Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Financiële baten en -lasten

9. Financiële baten en -lasten

(in EUR 1.000)

2012

2011

Interestlasten

Leningen

- 99.082

- 98.053

Lease verplichtingen

- 4.291

- 5.550

Geactiveerde bouwrente

3.798

3.835

- 99.575

- 99.768

Interestbaten

Liquide middelen

3.851

3.947

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

9.906

7.038

Leasevorderingen

391

855

Heffingsrente

1.643

516

Overige

259

907

16.050

13.263

Overige financiële resultaten

Koersverschillen vorderingen op geassocieerde deelnemingen

- 283

65

Koersverschillen liquide middelen

- 411

150

Koersverschillen overige activa en passiva

597

- 691

Derivaten

- 4.530

- 4.664

Dividend overige financiële belangen

158

370

Overige

- 88

23

- 4.557

- 4.747

Totaal financiële baten en -lasten

- 88.082

- 91.252

De geactiveerde bouwrente heeft betrekking op gemaakte rentekosten tijdens de uitvoeringsfase van grote investeringsprojecten.

De post koersverschillen vorderingen op geassocieerde deelnemingen betreft de Redeemable Preference Shares (RPS) die Schiphol Group houdt in Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd. Deze vordering wordt, gezien onder meer de bepalingen over terugbetaling van de nominale waarde aan de aandeelhouders binnen een termijn van tien jaar, niet gezien als een onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Als gevolg hiervan zouden de omrekeningsverschillen verantwoord moeten worden in de winst- en verliesrekening in plaats van in de reserve omrekeningsverschillen. Het op deze langlopende vordering aanwezige vreemdevalutarisico wordt echter voor een belangrijk deel afgedekt door middel van jaarlijkse termijntransacties waarmee de positie in Australische dollars wordt gehedged naar de euro. Deze afdekkingstransacties worden verantwoord als zijnde een kasstroomafdekking en de hieraan gerelateerde koersverschillen worden verantwoord in de reserve afdekkingstransacties. De overige koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.