Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Personeelsbeloningen

5. Personeelsbeloningen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Korte termijn personeelsbeloningen

Salarissen

143.208

140.551

Sociale lasten

13.012

11.511

Activering interne uren

- 10.780

- 12.167

145.440

139.895

Vergoedingen na uitdiensttreding

Pensioenlasten (toegezegde bijdrageregelingen)

18.393

19.951

Pensioenlasten (toegezegd-pensioenregelingen)

664

927

Vervroegde uitdiensttreding

1.483

1.595

20.540

22.473

Andere lange termijn personeelsbeloningen

Jubileumuitkeringen

591

246

Variable beloning (lange termijn)

1.260

1.014

Overige personeelsbeloningen

-

44

1.851

1.304

Ontslagvergoedingen

2.192

1.696

Overige personeelskosten

12.336

12.102

Totaal personeelsbeloningen

182.359

177.470

Het gemiddelde aantal personeelsleden, op basis van fulltime equivalenten, werkzaam bij N.V. Luchthaven Schiphol en haar dochterondernemingen in 2012 was 2.087  (2011: 2.115).

Inzake de crisisheffing is EUR 0,7 miljoen opgenomen onder de overige personeelskosten.

De activering voor interne uren betreft geactiveerde productie voor het eigen bedrijf in de vorm van interne uren van medewerkers in de uitvoeringsfase van investeringsprojecten. Voor een nadere toelichting bij de kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding, andere langere termijn personeelsbeloningen en ontslagvergoedingen wordt verwezen naar toelichting 34 inzake personeelsbeloningen. Voor een uiteenzetting van de bezoldigingen van commissarissen en directie ingevolge art 2:383c BW wordt verwezen naar het hoofdstuk Gerelateerde partijen.