Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening GRI-tabel

GRI-tabel

Ref.

Omschrijving richtlijn

Sectie

V

Toelichting, verwijzing naar informatiebronnen

1

PROFIEL

1.1

CEO statement

Bericht van de CEO

V

1.2

Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden van bedrijfsvoering op Corporate Responsibility

Strategie

Risicomanagement

V

2

ORGANISATIEPROFIEL

2.1

Naam organisatie

Toelichting bij geconsolideerde jaarrekening - algemene informatie

V

2.2

Voornaamste producten en/of diensten

Profiel

V

2.3

Organisatiestructuur

Corporate Governance

V

2.4

Locatie hoofdkantoor

+

V

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol

2.5

Aantal landen waar actief

Profiel

V

2.6

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate Governance

V

2.7

Afzetmarkten

Profiel

V

2.8

Omvang van de organisatie

Feiten en Cijfers

V

Omvang terrein Amsterdam Airport Schiphol bedraagt 2.787 hectare en heeft 6 start- en landingsbanen

2.9

Significante veranderingen tijdens verslagperiode

+

V

Geen significante veranderingen

2.10

Toegekende onderscheidingen tijdens verslagperiode

Excellent Visit Value

V

3

VERSLAGPARAMETERS

3.1

Verslagperiode

+

V

01-01-2012 - 31-12-2012

3.2

Datum van het meest recente verslag

2-4-2012

V

www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/FinancieleInformatie/Jaarverslagen.htm

3.3

Verslaggevingscyclus

+

V

jaarlijks

3.4

Contactinformatie

+

V

www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/IRServicesContact.htm
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/InformatieEnContact.htm

3.5

Proces voor bepalen inhoud

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.6

Afbakening van het verslag

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.7

Vermelding beperkingen voor reikwijdte verslag

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.8

Basis voor verslaggeving

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.9

Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

Bepaalde GRI indicatoren zijn inhoudelijk niet materieel bevonden voor Schiphol Group. Hierdoor vindt derhalve geen meting of berekening plaats en zijn gegegevens niet beschikbaar. In andere gevallen zijn gegevens niet publiekelijk beschikbaar

3.10

Herformuleringen van eerder verstrekte informatie

+

V

De CO2 -emissiefactoren zijn in 2012 aangepast. De CO2-emissie over 2011 is herberekend en daardoor niet gelijk aan het gerapporteerde getal in het Jaarverslag 2011. De definitie van de prestatie-indicator 'uitvoeren integrale testen brandveiligheid' is aangepast. Ook voor deze prestatie-indicator is de waarde van 2011 opnieuw berekend en derhalve niet gelijk aan het gerapporteerde percentage in het Jaarverslag 2011

3.11

Significante veranderingen t.o.v. vorige verslagperiode

+

V

Geen significante veranderingen

3.12

GRI referentietabel

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.13

Verificatierapport

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

4

INDICATOREN M.B.T. BESTUURSSTRUCTUUR

4.1

Bestuursstructuur van de organisatie

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

4.2

Relatie voorzitter hoogste bestuurslichaam en leidinggevende functie

Corporate Governance Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

4.3

Aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

4.4

Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers om aanbevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Aandeelhoudersinformatie

V

Schiphol heeft een centrale ondernemingsraad en een aantal decentrale ondernemingsraden. Via deze organen en via de vakbonden kunnen medewerkers zeggenschap uitoefenen

4.5

Koppeling tussen prestaties van de organisaties en vergoedingen voor leden hoogste bestuursorgaan, top managers en leidinggevenden

Remuneratierapport

V

4.6

Processen waarmee hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden

Corporate Governance

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/CorporateGovernance.htm

4.7

Proces voor bepalen samenstelling hoogste bestuursorgaan

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance

V

4.8

Intern ontwikkelde missie, beginselverklaringen, kernwaarden en gedragscodes

Profiel
Medewerkers

V

In de cao zijn gedragscodes opgenomen over ongewenste omgangsvormen, e-mail gebruik en omgang met externe relaties. Daarnaast is er een fraude- en een klokkeluidersregeling

4.9

Procedures van het hoogste bestuursorgaan om te beoordelen hoe de organisatie Corporate Responsibility risico's en mogelijkheden identificeert en managet

Corporate Governance
Risicomanagement

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/CorporateGovernance.htm

4.10

Processen voor evalueren van eigen prestaties van het hoogste bestuursorgaan

Verslag van de Raad van Commissarrissen
Remuneratierapport
Managementagenda

V

4.11

Voorzorgsprincipe

Risicomanagement

V

Zie ook: www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1.htm

4.12

Onderschreven extern ontwikkelde Corporate Responsibility handvesten of andere initiatieven

+

V

Global Compact

4.13

Lidmaatschap van verenigingen en/of (inter)nationale belangenorganisaties

Raad van Commissarissen, Directie & Key Management
In gesprek met stakeholders

V

Lid van brancheorganisatie Airports Council International

4.14

Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie

In gesprek met stakeholders
Corporate Governance

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/Dialoog.htm

4.15

Inventarisatie en selectie van de betrokken belanghebbenden

In gesprek met stakeholders
Corporate Governance

V

4.16

Aanpak van betrekken van belanghebbenden

In gesprek met stakeholders
Corporate Governance

V

4.17

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen tijdens het contact met stakeholders

In gesprek met stakeholders

V

5.1

ECONOMISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

Managementbenadering economische prestaties

Financiële gang van zaken

V

EC1

Directe economische waarden

Financiële jaarrekening

V

EC2

(Financiële) implicaties en mogelijkheden van klimaatverandering op de organisatie

Sustainable Performance
Risicomanagement

G

theGROUNDS
Zie ook: www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/KlimaatvriendelijkeLuchtvaart.htm

EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met vastgestelde uitkeringen

Jaarrekening

V

EC4

Ontvangen significante financiële overheidssteun

+

V

Geen signifcante financiële ondersteuning ontvangen

EC6

Inkopen geplaatst bij lokale leveranciers

Ketenverantwoordelijkheid

V

Wij kunnen in tenders niet voorschrijven dat we lokale leveranciers prefereren. Wij moeten ons houden aan de grondbeginselen van de EU aanbestedingswetgeving. Hierin staat onder meer dat een eerlijk proces doorlopen moet worden waarin elke leverancier gelijke kansen krijgt

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap

+

NM

Voor buitenlandse activiteiten geldt dat slechts enkele managers vanuit Nederland gedetacheerd zijn

EC8

Ontwikkeling en impact van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden

Financiële gang van zaken

V

We investeren op jaarbasis tussen 250 en 300 miljoen euro. Een belangrijk deel hiervan wordt geïnvesteerd om de luchthaven gerelateerde infrastructuur te verbeteren, goed te onderhouden en zo optimaal mogelijk in te zetten. De lange termijn investeringen dragen bij aan de kwaliteit, de bereikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven. Daarnaast zijn er grote investeringen op het gebied van parkeervoorzieningen en luchthaven gerelateerd vastgoed zoals hotels, kantoren en vrachtgebouwen

AO1

Aantal passagiers verwerkt gedurende een jaar, onderverdeeld naar internationale en binnenlandse vluchten, naar OD en transfer inclusief transito passagiers.

+

V

Amsterdam Airport Schiphol
• Passagiers (incl transito): 51.035.590
• Binnenlands: 0
• Europees: 34.670.638
• Intercontinentaal: 16.364.952
• OD passagiers (totaal): 30.100.632
• OD Europees: 22.865.174
• OD Intercontinentaal: 7.235.458
• Transfer (totaal): 20.874.960
• Transfer Europees: 11.782.092
• Transfer Intercontinentaal: 9.092.868
• Transito's: 59.998

AO2

Aantal vliegtuigbewegingen gedurende een jaar, onderverdeeld naar dag en nacht en in commerciële, niet-commerciële, vracht en militaire vluchten

+

V

Amsterdam Airport Schiphol
• Vliegtuigbewegingen totaal: 437.904
• vracht vluchten (commercieel): 15.543
• passagiersvluchten (commercieel): 407.864
• General aviation (niet commercieel): 14.497
• Militaire vluchten (niet commercieel): 154
• Overige GA vluchten (niet commercieel): 14.343
• Nachtvluchten totaal: 21.583
• Nachtvluchten (commercieel): 20.852
• Nachtvluchten (niet commercieel): 731

AO3

Hoeveelheid vracht vervoerd

+

V

Amsterdam Airport Schiphol: 1.483.448.088

5.2

MILIEU PRESTATIE-INDICATOREN

Managementbenadering milieu prestatie-indicatoren

Milieu
Corporate Governance

V

EN1

Gebruikte materialen in gewicht of volume

NM

Aangezien wij een dienstverlenend bedrijf zijn, is deze indicator niet materieel. Wij registreren alleen de aankoop van materialen en niet hoeveel materialen we gebruikt hebben. Materialen ten behoeve van constructie infrastructuur: wij bouwen niet zelf

EN2

% materiaal dat uit hergebruikt materiaal bestaat

Grondstofschaarste

V

EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebron

Milieu

V

EN4

Indirect energieverbruik door primaire bron

+

V

De opgegeven hoeveelheden energie betreffen het totale energieverbruik in elektriciteit en gas. Er wordt geen indirecte energie separaat ingekocht. Schiphol zorgt indien nodig zelf voor de omzetting van directe energieverbruik naar indirect energieverbruik

EN5

Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Milieu

V

EN8

Watergebruik per bron

+

NM

Het drinkwater is afkomstig van het waterleidingbedrijf. Wij onttrekken zelf geen water uit bronnen, ook niet voor industriële toepassingen

AO4

Kwaliteit van hemelwater

V

Hemelwater wordt opgevangen in het hemelwaterrioolsysteem. Indien het verontreinigd is, wordt het eerst gereinigd voordat het toegevoegd wordt aan het oppervlaktewater

EN11

Locatie en oppervlakte van land dat grenst aan beschermde gebieden en/of gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

+

NM

De luchthaven heeft in 2012 geen nieuwe start- en landingsbanen aangelegd of een terminal gebouwd. Hierdoor hoefden er geen flora en fauna verhuisd te worden naar een nieuwe locatie.
Onze bedrijfsactiviteiten vinden noch in beschermde gebieden noch op een locatie die grenst aan een beschermd gebied plaats. Doordat de natuur vrij spel heeft in de groene gebieden tussen de landingsbanen, hebben we bijzondere flora en fauna op het terrein. Lees voor meer informatie het boek: 'Natuurgebied Schiphol. Flora en Fauna in kaart gebracht'

EN12

Impact van de bedrijfsvoering op biodiversiteit in beschermde gebieden en in gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde

+

NM

EN16

Directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

G

Alleen CO2-emissies beschikbaar. Voor de omgevingsvergunning milieu hoeven de overige emissies niet meer gerapporteerd te worden aan de Provincie Noord-Holland. Derhalve is deze informatie niet beschikbaar

EN17

Andere relevante indirecte broeikasgassen

+

G

De focus ligt op CO2, dit is de belangrijkste broeikasgas. Zie verder: EN16

EN18

Initiatieven om broeikasgassen te reduceren

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Milieu

V

EN19

Emissies van ozonafbrekende stoffen

+

NB

Voor de omgevingsvergunning milieu hoeft het gebruik van koudemiddelen niet meer gerapporteerd te worden aan de Provincie Noord-Holland. Derhalve is deze informatie niet beschikbaar

EN20

NO, SO en andere significante luchtemissies

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Milieu

G

Alleen CO2-emissies beschikbaar. Voor de omgevingsvergunning milieu hoeven de overige emissies niet meer gerapporteerd te worden aan de Provincie Noord-Holland. Derhalve is deze informatie niet beschikbaar

AO5

Samenstelling van de luchtkwaliteit

Milieu

NR

De samenstelling van de luchtkwaliteit wordt gemonitord door de overheid via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Tevens berekent een externe partij in opdracht van Schiphol Group eenmaal per jaar de samenstelling van de lucht op de locatie Schiphol

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming

+

V

Al het (sanitair) afvalwater uit de gebouwen gaat via het vuilwaterriool naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie van Evides. Het water met glycol en kaliumformiaat wordt opgevangen in het hemelwaterriool en extern verwerkt voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd

EN22

Totale afval afvoer

Grondstofschaarste

V

EN23

Aantal significante lekkages en volume daarvan

-

NB

AO6

Hoeveelheid de-icingsmiddelen gebruikt voor het ontijzen van vliegtuigen en tegengaan van gladheid op de banen

Milieu

NB

EN26

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten

Sustainable Performance

V

EN27

% van verpakkingsmateriaal van producten dat weer ingezameld is

+

V

0%

EN28

Significante boetes en aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieu wet- en regelgeving

+

V

In het werkveld van Schiphol is eenmaal een dwangsom verbeurd verklaard in verband met een overtreding door een huurder van de omgevingsvergunning. Schiphol heeft het verbeurde bedrag verhaalt op de huurder die in overtreding was. Voor het overige zijn er geen rechtszaken geweest, geen boetes of dwangsommen opgelegd of anderszins bestuursrechtelijke dwangmiddelen toegepast in verband met milieuovertredingen

EN29

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die bestemd zijn voor de bedrijfsvoering en het vervoer van personeel

Bereikbaarheid en luchtkwaliteit

V

AO7

Aantal mensen dat woont in gebieden met geluidshinder

Geluid en omgeving

V

Op www.bezoekbas.nl is inzichtelijk hoe de geluidsbelasting is verdeeld over de verschillende regio's

5.3

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN INDICATOREN VOOR VOLWAARDIG WERK

Managementbenadering arbeidsomstandigheden

Medewerkers
Corporate Governance

V

LA1

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel

Medewerkers

G

LA2

Personeelsverloop

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

LA15

Terugkeer na ouderschapsverlof

+

V

In Nederlandse wet- en regelgeving is vastgelegd dat iedereen recht heeft om terug te komen op de positie die hij/zij bekleedde voor het verlof

LA4

Percentage medewerkers dat onder een CAO valt

+

V

93,1%

LA5

Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen

+

V

Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over opzegtermijnen die zouden gelden in geval van operationele veranderingen.

LA7

Lost Time Injury Frequency

Medewerkers
Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

In 2012 zijn er geen werkgerelateerde sterfgevallen geweest

LA8

Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van personeelsleden

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/WerkenVacatures/WerkenBijSchipholGroup/VerrassendeCarrieres.htm

LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en medewerkersbestand

Medewerkers
Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

LA14

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen

+

V

Basissalarissen zijn gelijk voor mannen en vrouwen. Dit is vastgelegd in de CAO

5.4

PRESTATIE-INDICATOREN MENSENRECHTEN

Managementbenadering mensenrechten

Ketenverantwoordelijkheid
Medewerkers
Corporate Governance

V

HR1

Mensenrechten clausules opgenomen in investeringsovereenkomsten

Ketenverantwoordelijkheid

V

HR2

Percentage van belangrijke leveranciers en aannemers dat getoetst is op naleving van mensenrechten

Ketenverantwoordelijkheid

G

Schiphol Group heeft een inkoopbeleid waarin de kaders en regels opgenomen voor de inkoopactiviteiten. Leveranciers worden niet specifiek getoetst op naleving mensenrechten
Zie ook: www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/Ketenverantwoordelijkheid.htm

HR4

Aantal meldingen van discriminatie

+

V

Er zijn geen gevallen van discriminatie bekend

HR5

Belangrijke leveranciers waar vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen mogelijk in het gedrang zijn

In gesprek met stakeholders

V

Werknemers zijn vrij om zich te verenigen in vakbonden en collectief te onderhandelen

HR6

Belangrijke leveranciers waar mogelijk kinderarbeid kan zijn

+

NM

Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats in Nederland. Onze leveranciers en wijzelf handelen in lijn met de Nederlandse wet

HR7

Belangrijke leveranciers waar mogelijk sprake is van gedwongen of verplichte arbeid

+

NM

Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats in Nederland. Onze leveranciers en wijzelf handelen in lijn met de Nederlandse wet

HR10

Percentage van de bedrijfsvoering dat is onderzocht op impact op de mensenrechten

NM

HR11

Aantal klachten met betrekking tot mensenrechten, ontvangen via officiële klachtenkanalen.

NM

5.5

MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIE-INDICATOREN

Managementbenadering maatschappelijke prestatie-indicatoren

Geluid en omgeving
Milieu
Corporate Governance

V

SO1

% van de bedrijfsvoering met impact op de lokale omgeving

+

V

100%

SO9

Bedrijfsactiviteiten met een significante (potentiële) negatieve impact op de lokale omgeving

Sustainable performance

V

De omgeving kan met name geluidshinder ondervinden
Zie ook:
www.bezoekbas.nl en GRI indicator PR1

SO10

Maatregelen om de (potentiële) negatieve effecten op de lokale omgeving te verminderen

Sustainable performance

V

De omgeving kan met name geluidshinder ondervinden
Zie ook:
www.bezoekbas.nl en GRI indicator PR1

SO2

% van de afdelingen waarvan bekend is dat er corruptie risico's zouden kunnen zijn

+

NB

SO3

% van de medewerkers dat trainingen gevolgd heeft over corruptie

+

V

Alle medewerkers met een postdoctorale RA, RO en/of RE opleiding hebben in 2012 een training beroepsethiek gevolgd

SO4

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie.

+

NM

Niet van toepassing: er zijn geen gevallen van corruptie bekend

SO5

Standpunten ten aanzien van publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen.

Stakeholders

V

Lid van brancheorganisatie Airports Council International

SO8

Boetes en niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

+

V

In 2012 heeft de Luchthaven Schiphol N.V. een aantal betaalverzuimboetes gekregen vanwege het niet tijdig corrigeren van de aangifte loonheffing

AO8

(Geschatte) aantal mensen dat vrijwillig of onvrijwillig is verhuisd vanwege het ontwikkelen of uitbreiden van een luchthaven

+

NM

De luchthaven is in 2012 niet dusdanig uitgebreid dat er mensen moesten verhuizen.

5.6

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

Managementbenadering gezondheid en veiligheid consumenten

Veiligheid
Corporate governance

V

PR1

Levensduurstadia waarin de impact van producten en diensten op gezondheid en veiligheid worden beoordeeld

+

V

Voor de medewerkers wordt gezorgd voor een gezonde en veilige werkplek. De medewerkers worden beschermd tegen hoge geluidsbelasting en tegen hoge concentraties emissies. Voor de omgeving is onder meer de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt op www.bezoekbas.nl

PR3

Product- en diensteninformatie die procedureel verplicht is

+

V

De luchtvaartsector kent veel (inter)nationale wet- en regelgeving waar zij zich aan moet houden

PR6

Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring

+

NM

Onze marketingcommunicatie is in lijn met de algemeen aanvaarde ethische en culturele waarden en reclame codes. Hierdoor is het niet nodig om speciale programma's voor de naleving van de wetgeving op te stellen

PR9

Boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

+

V

Schiphol Group heeft tijdens dit verslagjaar geen boetes opgelegd gekregen wegens het niet of onvolledig aanbieden van haar diensten

AO9

Aantal dieren dat in aanvaring is gekomen met vliegtuigen per 10.000 vliegtuigbewegingen (wildlife strikes)

Veiligheid
Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

Aanvaringen met vogels zijn materieel voor de luchthaven Schiphol

V = Volledig 

G = Gedeeltelijk

NM = Niet Materieel 

NB = Niet Beschikbaar

NR = Niet geRapporteerd