele overschrijdingen in de handhavingspunten 32 en 33 geconstateerd.

Bij de start van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel heeft ILT een beleidsregel afgegeven die stelt dat, als een overschrijding het gevolg is van dit nieuwe stelsel, de aan het experiment gerelateerde ontheffingsprocedure uitgevoerd moet worden. Hierdoor kan een overschrijding in diezelfde handhavingspunten in het daarop volgende jaar zoveel mogelijk voorkomen worden. Informeel heeft ILT dit reeds gemeld, wij verwachten dat de Inspecteur-Generaal dit op korte termijn ook formeel in een nota aan de staatssecretaris zal schrijven. Meer informatie over dit onderwerp is opgenomen in geluid en omgeving.

5. Inkopen bij verantwoorde leveranciers
 • Interne rapportage: eenmaal per jaar
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2012: 70,7% van totale inkoopvolume (66,0% van totale inkoopvolume in 2011)

Van de ingekochte producten en diensten wordt 80% afgenomen bij ongeveer 45 leveranciers, de overige 20% bij ruim 1.300 leveranciers. We meten de prestatie-indicator op basis van de gegevens van de 80% groep. De score van de prestatie-indicator kan derhalve maximaal 80% bedragen. In 2012 is 70,7% van het inkoopvolume geplaatst bij verantwoorde leveranciers waarvan wij hebben vastgesteld dat zij bewust bezig zijn met Corporate Responsibility. De ambitie is om de stijgende trend door te zetten. Hoe we omgaan met leveranciers is opgenomen in ketenverantwoordelijkheid.

6. Diversiteit 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2012: 27,0% (23,4% in 2011)

Schiphol Nederland B.V. richt zich op het vergroten van de diversiteit van de organisatie door het verbeteren van de doorstroom van vrouwelijk talent naar de top van de organisatie. Aan het einde van 2012 is 27,0% van de belangrijkste functies vervuld door vrouwen. Sinds mei 2012 hebben wij een vrouwelijke CFO. De ambitie is om het percentage ultimo 2014 verhoogd te hebben tot 30%. Informatie over ons personeelsbeleid is opgenomen in medewerkers.

7. Ziekteverzuim 
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2012: 3,7% (4,7% in 2011)

Het verzuimpercentage voor Schiphol Nederland B.V. is afgelopen jaar met één procentpunt afgenomen naar 3,7%. Deze daling is onder meer gerealiseerd door het geven van trainingen in verzuimbegeleiding aan de operationeel leidinggevenden en door medewerkers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een preventief medisch vitaliteitsonderzoek. We streven ernaar deze dalende trend door te zetten. Informatie over ons personeelsbeleid is opgenomen in medewerkers.

8. Bedrijfsongevallen met verzuim
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2012: SNBV zonder brandweer 1,6 (n.v.t. in 2011)
 • 2012: brandweer 44,4 (n.v.t. in 2011)

Schiphol hanteert de Lost Time Injury Frequency (LTIF) om bedrijfsongevallen te registreren. Hiermee kunnen we zien hoe we presteren ten opzichte van andere bedrijven binnen of buiten de branche, maar we kunnen ook bijhouden hoe de situatie is ten opzichte van voorgaande jaren.

Bij het berekenen van het aantal bedrijfsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren, maken we een onderscheid tussen medewerkers van de brandweer en de overige medewerkers van Schiphol Nederland B.V. De medewerkers van de brandweer hebben een hogere LTIF dan het kantoorpersoneel door grotere kans op blessures tijdens werktijd. Een totaal cijfer zou een vertekend beeld geven voor de LTIF bij het kantoorpersoneel. Voor Schiphol Nederland B.V. zonder de brandweer bedraagt de LTIF 1,6 en voor de brandweer 44,4. Onze ambitie is om een dalende trend in te zetten. Informatie over ons personeelsbeleid is opgenomen in medewerkers.

9. EPBD-labels bestaande gebouwen
 • Interne rapportage: eenmaal per jaar
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: bestaande gebouwen uit de Schiphol Real Estate B.V. (SRE) portefeuille van commercieel vastgoed, uitsluitend op de locatie Schiphol.
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 73,4% van het verhuurbaar vloeroppervlak heeft minimaal C label (73,9% in 2011)

Eind 2012 had 73,4% van het verhuurbare kantooroppervlak van Schiphol Real Estate (exclusief operationeel vastgoed) op de luchthaven een A-, B- of C-energielabel aan de hand van de Europese richtlijn EPBD voor energieprestaties voor gebouwen.

Het percentage wordt berekend op basis van het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Het gaat bij deze prestatie-indicator om commercieel vastgoed op de locatie Schiphol. Niet inbegrepen zijn operationeel vastgoed en commercieel vastgoed op andere locaties of vastgoed dat eigendom is van andere entiteiten dan SRE. Tevens zijn vastgoedbeleggingen met een sloopnominatie niet inbegrepen. Bedrijfsruimten zijn uitgesloten omdat voor deze categorie vastgoedbeleggingen geen EPBD-label beschikbaar is.

Het aandeel over 2011 is herberekend omdat enkele parkeergarages meegenomen waren. Parkeergarages behoren niet tot het verhuurbaar vloeroppervlak en zijn uit de berekening gehaald. De ambitie is dat in 2013 90% van het verhuurbaar vloeroppervlak van de bestaande gebouwen minimaal een certificaat C-level heeft. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in milieu.

10. In het jaar aangepaste VOP’s voor walstroom en PCA 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 15 VOP’s (30 VOP’s in 2011)

In het Luchthavenverkeerbesluit is vastgelegd dat de Auxiliary Power Unit en Ground Power Units steeds minder gebruikt zullen worden. In de periode 2010-2013 voorzien we 61 vliegtuigopstelplaatsen (VOP's) van een elektrisch aangedreven voorziening van walstroom en een stroompunt voor preconditioned air (PCA). In 2012 zijn in dit kader vijftien vliegtuigopstelplaatsen aangepast. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in milieu.

11. Zuurstof oppervlaktewater 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: oppervlaktewater terrein Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 98,2% (95,4% in 2011)

Het ijsvrij houden van vliegtuigen (de-icing) en het sneeuw- en ijsvrij houden van taxi-, start- en landingsbanen en platformen, bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van het oppervlaktewater. De daarbij gebruikte gladheidsbestrijdingsmiddelen zijn biologisch afbreekbaar maar onttrekken daarbij zuurstof aan het water. De kwaliteit van het water wordt afgeleid van het zuurstofgehalte in het water.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland meet het zuurstofgehalte op drie overslagpunten. Het percentage van het aantal dagen waarop het gemiddelde zuurstofgehalte meer is dan 3 mg/l op de drie handhavingspunten, bedroeg in 2012 98,2%. De overschrijdingen van de norm zijn veroorzaakt door de korte periode van ijs en sneeuw in januari, februari en december 2012. De ambitie is dat in 2015 de drie handhavingspunten altijd aan de normen voldoen. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in milieu.

12. Drinkwaterverbruik per passagier 
 • Interne rapportage: tweemaal per jaar
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: eigen drinkwaterverbruik Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 13,6 liter (14,0 liter in 2011)

Amsterdam Airport Schiphol levert drinkwater aan de gebouwen op de locatie Schiphol. Dit omvat al het drinkwater dat wordt gebruikt door de horeca, in de toiletten, waterpunten en de kantoren boven de lounges. De scope van deze prestatie-indicator is niet precies gelijk aan de omgevingsvergunning milieu omdat onder meer een deel van het drinkwaterverbruik gefactureerd wordt aan Schiphol Real Estate die het vervolgens doorberekent aan de huurders.

Deze prestatie-indicator berekenen we door het drinkwater dat in de terminal gebruikt wordt te delen door het aantal passagiers. Het drinkwaterverbruik per passagier is in 2012 gedaald naar 13,6 liter door het plaatsen van water onthardingsinstallaties voor de koeltorens op het dak. Deze installaties dikken het koelwater in waardoor tot circa 20% minder water hoeft te worden aangevuld. De ambitie is om een verdere daling te bewerkstelligen. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in milieu.

13. Runway incursions 
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: airside Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: LVNL en Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 42 runway incursions (36 in 2011)

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol registreren allebei runway incursions. LVNL heeft hierbij een leidende rol: Schiphol rapporteert over deze prestatie-indicator maar is voor de volledigheid van meldingen en incidentrapporten afhankelijk van LVNL. Vanaf 2012 vindt er tussen beide partijen formeel afstemming plaats over het aantal runway incursions dat plaatsgevonden heeft. In 2012 waren er 42 runway incursions, zonder ernstig gevaar. Voor deze prestatie-indicator is de ambitie een daling te bewerkstellingen. Meer informatie over veiligheid op airside is opgenomen in veiligheid.

14. Birdstrike rate
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: grenzen luchthaventerrein
 • Registratie: KLM en Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 7,0 birdstrikes per 10.000 vliegtuigbewegingen (7,6 in 2011)

Sinds 2005 hanteren homecarrier KLM en Amsterdam Airport Schiphol dezelfde registratie van birdstrikes. Deze vogelaanvaringen stemt Amsterdam Airport Schiphol maandelijks af met KLM. De rapportages worden elk kwartaal in het Schiphol Birdstrike Committee (SBC) besproken waarbij behalve de registraties ook het beleid en de waaier aan verjaagmiddelen en hun effectiviteit worden besproken.

De birdstrike rate bedroeg in 2012 7,0 per 10.000 vliegtuigbewegingen. Ten opzichte van 2011 betekent dat een daling van 0,6 birdstrikes per 10.000 vliegtuigbewegingen. Op de lange termijn is een dalende trend in de birdstrike rate onze ambitie.

Dit gemiddelde van birdstrikes is berekend door de birdstrikes gerapporteerd door KLM en die van Amsterdam Airport Schiphol die betrekking hebben op KLM toestellen binnen de hiervoor aangegeven grenzen in het luchtruim te delen door de KLM vliegtuigbewegingen. Het gerapporteerde gemiddelde wordt zodoende ontleend aan de rapportages naar aanleiding van circa 50% van het totaal aantal vliegtuigbewegingen.

Voor deze aanpak is gekozen omdat de rapportages door piloten van homecarrier KLM betrouwbaarder zijn dan die van de overige luchtvaartmaatschappijen. Schiphol is voor de registratie van vogelaanvaringen voor een groot deel afhankelijk van KLM en KLM op haar beurt weer van de piloten. Meer informatie over veiligheid op airside is opgenomen in veiligheid.

15. Uitvoeren integrale testen brandveiligheid
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2012: 95% van de integrale testen is in het betreffende jaar uitgevoerd (93% in 2011)

De luchthaven is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in de terminal. Om de brandveiligheid te waarborgen en de actuele bedrijfszekerheid van het brandveiligheidssysteem te verifiëren, voeren we integrale testen uit met brandmeldinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, bagagesystemen, liftsturing, rolluiken en evacuatiesystemen. Van de in 2012 geplande testen is 95% uitgevoerd (35 van de 37). 

De definitie van deze prestatie-indicator is aangepast in 2012. We meten nu of de integrale testen zijn uitgevoerd in het jaar waarin zij gepland stonden, in plaats van of de integrale testen op de geplande datum zijn uitgevoerd. Het percentage over 2011 is volgens de nieuwe definitie berekend en vastgesteld op 93%. Ons streven voor 2013 is om op hetzelfde niveau te presteren. Meer informatie over veiligheid is opgenomen in veiligheid.