Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Kasstroom uit bedrijfsoperaties

40. Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(in EUR 1.000)

2012

2011

Resultaat

196.438

197.510

Winstbelasting

57.438

51.314

Resultaat deelnemingen

- 45.464

- 35.889

Financiële baten en -lasten

88.082

91.252

100.056

106.677

Exploitatieresultaat

296.494

304.187

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

214.897

206.134

Bijzondere waardeveranderingen

22.741

1.473

Resultaat uit verkoop vastgoed

- 11.513

- 576

Kosten in samenhang met verkoop vastgoed

- 448

-

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

24.021

664

Overige niet kas mutaties leasevorderingen en verplichtingen

19.435

365

Resultaat uit verkoop activa

- 18

- 432

Mutatie overige voorzieningen en personeelsbeloningen

- 7.171

- 13.883

261.944

193.745

Exploitatieresultaat na aanpassingen

558.438

497.932

Veranderingen in werkkapitaal

- 76.267

28.738

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

482.171

526.670