Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Leaseverplichtingen

33. Leaseverplichtingen

(in EUR 1.000)

Wederpartij

Effectieve rente

Einde looptijd

2012

2011

Triport

ABP

7,0%

2034

51.559

52.649

Verkeerstoren

Abinton B.V.

7,7%

2012

-

4.222

Auto's

PON

5,3%

2017

4.148

Overige

840

1.640

Totaal leaseverplichtingen

56.547

58.511

Het kortlopende deel van de leaseverplichtingen per 31 december 2012 van EUR 2,5 miljoen (per 31 december 2011 van EUR 5,9 miljoen) is verantwoord onder de kortlopende verplichtingen.

In april 2011 heeft Schiphol Group de 40-jarige leaseovereenkomst betreffende parkeergarage P1 en bijbehorende traverse vervroegd afgelost voor EUR 53,5 miljoen.

Het Triport contract met ABP heeft een totale looptijd van 40 jaar met tussentijdse opties tot beëindiging van de huurovereenkomst na 25 en na 30 jaar. Bij voortijdige beëindiging is Schiphol Group een afkoopsom en boeterente verschuldigd, waarna de opstallen eigendom worden van Schiphol Group. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie. De grond onder Triport is in erfpacht uitgegeven aan ABP gedurende de termijn van de lease.

Beheer- en beleggingsmaatschappij Balnag B.V. (een 100% dochteronderneming van Schiphol Group, hierna Balnag) huurde met ingang van 1992 gedurende een totale huurtermijn van 20 jaar, de verkeerstoren op Schiphol-Centrum van een financieringsmaatschappij, Abinton B.V. Gedurende dezelfde periode werd de verkeerstoren door Balnag verhuurd aan Luchtverkeersleiding Nederland (hierna LVNL). Beide contracten betreffen een financiële lease. Balnag heeft in 2012 de verkeerstoren van Abinton B.V. gekocht en doorverkocht.

De resterende looptijd van de leaseverplichtingen is per 31 december 2012 als volgt.

(in EUR 1.000)

Totaal

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en

> 5 jaar

<= 5 jaar

Nominale termijnen financiële leasecontracten

111.564

6.549

105.015

24.800

80.215

Rentebestanddeel in financiële leasetermijnen

- 55.017

- 4.051

- 50.966

- 15.634

- 35.333

Boekwaarde van de verplichtingen uit financiële lease

56.547

2.498

54.049

9.166

44.882

Het verloop van de leaseverplichtingen gedurende het boekjaar was als volgt:

(in EUR 1.000)

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

58.511

113.648

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Rentebijschrijving op leaseverplichtingen

4.290

5.550

Betaalde leasetermijnen

- 8.363

- 61.377

Afwikkeling lease ivm verkoop transactie

- 2.123

-

Financiële lease investeringen in materiële vaste activa

4.232

690

Totaal mutaties in het boekjaar

- 1.964

- 55.137

Boekwaarde 31 december

56.547

58.511