Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Leningen

32. Leningen

(in EUR 1.000)

Aflossing in

Rente

Valuta

Nominaal (in 1.000)

Referentie afdekking

2012

2011

XS0171966269

2013

4,38%

EUR

175.929

175.848

175.685

XS0399674216

2014

6,63%

EUR

370.704

369.885

369.155

XS0495479555

2016

4,46%

EUR

50.000

49.942

49.927

XS0459479472

2016

4,28%

EUR

15.000

14.953

14.940

XS0167622454

2018

5,16%

EUR

30.000

29.961

29.954

XS0459479399

2019

4,94%

EUR

50.000

49.862

49.841

XS0459442710

2019

4,97%

EUR

85.000

84.884

84.868

XS0621167732

2021

4,43%

EUR

438.447

408.548

404.960

XS0378569247

2038

3,16%

JPY

20.000.000

A

174.439

200.614

EMTN programma

1.358.322

1.379.944

Namensschuld-verschreibung

2023 (miv 2013)

5,07%

EUR

25.000

- 100

- 100

XF0000NS4ET7

2016

5,38%

EUR

84.000

83.789

83.721

XF0000NS4FH9

2016

5,45%

EUR

40.000

39.946

39.929

XF0000NS4FX6

2016

5,16%

EUR

10.000

9.987

9.982

XF0000NS4DN2

2019

5,75%

EUR

50.000

49.226

49.099

XF0000NS4PP1

2019

5,50%

EUR

11.000

10.813

10.784

Schuldschein

193.761

193.515

Europese Investeringsbank

2031

3,95%

EUR

180.000

166.500

175.500

ING RA Finance

2012

Euribor + opslag

EUR

26.559

-

26.559

ING Bank

2012

Euribor + opslag

EUR

5.781

-

5.781

ING Bank

2012

Euribor + opslag

EUR

14.586

-

14.586

ING Bank

2012

Euribor + opslag

EUR

15.224

-

15.224

ING Bank

2012

Euribor + opslag

EUR

9.051

-

9.051

Handelsbanken

2016

Euribor + opslag

EUR

109.468

D,E,F,I

109.186

-

Leningen AREB C.V.

109.186

71.201

(in EUR 1.000)

Aflossing in

Rente

Valuta

Nominaal (in 1.000)

Referentie afdekking

2012

2011

Villa Carmen fase 1

2012

Euribor + opslag

EUR

14.100

-

1.864

Avioport fase 2

2012

Euribor + opslag

EUR

21.750

14.395

17.249

Avioport fase 1

2013

Euribor + opslag

EUR

28.000

28.000

28.000

Overige

16.157

8.538

Overige leningen

58.552

55.651

Totaal leningen

1.886.221

1.875.711

Het kortlopende deel van de leningen per 31 december 2012 van EUR 191,5 miljoen (per 31 december 2011: EUR 101,8 miljoen) is verantwoord onder de kortlopende verplichtingen.

In 1999 is door Schiphol Group een Euro Medium Term Note (EMTN) programma gestart, waarmee naar behoefte financiële middelen ter beschikking staan tot een maximum van EUR 2 miljard, mits het prospectus jaarlijks wordt geactualiseerd. Het prospectus is in 2012 geactualiseerd. Ultimo 2012 is voor een totaal van EUR 1.358,3 miljoen (per 31 december 2011: EUR 1.379,9 miljoen) opgenomen. Schiphol Group kan verplicht worden tot vervroegde aflossing onder omstandigheden die in dat kader als gebruikelijk kunnen worden aangemerkt. Gedurende 2012 is van dergelijke omstandigheden geen sprake geweest.

In juni 2008 heeft Schiphol Group, in aanvulling op het bestaande EMTN programma, een Euro-Commercial Paper (ECP) programma gestart met een limiet van EUR 750 miljoen. Op 31 december 2012 staan geen kortlopende leningen uit onder het ECP programma.

Schiphol Group heeft een Namensschuldverschreibung aangetrokken waarmee per 2013 een financiering van EUR 25 miljoen is zeker gesteld tegen een vast renteniveau (5,072%). De huidige boekwaarde betreft de reeds geactiveerde kosten.

Schiphol Group heeft voor een nominaal bedrag van EUR 195 miljoen aan Schuldschein-papier uitgegeven (vastrentende leningen met looptijden van 7 en 10 jaar). De Schuldschein documentatie bevat in beginsel dezelfde convenanten als het EMTN programma en bevat daarbij een 'change of control' clausule in combinatie met een 'downgrade below investment grade' voor vervroegde aflossing.

In 2010 heeft Schiphol Group een overeenkomst gesloten met de Europese Investeringsbank voor een faciliteit van EUR 350 miljoen. In totaal is nu EUR 180 miljoen onder deze faciliteit opgenomen (waarop inmiddels EUR 11,5 miljoen is afgelost). Schiphol Group kan verplicht worden tot vervroegde aflossing van de lening indien (naast de in dat kader gebruikelijke omstandigheden) andere leningen vervroegd worden afgelost of indien het eigen vermogen minder dan 30% van de activa bedraagt. Additionele zekerheden worden verlangd indien de credit rating BBB of lager is (S&P) of Baa2 of lager (Moody’s). De lening kent daarnaast een 'change of control' clausule. Schiphol Group heeft in november 2012 de periode waaronder getrokken kan worden onder de EIB faciliteit verlengd tot januari 2014.

Voor zowel de opgenomen leningen onder het EMTN programma, het ECP programma als de faciliteit bij de Europese Investeringsbank geldt geen achterstelling ten opzichte van andere verplichtingen en de mogelijkheid tot vrijwillige vervroegde aflossing.

In december 2011 is door AREB C.V. een doorlopende kredietfaciliteit (revolving credit facility) van EUR 195 miljoen van Svenska Handelsbanken aangetrokken. Deze faciliteit heeft een looptijd van 4 jaar en 6 maanden.  Per heden is EUR 179 miljoen getrokken op deze faciliteit (deel Schiphol Group EUR 109 miljoen) waarmee de bestaande leningen van AREB C.V. zijn afgelost, deels al in december 2011 en voor het overige deel in januari 2012. De lening is een hypothecaire lening. Voor deze lening geldt een verplichting tot vervroegde aflossing indien de financiering meer dan 60% bedraagt van de taxatiewaarde van de gefinancierde objecten. Tot meerdere zekerheid van de aflossing heeft AREB C.V. aan Svenska Handelsbanken op de vorderingen het pandrecht verleend betreffende de titel van verhuur en huur, die het fonds heeft op de huurders van de in bezit zijnde objecten per balansdatum. AREB C.V. heeft tevens alle bestaande en toekomstige huurvorderingen met betrekking tot het object verpand, die reeds voor verpanding vatbaar zijn. Verder heeft AREB C.V. alle claims en alle rechten uit verzekeringen met betrekking tot de objecten verpand.

Gedurende 2012 is het resterende opgenomen bedrag onder een door Villa Carmen overeengekomen project-lening van EUR 3,9 miljoen (proportionele aandeel Schiphol Group is EUR 1,9 miljoen) afgelost en per 31 december 2012 is er geen uitstaand bedrag onder de project-lening.

Door Avioport SpA (een 70% dochteronderneming van Schiphol Group) is een hypothecaire lening overeengekomen met een tweetal banken (Efibanca en Banca Popolare Italiana) tot een totaalbedrag van EUR 49,8 miljoen (EUR 28,0 miljoen voor fase 1 en EUR 21,8 miljoen voor fase 2). In 2012 heeft Avioport SpA een akkoord bereikt met haar bank inzake de toekomstige financiering in de vorm van een verlenging van een substantieel deel van haar bestaande financieringen tot 30 juni 2014. Als onderdeel hiervan heeft Avioport SpA een bedrag van EUR 3,5 miljoen afgelost op voornoemde faciliteiten. Per 31 december 2012 was hiervan opgenomen EUR 42,4 miljoen (EUR 28,0 miljoen voor fase 1 en EUR 14,4 miljoen voor fase 2). Als onderpand voor fase 1 gelden de gebouwen, de aandelen en de huurinkomsten, voor fase 2 het gehele project. De aandeelhouders hebben zich daarnaast verplicht tot de inbreng van financiële middelen om, in aanvulling op voornoemde lening, zorg te dragen voor de financiering van het totale project. Er is in 2012 besloten om tot verkoop over te gaan en er wordt derhalve actief naar potentiële kopers gezocht.

Schiphol Group heeft de beschikking over een gesyndiceerde en gecommitteerde doorlopende kredietfaciliteit voor een bedrag van EUR 175 miljoen met een looptijd tot 2016. Onder deze faciliteit is niet getrokken.

Van het totale bedrag aan leningen is EUR 174,4 miljoen opgenomen in Japanse Yen (JPY 20 miljard). In lijn met het beleid Financieel Risico Management zijn ter afdekking van de door variabele rente en vreemde valuta aanwezige risico’s renteswaps, valutaswaps en in enkele gevallen gecombineerde cross-currency swaps afgesloten op de leningen. De aangegane transacties komen in beginsel op relevante kenmerken zoals looptijd, omvang en dergelijke volledig overeen met de onderliggende leningen en hedgen de posities naar euro en/of vaste dan wel gemaximeerde rente. Alle afdekkingtransacties worden verantwoord als zijnde kasstroomafdekkingen.

De derivaten betreffen de volgende contracten, waarbij de referenties verwijzen naar de gerelateerde leningen in het voorgaande overzicht:

Nominaal

Reële waarde in EUR 1.000 per

Referentie

Wederpartij

Type

Rente

Valuta

(in 1.000)

Looptijd

31 December 2012

31 December 2011

A

JPMorgan

Valuta-renteswap

3,16%

JPY

20.000.000

2038

- 22.851

- 89.565

B

RBS

Renteswap

4,03%

EUR

370.000

2024

74.612

39.968

C

JPMorgan

Renteswap

3,93%

EUR

150.000

2023

31.217

16.590

D

SHB

Renteswap

3,02%

EUR

24.461

2017

2.543

-

E

SHB

Renteswap

2,90%

EUR

24.461

2017

2.429

-

F

SHB

Renteswap

3,47%

EUR

24.461

2016

2.988

-

G

BPL

Renteswap

4,32%

EUR

21.000

2013

682

909

H

JPMorgan

Termijn-transactie

n.v.t.

AUD

116.500

2013

903

-

I

SHB

Renteswap

0,80%

EUR

35.469

2016

493

-

ING

Renteswap

2,94%

EUR

24.461

2016

-

1.704

ING

Renteswap

2,83%

EUR

24.461

2016

-

1.550

ABN AMRO

Renteswap

3,40%

EUR

24.461

2016

-

2.279

ING

Termijn-transactie

n.v.t.

AUD

113.000

2012

-

6.311

Totaal

93.016

- 20.254

Verantwoord in de balans onder:

Vaste activa

- 22.851

- 89.565

Langlopende verplichtingen

114.281

63.000

Kortlopende verplichtingen

1.586

6.311

93.016

- 20.254

Het risico dat Schiphol Group loopt op de cross-currency swap (referentie A) wordt gemitigeerd middels een 'cash collateral' overeenkomst met JPMorgan, die voor beide partijen resulteert in een maximale netto positie, die afhankelijk is van de credit rating van beide partijen. Indien de credit rating van een van beide partijen verlaagd wordt, daalt tevens de maximale netto positie op die partij. Volgens de 'cash collateral' overeenkomst wordt het verschil tussen de marktwaarde van de swap en de van toepassing zijnde maximale netto positie wekelijks per bank betaald.

Per 31 december 2012 bedroeg de maximale netto positie van beide partijen EUR 10 miljoen (per 31 december 2011 EUR 10 miljoen) en bedroeg de marktwaarde van de swap circa EUR 22,9 miljoen (per 31 december 2011 EUR 89,6 miljoen) in het voordeel van Schiphol Group. Per 31 december 2012 was EUR 27,0 miljoen (per 31 december 2011 EUR 77,6 miljoen) per bank door JPMorgan aan Schiphol Group betaald als onderpand.

Referentie B en C betreffen twee forward-starting interest rate swaps waarmee voornamelijk de renteniveaus zijn vastgelegd waartegen in 2013 en 2014 nog uitstaande EMTN leningen geherfinancierd kunnen worden.

Referentie D, E, F en I betreffen 4 interest rate swaps waarmee de renteniveaus vrijwel volledig zijn vastgelegd waartegen AREB C.V. is gefinancierd.

Referentie H betreft het derivaat ter afdekking van omrekeningsverschillen op de Redeemable Preference Shares zoals verantwoord onder de vorderingen op deelnemingen.

De rentepercentages vermeld bij de valutaswaps, renteswaps en de cross-currency swap betreffen de vaste rente die op de betreffende swaps aan de wederpartij dient te worden betaald, tegen ontvangst van de wederpartij van de variabele (of vaste) rente die Schiphol Group op haar beurt dient te betalen op de betreffende leningen.

De resterende looptijd van de leningen per 31 december 2012 is als volgt. Het deel van de leningen met een looptijd korter dan een jaar is opgenomen onder de kortlopende verplichtingen.

(in EUR 1.000)

Totaal

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en
<= 5 jaar

> 5 jaar

EMTN programma

1.358.322

171.547

1.186.775

420.965

765.810

Namensschuldverschreibung

- 100

- 100

-

-

-

Schuldschein

193.761

- 246

194.007

133.186

60.821

Europese Investeringsbank

166.500

9.000

157.500

36.000

121.500

Leningen AREB C.V.

109.186

-

109.186

109.186

-

Overige leningen

58.552

11.309

47.243

44.148

3.095

Totaal leningen

1.886.221

191.510

1.694.711

743.485

951.226

De totale boekwaarde van de leningen (tegen geamortiseerde kostprijs) staat in de volgende verhouding tot de reële waarde:

(in EUR 1.000)

Boekwaarde
31 december 2012

Reële waarde
31 december 2012

EMTN programma

1.358.322

1.557.861

Namensschuldverschreibung

- 100

3.440

Schuldschein

193.761

242.042

Europese Investeringsbank

166.500

204.999

Leningen AREB C.V.

109.186

115.282

Overige leningen

58.552

58.552

Totaal leningen

1.886.221

2.182.176

(in EUR 1.000)

31 December 2011

31 December 2011

EMTN programma

1.379.944

1.627.600

Namensschuldverschreibung

- 100

3.100

Schuldschein

193.515

239.100

Europese Investeringsbank

175.500

209.400

Leningen AREB C.V.

71.201

71.201

Overige leningen

55.651

55.651

Totaal leningen

1.875.711

2.206.052

De reële waarde wordt geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te verdisconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor de geldnemer en voor vergelijkbare financiële instrumenten van toepassing is.

Het verloop van de leningen gedurende het boekjaar was als volgt:

(in EUR 1.000)

Leningen > 1 jaar

Leningen <= 1 jaar

Totaal

Boekwaarde 31 december 2010

1.609.317

122.756

1.732.073

Specificatie van mutaties in 2011

Nieuw opgenomen

583.034

-

583.034

Rentebijschrijving

4.216

-

4.216

Overboekingen naar kortlopende verplichtingen

- 101.834

101.834

-

Aflossing

- 338.014

- 122.756

- 460.770

Deconsolidaties

- 425

-

- 425

Acquisities

1.584

-

1.584

Omrekeningsverschillen

16.283

-

16.283

Overige mutaties

- 284

-

- 284

Totaal mutaties in het boekjaar

164.560

- 20.922

143.638

Boekwaarde 31 december 2011

1.773.877

101.834

1.875.711

Specificatie van mutaties in 2012

Nieuw opgenomen

126.651

-

126.651

Rentebijschrijving

78

-

78

Overboekingen naar kortlopende verplichtingen

- 184.613

184.613

-

Aflossing

-

- 94.937

- 94.937

Omrekeningsverschillen

- 26.186

-

- 26.186

Overige mutaties

4.904

-

4.904

Totaal mutaties in het boekjaar

- 79.166

89.676

10.510

Boekwaarde 31 december 2012

1.694.711

191.510

1.886.221

De financiële instrumenten van Schiphol Group betreft de in deze paragraaf toegelichte leningen en derivaten alsook de vorderingen op geassocieerde deelnemingen (zie toelichting 20), leningen (zie toelichting 23), handels- en overige vorderingen (zie toelichting 26), liquide middelen (zie toelichting 27), enkele posten onder de overige langlopende verplichtingen (zie toelichting 36) en de handels- en overige schulden (zie toelichting 38).