Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Overige reserves

30. Overige reserves

(in EUR 1.000)

Reserve omrekenings verschillen

Reserve
overige
financiële
belangen

Reserve
afdekkings
transacties

Totaal

Stand per 31 december 2010

18.175

3.701

9.097

30.973

Specificatie van mutaties in 2011

Omrekeningsverschillen

3.795

-

-

3.795

Mutaties in de reële waarde

-

- 4.617

-

- 4.617

Omrekeningsverschillen gehedgde leningen

-

-

- 16.283

- 16.283

Omrekeningsverschillen gehedgde vorderingen op geassocieerde deelnemingen

-

-

3.017

3.017

Mutaties in de reële waarde van afdekkinginstrumenten

-

-

- 51.284

- 51.284

Waarvan mutaties ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening

-

-

4.664

4.664

Latente winstbelasting over waardemutaties derivaten

-

-

15.679

15.679

Latente winstbelasting over waardemutaties leningen

-

-

3.840

3.840

Afwikkeling van afdekkingstransacties

-

-

- 15.076

- 15.076

Totaal mutaties in het boekjaar

3.795

- 4.617

- 55.443

- 56.265

Stand per 31 december 2011

21.970

- 916

- 46.346

- 25.292

Specificatie van mutaties in 2012

Omrekeningsverschillen

- 646

2

-

- 644

Mutaties in de reële waarde

-

914

-

914

Omrekeningsverschillen gehedgde leningen

-

-

26.186

26.186

Omrekeningsverschillen gehedgde vorderingen op geassocieerde deelnemingen

-

-

- 344

- 344

Mutaties in de reële waarde van afdekkinginstrumenten

-

-

- 113.267

- 113.267

Waarvan mutaties ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening

-

-

4.530

4.530

Latente winstbelasting over waardemutaties derivaten

-

-

27.667

27.667

Latente winstbelasting over waardemutaties leningen

-

-

- 6.546

- 6.546

Afwikkeling van afdekkingstransacties

-

-

- 8.940

- 8.940

Totaal mutaties in het boekjaar

- 646

916

- 70.714

- 70.444

Stand per 31 december 2012

21.324

-

- 117.060

- 95.736

Reserve omrekeningsverschillen

Onder de reserve omrekeningsverschillen worden de koersverschillen verantwoord die zijn ontstaan bij de omrekening van de netto-investeringen in de dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen buiten de eurozone.

Reserve overige financiële belangen

Deze reserve heeft betrekking op de mutaties in de reële waarde van de overige financiële belangen, deelnemingen waarin Schiphol Group geen invloed van betekenis kan uitoefenen. In 2012 had dit betrekking op het belang in Wenen welke belang verkocht is.

Reserve afdekkingstransacties

In de reserve afdekkingstransacties worden de mutaties in de reële waarde van derivaten die worden gebruikt voor kasstroomafdekking verantwoord, na verwerking van latente belastingvorderingen en verplichtingen. Voorts worden in de reserve afdekkingstransacties de waarderingsverschillen verantwoord die optreden bij de omrekening van leningen tegen de slotkoers. Voor beide geldt dat verantwoording in de reserve afdekkingstransacties plaatsvindt, voor zover sprake is van een effectieve afdekking.

De belastingeffecten van de mutaties in het eigen vermogen, via het totaalresultaat, zijn als volgt:

(in EUR 1.000)

Voor belasting

Belasting

Na belasting

Omrekeningsverschillen

- 646

-

- 646

Waardemutaties afdekkingstransacties

- 91.782

21.121

- 70.661

Waardemutaties overige belangen

914

-

914

Totaal niet gerealiseerd 2012

- 91.514

21.121

- 70.393

Omrekeningsverschillen

3.795

-

3.795

Waardemutaties afdekkingstransacties

- 74.837

19.519

- 55.318

Waardemutaties overige belangen

- 4.617

-

- 4.617

Totaal niet gerealiseerd 2011

- 75.659

19.519

- 56.140

Voor nadere informatie over beperkingen aan de uitkeerbaarheid van reserves wordt verwezen naar toelichting 44 over het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.