Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Personeelsbeloningen

34. Personeelsbeloningen

(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange
termijn personeels-
beloningen

Ontslag-
vergoedingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2011

Waarde van de verplichtingen

34.167

10.229

1.981

46.377

Waarde van de beleggingen

10.475

-

-

10.475

23.692

10.229

1.981

35.902

Niet in aanmerking genomen actuariële resultaten

- 2.610

-

- 65

- 2.675

Verplichting in de balans

21.082

10.229

1.916

33.227

Boekwaarde 31 december 2012

Waarde van de verplichtingen

24.438

10.263

1.797

36.498

Waarde van de beleggingen

2.830

-

-

2.830

21.608

10.263

1.797

33.668

Niet in aanmerking genomen actuariële resultaten

- 3.037

-

- 157

- 3.194

Verplichting in de balans

18.571

10.263

1.640

30.474

Vergoedingen na uitdiensttreding betreffen pensioenregelingen, functioneel leeftijdsontslag, vergoeding ziektekostenverzekering voor gepensioneerden en de aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Andere langetermijn personeelsbeloningen betreffen jubilea-uitkeringen, variabele beloning (langetermijn), sabbatical leave en loonsuppletie bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Ontslagvergoedingen betreffen wachtgeld, BUT en loonsuppletie werkeloosheid anders dan die zijn opgenomen in de voorziening organisatieaanpassing.

De toegezegd-pensioenregeling die Schiphol Group heeft ondergebracht bij ABP wordt verantwoord als toegezegde-bijdragenregeling. Nadere informatie hieromtrent is opgenomen in paragraaf 39. De pensioenregelingen van enkele dochtermaatschappijen die ook kwalificeren als toegezegd-pensioenregeling worden wel als zodanig verantwoord.

Ten aanzien van deze pensioenregelingen hebben de waarde van de verplichtingen, de waarde van de beleggingen en de niet in aanmerking genomen actuariële resultaten zich gedurende de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

(in EUR 1.000)

2012

2011

2010

2009

2008

Boekwaarde 31 december

(in EUR 1.000)

Waarde van de verplichtingen

3.026

11.964

10.780

18.904

15.440

Waarde van de beleggingen

2.830

10.475

9.253

14.645

12.036

196

1.489

1.527

4.259

3.404

Niet in aanmerking genomen actuariële resultaten

- 196

- 1.527

- 1.615

- 3.139

- 1.729

Verplichting in de balans

-

- 38

- 88

1.120

1.675

In 2012 is de pensioenregeling van Schiphol Telematics B.V. ondergebracht bij het ABP.

De verschillende personeelsbeloningen gaven aanleiding tot de volgende kosten ten laste van het boekjaar:

(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange
termijn personeels-
beloningen

Ontslag-
vergoedingen

Totaal

Opbouw of toekenning van rechten

1.163

1.519

1.666

4.348

Toevoeging van interest

1.536

315

36

1.887

Actuariële winsten en verliezen in het boekjaar

42

- 509

-

- 467

Verwachte baten uit beleggingen

- 219

-

-

- 219

Overige kosten

-

- 21

- 6

- 27

Totale kosten ten laste van 2011

2.522

1.304

1.696

5.522

Opbouw of toekenning van rechten

876

1.701

2.158

4.735

Toevoeging van interest

1.418

300

28

1.746

Actuariële winsten en verliezen in het boekjaar

33

- 150

-

- 117

Verwachte baten uit beleggingen

- 180

-

-

- 180

Overige kosten

-

-

6

6

Totale kosten ten laste van 2012

2.147

1.851

2.192

6.190

Ten aanzien van de toegezegd-pensioenregelingen onder de vergoedingen na uitdiensttreding wordt in 2013 geen last voor Schiphol Group verwacht. De werkelijke lasten uit hoofde van deze regelingen bedroegen in 2012 EUR 0,6 miljoen, zoals toegelicht onder personeelsbeloningen in toelichting 5.

Het verloop van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen was als volgt:

(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange
termijn personeels-
beloningen

Ontslag-vergoedingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2010

22.477

10.558

2.490

35.525

Specificatie van mutaties in 2011

Totale kosten ten laste van het boekjaar

2.522

1.304

1.696

5.522

Uitkeringen gedurende het boekjaar

- 3.150

- 1.598

- 1.123

- 5.871

Betaling van premies

- 923

-

- 174

- 1.097

Overige mutaties

156

- 34

- 974

- 852

Totaal mutaties in het boekjaar

- 1.395

- 328

- 575

- 2.298

Boekwaarde 31 december 2011

21.082

10.230

1.915

33.227

Specificatie van mutaties in 2012

Totale kosten ten laste van het boekjaar

2.147

1.851

2.192

6.190

Uitkeringen gedurende het boekjaar

- 3.808

- 2.048

- 1.115

- 6.971

Betaling van premies

- 730

-

- 137

- 867

(De)consolidatie

- 143

-

- 1.182

- 1.325

Overige mutaties

23

197

-

220

Totaal mutaties in het boekjaar

- 2.511

-

- 242

- 2.753

Boekwaarde 31 december 2012

18.571

10.230

1.673

30.474

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen zijn berekend uitgaande van de volgende actuariële veronderstellingen en inschattingen van het management:

31 December 2012

31 December 2011

Disconteringsvoet

3,25%

4,75%

Beleggingsrendement

3,25%

4,75%

Inflatie

2,00%

2,00%

Algemene salarisstijging

2,00%

2,00%

Overlevingskansen

Prognosetafel 2062 met correctiefactoren die zijn afgestemd op het gemiddelde salarisniveau van de onderneming

Prognosetafel 2060 met correctiefactoren die zijn afgestemd op het gemiddelde salarisniveau van de onderneming

Individuele salarisstijging, afhankelijk van leeftijd

4,00% (tot 39 jaar), 3,00% (tot 49 jaar), 2,00% (tot 59 jaar), 2,00% (tot 65 jaar)

4,00% (tot 39 jaar), 3,00% (tot 49 jaar), 2,00% (tot 59 jaar), 2,00% (tot 65 jaar)

Leeftijdsverschil

Aangenomen wordt dat mannelijke deelnemers 3 jaar ouder zijn dan hun echtgenote

Aangenomen wordt dat mannelijke deelnemers 3 jaar ouder zijn dan hun echtgenote

Arbeidsongeschiktheid

UKV 2010, gebaseerd op waarnemingsperiode tussen 2006 en 2009

UKV 2007-IV, gebaseerd op instroom 2006 en 2007

Ontslagkansen, afhankelijk van leeftijd

4,20% (voor 25 jaar) tot 0,10% (voor 60 jaar)

4,20% (voor 25 jaar) tot 0,10% (voor 60 jaar)

Blijfkansen (met betrekking tot FLO)

100%

100%

Voor nadere informatie over de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling bij ABP wordt verwezen naar paragraaf 39 Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen.