Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

20. Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

92.141

88.221

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Dividend bijschrijving

6.771

838

Amortisatie

- 318

-

Omrekeningsverschillen afdekkingstransactie

- 344

3.017

Overige omrekeningsverschillen

- 283

65

Ontvangen dividend

- 17.775

-

Totaal mutaties in het boekjaar

- 11.949

3.920

Boekwaarde 31 december

80.192

92.141

De vorderingen op geassocieerde deelnemingen betreffen uitsluitend de door Schiphol Group gehouden Redeemable Preference Shares (RPS) in Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd (BACH).

Terzake van de RPS is sprake van een cumulatief recht op dividend. De RPS kennen een formele aflossingsdatum per 30 juni 2014. Echter op dit moment worden de mogelijkheden door BACH onderzocht voor verlenging van de looptijd van de RPS tot 2022. Op basis van deze kenmerken worden de RPS van AUD 101,1 miljoen (EUR 80,2 miljoen, inclusief geaccumuleerd dividend) als langlopende vordering op een geassocieerde deelneming geclassificeerd en de vergoeding op deze aandelen als financieringsbate.

De bijschrijving betreft de waardering van de RPS tegen geamortiseerde kostprijs en een deel van het dividend over de afgelopen drie jaar waaromtrent door het management van BACH werd besloten om deze niet uit te keren. Gezien het cumulatief preferente karakter wordt dit dividend wel als vordering en als bate verantwoord. In 2012 heeft BACH het merendeel van het niet uitgekeerde dividend uitbetaald.

Het aan deze langlopende vordering gerelateerde valutarisico wordt voor wat betreft de nominale waarde en het te ontvangen dividend afgedekt middels jaarlijkse termijntransacties. Met deze transacties wordt de positie in Australische dollars gehedged naar de euro. De afdekkingstransacties worden verantwoord als kasstroomafdekking. De koersverschillen over het niet afgedekte deel van de lening en het te ontvangen dividend en de periode tussen de opeenvolgende jaarlijkse termijntransacties worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. De overige koersverschillen worden, via het totaalresultaat, verantwoord in de reserve afdekkingstransacties.

De reële waarde van de vorderingen op geassocieerde deelnemingen bedraagt per 31 december 2012 EUR 78,4 miljoen (AUD 99,5 miljoen) en het effectieve dividend bedraagt circa 10%. De reële waarde wordt geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te verdisconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor de geldnemer en voor vergelijkbare financiële instrumenten van toepassing is.