Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Leningen

23. Leningen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

1.591

4.344

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Rentebijschrijving

-

445

Aflossing

- 651

- 2.808

Nieuwe leningen

7.536

-

Overige mutaties

-

- 390

Totaal mutaties in het boekjaar

6.885

- 2.753

Boekwaarde 31 december

8.476

1.591

Het kortlopende deel van de leningen van EUR 0,1 miljoen (per 31 december 2011 EUR 0,1 miljoen) is verantwoord onder de vlottende activa. Onder de nieuwe leningen is in 2012 een lening van EUR 4,3 miljoen verstrekt aan SRE Althai B.V. het samenwerkingsverband met Aeroports de Paris waarin beide partijen samenwerken op het gebied van vastgoed.

In 2011 is het resterende bedrag van de twee leningen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu ad EUR 2,7 miljoen vervroegd afgelost.