Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Overige langlopende vorderingen

24. Overige langlopende vorderingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Afgekochte erfpacht

3.320

3.410

Huurincentives

33.975

15.784

Vooruitbetaald op activa

174

15.187

Totaal overige langlopende vorderingen

37.469

34.381

De post afgekochte erfpacht betreft de door Schiphol Group vooruitbetaalde huurtermijnen op grond die zij in erfpacht heeft verkregen.

Huurincentives betreft de kostprijs van voordelen die Schiphol Group heeft verstrekt aan huurders bij aanvang van hun huurcontract. Beide posten worden over de termijn van de onderliggende overeenkomsten ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

In de vaststelling van de kasstromen die ten grondslag liggen aan de bepaling van de reële waarde van vastgoed wordt rekening gehouden met het bestaan van huurincentives.

De vooruitbetaling op activa in 2011 van EUR 15,2 miljoen betreft de ontwikkeling van vastgoed voor rekening en risico van derden, waarbij Schiphol Group de koopsom vooruit heeft betaald. In 2012 wordt dit onder de handels- en overige vorderingen verantwoord.