Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

4. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in EUR 1.000)

2012

2011

Schoonhouden

30.344

29.481

Beveiligingsactiviteiten

186.684

177.803

Onderhoud

89.566

79.052

Uitbestedingen

93.041

83.829

Energie en water

24.525

25.168

Inkoopwaarde winkelverkopen

43.742

39.444

Inhuur extern personeel

22.631

24.302

Commerciële en relationele kosten

28.136

33.069

Assurantiën

19.004

18.465

Advies- en accountantskosten

13.816

16.770

Kosten in samenhang met investeringen

9.360

10.638

Overige kosten (betreffen onder meer de algemene-, lease- en huurkosten)

45.002

41.813

605.851

579.834

Per 31 december 2012 bestonden (niet in de balans opgenomen) verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten voor beveiliging, onderhoud, schoonhouden en dergelijke tot een totaalbedrag van EUR 422,1 miljoen (per 31 december 2011 EUR 399,8 miljoen). Het grootste deel van deze verplichtingen heeft betrekking op contracten in het kader van beveiliging met een totale waarde van EUR 225,3 miljoen. Tevens zijn in dit totaalbedrag begrepen de verplichtingen met betrekking tot uitbesteding van werk (EUR 82,6 miljoen), onderhoud (EUR 53,1 miljoen), schoonhouden (EUR 29,2 miljoen) en aankoop van gas en electra (EUR 18 miljoen). Het totaal van de verplichtingen dat betrekking heeft op 2013 bedraagt EUR 287,9 miljoen. Daarnaast zijn met betrekking tot onderhoud contracten afgesloten waarbij geen sprake is van een afname verplichting.

Voor operating leases waarbij Schiphol Group als huurder optreedt, is sprake van de volgende (niet in de balans opgenomen) in de toekomst te betalen huurtermijnen:

(in EUR 1.000)

Totaal

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en
<= 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van huur en lease contracten

32.156

4.883

27.273

17.179

10.094

Accountantshonoraria

(in EUR 1.000)

2012

2011

Controle van de jaarrekening

789

780

Overige controle werkzaamheden

478

554

Fiscale advisering

289

310

Andere niet-controlediensten

75

10

1.631

1.654

De accountantshonoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door de accountantsorganisatie zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De honoraria van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. bedragen EUR 1,3 miljoen (in 2011: EUR 1,3 miljoen) en de werkzaamheden verricht door andere onderdelen van het PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. netwerk bedragen EUR 0,3 miljoen (in 2011: EUR 0,3 miljoen).