Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet

1. Netto-omzet

2012

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Havengelden

478.633

265.723

-

-

-

-

-

43.242

-

787.598

Concessies

12.263

-

143.030

3.329

2.182

1.295

-

3.737

-

165.836

Verhuringen

98

-

16.844

377

-

151.393

-

2.561

-

171.271

Autoparkeergelden

-

-

-

81.313

-

3.636

-

12.137

-

97.085

Winkelverkopen

-

-

-

-

86.649

-

-

-

-

86.649

Overige activiteiten

15.476

1.278

639

3.978

28.127

13.500

11.267

4.766

80.728

159.758

Totale omzet

506.469

267.001

160.513

88.996

116.958

169.823

11.267

66.443

80.728

1.468.198

Intercompany omzet

- 516

- 318

- 31.475

- 1.155

- 90

- 24.356

- 472

- 134

- 57.142

- 115.658

Netto-omzet

505.952

266.683

129.038

87.841

116.868

145.467

10.795

66.310

23.586

1.352.540

2011

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Havengelden

458.933

246.514

-

-

-

-

-

39.123

-

744.569

Concessies

12.207

-

130.585

3.429

2.064

1.401

-

3.649

-

153.334

Verhuringen

28

-

15.649

381

-

156.488

-

2.816

-

175.363

Autoparkeergelden

-

-

-

77.633

-

2.943

-

11.905

-

92.481

Winkelverkopen

-

-

-

-

78.190

-

-

-

-

78.190

Overige activiteiten

15.713

992

785

4.353

26.549

10.730

12.511

4.587

76.797

153.016

Totale omzet1

486.881

247.507

147.020

85.795

106.803

171.562

12.511

62.079

76.7971

1.396.954

Intercompany omzet1

- 368

- 87

- 28.599

- 898

75

- 35.427

- 574

- 156

- 52.6211

- 118.654

Netto-omzet

486.513

247.420

118.421

84.897

106.878

136.135

11.937

61.923

24.175

1.278.300

  • De vergelijkende cijfers van de business area Alliances & Participations, segment Overige deelnemingen zijn aangepast wat betreft totale omzet en intercompany omzet. De netto-omzet is niet gewijzigd.
Havengelden

De activiteiten van de business area Aviation (de exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol) zijn onderworpen aan economische regulering. Dit betekent onder meer dat het jaarlijkse proces van vaststelling van de havengeldtarieven valt onder het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en dat de luchtvaartsector tijdens dit proces dient te worden geconsulteerd. Voorts is het rendement van de business area Aviation gemaximeerd bij vaststelling van tarieven tot een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet over gereguleerde activa die beide aan de hand van in de Wet luchtvaart vastgelegde voorschriften dienen te worden bepaald. Op grond van de Wet luchtvaart is Schiphol Group verplicht tot verrekening met de sector van overschotten en tekorten van specifieke opbrengsten en kosten. Verrekeningen dienen in principe plaats te vinden na afloop van een boekjaar en na opstelling van de financiële verantwoording voor de reporting segmenten Aviation en Security in de eerstvolgende nieuwe havengeldtarieven. Overschotten en tekorten die voor verrekening in de havengeldtarieven in aanmerking komen worden, in overeenstemming met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, niet als vorderingen en verplichtingen in de balans tot uitdrukking gebracht. Vorenstaande is niet van toepassing op de havengelden van de luchthavens te Rotterdam, Eindhoven en Lelystad die worden verantwoord in het reporting segment Binnenlandse luchthavens. Over het boekjaar 2011 was sprake van een overschot (voor het segment Aviation EUR 5,6 miljoen en voor het segment Security EUR 9,5 miljoen). Dit overschot wordt verrekend in de tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 april 2013.

(in EUR 1.000)

2012

2011

Vliegtuiggerelateerde vergoedingen

194.732

193.051

Passagiersgerelateerde vergoedingen

296.952

283.004

Beveiligingsheffing

287.872

275.661

Vliegtuigparkeergelden

8.042

7.953

Teruggave havengelden

-

- 15.100

787.598

744.569

Concessies

Schiphol Group heeft binnen het reporting segment Concessies dat onderdeel uitmaakt van de business area Consumer Products & Services in totaal 100 lopende concessiecontracten (2011: 107 concessiecontracten) met betrekking tot de uitoefening van diverse commerciële activiteiten op de luchthaven Schiphol.

Een concessieovereenkomst houdt in dat het niet-exclusieve recht wordt verleend aan een concessionaris op de daartoe door Schiphol Group aangewezen locatie tot exploitatie en beheer van een commerciële activiteit (outlet). De concessievergoeding wordt op basis van een vastgestelde staffel berekend als percentage van de omzet van de concessionaris. In een afzonderlijke overeenkomst wordt aan de concessionaris een ruimte ter beschikking gesteld. De concessionaris betaalt hiervoor een vaste huur. De looptijd van de concessiecontracten is gemiddeld 3 tot 5 jaar. Per balansdatum is circa 62% van de concessiecontracten voor een resterende looptijd van korter dan 3 jaar vastgelegd (2011: circa 66%), circa 28% van de concessiecontracten voor tussen de 3 en de 5 jaar (2011: circa 23%) en circa 10% van de concessiecontracten voor langer dan 5 jaar (2011: circa 11%).

De omzet uit concessies in het segment Aviation van EUR 12,3 miljoen (2011: EUR 12,2 miljoen) en het segment Parkeren van EUR 3,3 miljoen (2011: EUR 3,4 miljoen) betreft concessiecontracten met betrekking tot de levering door derden van brandstof aan luchtvaartmaatschappijen en het gebruik van voorrijwegen door taxidiensten respectievelijk autoverhuur.

Verhuringen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Vastgoedbeleggingen gebouwen, inclusief servicekosten

75.478

71.083

Vastgoedbeleggingen terreinen

25.086

25.663

Operationeel onroerend goed, inclusief servicekosten

48.985

47.069

Intercompany omzet

21.722

31.548

171.271

175.363

De bezettingsgraad per 31 december 2012 bedraagt voor het segment Real Estate 91,8% (88,5% per 31 december 2011).

Het percentage van alle verhuurcontracten (in opbrengsten uit verhuringen gemeten) dat binnen één jaar afloopt bedraagt circa 5% (2011: circa 7%), tussen 1 jaar en 5 jaar circa 50% (2011: circa 47%) en na 5 jaar circa 45% (2011: circa 46%).

Exploitatiekosten met betrekking tot enerzijds gebouwen die werden verhuurd en anderzijds gebouwen die niet werden verhuurd bedroegen:

(in EUR 1.000)

2012

2011

Verhuurde gebouwen

34.852

36.214

Leegstaande gebouwen

4.701

7.327

39.553

43.541

Bij gedeeltelijk verhuurde gebouwen zijn de exploitatiekosten verdeeld naar verhouding van vierkante meters.

Autoparkeergelden

(in EUR 1.000)

2012

2011

Parkeren op de locatie Schiphol:

Kort parkeren

39.298

37.738

Lang parkeren

23.997

22.939

Overig publieksparkeren

3.053

4.509

Gevestigde bedrijven

17.191

14.626

83.539

79.812

Parkeren op andere locaties

12.137

11.905

Intercompany omzet

1.409

764

97.085

92.481

De opbrengsten uit parkeren op andere locaties betreffen de luchthavens te Rotterdam, Eindhoven en Lelystad en worden verantwoord in het segment Binnenlandse luchthavens.

Winkelverkopen

De omzet uit winkelverkopen in 2012 van EUR 86,6 miljoen (2011: EUR 78,2 miljoen) betreft de opbrengsten uit verkoopactiviteiten alcohol, tabak en chocolade. De aan deze omzet gerelateerde inkoopwaarde van EUR 43,7 miljoen (2011: EUR 39,4 miljoen) wordt verantwoord op de regel ‘Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten’ onder de bedrijfslasten.

Overige activiteiten

(in EUR 1.000)

2012

2011

Reclame

19.513

18.608

Diensten en werkzaamheden derden

19.611

18.459

Electriciteit, gas en water

6.885

6.788

Andere bedrijfsbaten

28.963

28.594

Diversen

19.311

19.415

Intercompany omzet

65.475

61.152

159.758

153.016