Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Vlottende activa

43. Vlottende activa
43. Vlottende activa

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De vorderingen en liquide middelen worden opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

(in EUR 1.000)

2012

2011

Winstbelasting

2.436

1.485

Rekening courant groepsmaatschappijen

25.269

7.631

Overige vorderingen

47

42

27.752

9.158