Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Winstbelasting

11. Winstbelasting

(in EUR 1.000)

2012

2011

Resultaat voor belastingen

253.876

248.824

Resultaat geassioceerde deelnemingen1

- 45.630

- 35.659

208.246

213.165

Nominale tarief voor de winstbelasting

25,0%

25,0%

Winstbelasting berekend tegen het nominale tarief

52.062

53.291

Afwijkend tarief buitenlandse dochters

1.995

158

Winstbelasting vóór eenmalige effecten

54.056

53.449

Effectieve belastingdruk vóór eenmalige effecten

21,3%

21,5%

Verliezen waarvoor geen actieve latenties zijn opgenomen

7.296

-

Overige mutaties kortlopende verplichting vennootschapsbelasting

- 1.480

- 1.105

Overige mutaties in actieve en passieve belastinglatenties

- 2.434

- 1.030

Winstbelasting in de winst- en verliesrekening

57.438

51.314

Effectieve belastingdruk inclusief eenmalige effecten

22,6%

20,6%

  • In de berekening van de af te dragen winstbelasting wordt het resultaat geassioceerde deelnemingen in mindering gebracht omdat deze fiscaal vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dit geldt niet voor het resultaat afkomstig van geassioceerde deelnemingen in commanditaire vennootschappen die niet zelfstandig belastingplichtig zijn en waarvan het resultaat wordt bijgeteld bij de fiscale eenheid N.V. Luchthaven Schiphol.

In 2012 was de effectieve belastingdruk vóór eenmalige effecten met 21,2% lager dan de 21,5% in 2011 en lager dan het nominale tarief vennootschapsbelasting van 25%. De oorzaak van de daling is het relatief grotere aandeel van het resultaat deelnemingen waarover geen Nederlandse vennootschapsbelasting is verschuldigd. Een tegengesteld effect van EUR 2,0 miljoen heeft betrekking op een belastinglast gerelateerd aan het resultaat van de geassocieerde deelneming JFK IAT.

De hogere effectieve belastingdruk inclusief eenmalige effecten van 22,6% (2011: 20,6%) wordt voornamelijk veroorzaakt door niet te verrekenen vennootschapsbelasting op verliezen in Italië van EUR 7,3 miljoen als gevolg van bijzondere waardeverminderingen. Hiertegenover staan nog eenmalige belastingbaten in 2012, met name als gevolg van aanpassingen in latenties op derivaten en vastgoed van EUR 2,4 miljoen en een fiscale bate van EUR 0,9 miljoen met betrekking tot de verkoop van het belang in Flughafen Wien AG.