Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Assurancerapport

Assurancerapport
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Luchthaven Schiphol
Rapport betreffende bepaalde Corporate Responsibility informatie

­

Opdracht en verantwoordelijkheden

In het jaarverslag legt N.V. Luchthaven Schiphol (hierna ‘Schiphol Group’) verantwoording af over het beleid ten aanzien van Corporate Responsibility (hierna ‘CR’), de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in 2012 (hierna de ‘CR-informatie’). Wij zijn gevraagd door de directie van Schiphol Group om bepaalde CR-informatie in het jaarverslag 2012 van Schiphol Group te beoordelen.

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die minder diepgaand zijn dan bij een controleopdracht. De mate van zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van beoordelingswerkzaamheden, is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van controlewerkzaamheden.

Onze opdracht is beperkt tot de beoordeling van bepaalde CR-informatie in het hoofdstuk ‘Operationele en maatschappelijke jaarrekening’, zoals toegelicht in paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s Rapportagerichtlijnen en Prestatie-indicatoren van het jaarverslag. Wij geven geen zekerheid af over andere in het jaarverslag opgenomen CR-informatie aangezien die buiten de reikwijdte van ons onderzoek valt. Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte CR-informatie in het jaarverslag, zoals doelstellingen, verwachtingen en ambities.

De directie van Schiphol Group is verantwoordelijk voor het opstellen van de CR-informatie in het jaarverslag. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een assurancerapport betreffende de CR-informatie zoals toegelicht in de paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s Rapportagerichtlijnen en Prestatie-indicatoren van het jaarverslag.

Verslaggevingcriteria

Schiphol Group heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de G3.1-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (‘GRI’). De door Schiphol Group ontwikkelde criteria kunnen enkele beperkingen bevatten die de betrouwbaarheid van de CR-informatie kunnen beïnvloeden. Dit is adequaat toegelicht op pagina’s Operationele en maatschappelijke jaarrekening tot en met 118 van het jaarverslag.

De CR-informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt, bevat niet de informatie van alle entiteiten van Schiphol Group. Gedetailleerde informatie over de rapportagereikwijdte van Schiphol Group is vermeld in paragraaf ‘Reikwijdte van de rapportage’ op pagina’s Rapportagerichtlijnen en Prestatie-indicatoren van het jaarverslag. Wij achten de verslaggevingscriteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

Reikwijdte en werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N ‘Assuranceopdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden hebben in hoofdzaak bestaan uit:

  • het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s en kwesties, relevante wetten en regels en de kenmerken van de organisatie;
  • het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder het beoordelen van de uitkomsten van de stakeholderdialoog en de redelijkheid van schattingen gemaakt door de directie;
  • het beoordelen van de systemen en processen voor informatieverzameling, maatregelen van interne beheersing en verwerking voor de CR-informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt;
  • het beoordelen van de interne en externe documentatie om te bepalen of de CR-informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt adequaat is onderbouwd;
  • het beoordelen van de algemene presentatie van de CR-informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt, conform de verslaggevingscriteria van Schiphol Group;
  • het toetsen van de consistentie van de CR-informatie in het jaarverslag; en
  • het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de G3.1-richtlijnen van GRI.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van ons onderzoek hebben wij geen reden te concluderen dat de CR-informatie in het hoofdstuk ‘Operationele en maatschappelijke jaarrekening’, die binnen de reikwijdte van ons onderzoek valt, zoals toegelicht in de paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s Rapportagerichtlijnen en Prestatie-indicatoren , geen in alle van materieel belang zijnde opzichten, betrouwbare en toereikende weergave bevat van het beleid ten aanzien van CR, van de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van Schiphol Group.

Amsterdam, 14 februari 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. S. Barendregt-Roojers RA.