Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Vastgoedbeleggingen

17. Vastgoedbeleggingen

(in EUR 1.000)

Gebouwen

Terreinen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2010

735.808

317.505

1.053.313

Specificatie van mutaties in 2011

Opleveringen

14.468

2.281

16.749

Acquisities

2.894

-

2.894

Waardeveranderingen

1.183

- 2.285

- 1.102

Reclassificaties

- 2.982

-

- 2.982

Totaal mutaties in het boekjaar

15.563

- 4

15.559

Boekwaarde 31 december 2011

751.371

317.501

1.068.872

Specificatie van mutaties in 2012

Opleveringen

42.062

10.700

52.762

Waardeveranderingen

- 24.869

848

- 24.021

Verkopen

- 11.157

-

- 11.157

Reclassificaties

702

-

702

Totaal mutaties in het boekjaar

6.738

11.548

18.286

Boekwaarde 31 december 2012

758.109

329.049

1.087.158

Het Airport Real Estate Basisfonds C.V. (AREB C.V.) heeft 17 vastgoedobjecten in onderpand gegeven aan de Svenska Handelsbanken A.B. voor een bedrag van EUR 316,0 miljoen. In verband met de proportionele consolidatie van AREB C.V. is 61,15% van dit bedrag aan vastgoedobjecten opgenomen in de balans per 31 december 2012 van Schiphol Group.

In de categorie gebouwen is een bedrag van EUR 82,5 miljoen (per 31 december 2011: EUR 89,6 miljoen) begrepen inzake de reële waarde van activa (Triport) waarvan de vennootschap economisch (niet juridisch) eigenaar is (financiële lease). Onder terreinen zijn gronden begrepen die in erfpacht zijn uitgegeven.

In de vaststelling van de kasstromen, die mede bepalend zijn voor de reële waarde waartegen vastgoedbeleggingen in de balans worden gepresenteerd, wordt rekening gehouden met het bestaan van huurincentives. Voor een uiteenzetting van het resultaat uit verkoop vastgoed en waardeveranderingen vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar respectievelijk toelichting 2 en 3 op de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Het beleid van Schiphol Group is om alle terreinen uitsluitend in erfpacht respectievelijk grondhuur uit te geven, met uitzondering van de terreinen ten aanzien waarvan de directie de intentie heeft uitgesproken deze te willen verkopen. Het betreft hier terreinen die buiten de Schiphol locatie liggen en in de balans worden verantwoord onder de activa beschikbaar voor verkoop.