Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Latente belastingen

18. Latente belastingen

Met ingang van 1 januari 2002 is Schiphol Group onderworpen aan winstbelasting. Op 8 september 2006 is de vaststellingsovereenkomst door Schiphol Group en de Belastingdienst ondertekend. Daarin is onder meer de definitieve fiscale openingsbalans vastgelegd evenals enkele nadere afspraken over de bepaling van de fiscale winst van Schiphol Group. Dit leidt tot de volgende waarderingsverschillen:

  • Activa ten behoeve van operationele activiteiten en activa in aanbouw worden commercieel en fiscaal gewaardeerd tegen kostprijs. De voornoemde vaststellingsovereenkomst heeft echter geresulteerd in verschillen tussen de fiscale en commerciële kostprijs van activa die per 1 januari 2002 aanwezig waren. In de fiscale balans is de kostprijs gelijk aan de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2002 en in de commerciële balans is de kostprijs gelijk aan de (lagere) historische kostprijs.
  • Vastgoedbeleggingen, derivaten en langlopende leningen in vreemde valuta worden commercieel gewaardeerd tegen reële waarde en fiscaal tegen kostprijs.
  • Op de beleggingen in vastgoed wordt fiscaal gezien afgeschreven (waarbij overigens rekening dient te worden gehouden met een restwaarde van 25%); commercieel is geen sprake van afschrijving op dit vastgoed.
  • Met ingang van het boekjaar 2007 is de Wet Werken aan Winst in werking getreden. Deze wet kent een beperking op de fiscale afschrijving van zowel commerciële gebouwen als operationele gebouwen tot de zogenoemde bodemwaarde. De bodemwaarde is 50% van de WOZ-waarde van operationele gebouwen en 100% van de WOZ-waarde voor commerciële gebouwen.
  • De fiscale waardering van personeelsvoorzieningen wijkt af van de commerciële waardering door een verschil in de gehanteerde actuariële veronderstellingen.

Terzake van al deze waarderingsverschillen worden latente belastingvorderingen en -verplichtingen verantwoord, alsook voor de latente belastingverplichting die is ontstaan uit de uitbreiding van ons belang in JFK IAT LLC in jaar 2010.

(in EUR 1.000)

2012

2011

Latente belastingvordering (fiscale eenheid Nederland)

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

171.856

185.930

Activa in aanbouw

83.707

78.878

Derivaten en leningen

36.944

13.236

Personeelsvoorzieningen

3.056

3.294

Vastgoedbeleggingen

- 29.142

- 26.187

266.421

255.151

Latente belastingverplichting (buitenland)

Geassocieerde deelnemingen

- 13.777

- 11.799

Vastgoedbeleggingen

- 277

-

- 14.054

- 11.799

Totaal latente belastingen (vordering)

252.367

243.352

Langlopend (realisatie ligt niet in de lijn der verwachting)

83.574

83.574

Langlopend (realisatie te verwachten na 1 jaar)

168.567

158.200

Kortlopend (realisatie te verwachten binnen 1 jaar)

226

1.578

252.367

243.352

Onder IAS 12, Winstbelastingen, is er een verplichting tot het opnemen van een latente belastingvordering als het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verrekenbare verschil kan worden verrekend. Voor een deel van de operationele activa (EUR 83,6 miljoen) ligt daadwerkelijke realisatie van de latente belastingvorderingen echter niet in de lijn der verwachting. De reden hiervoor is dat het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde uitsluitend wordt gerealiseerd bij verkoop (leidt tot fiscaal lagere winst en lagere afdracht van winstbelasting), bij bijzondere afwaardering (leidt tot fiscaal hogere kosten en lagere afdracht van winstbelasting) of bij beëindiging van de luchtvaartactiviteiten (leidt tot fiscaal hogere kosten doordat slechts een vergoeding wordt verkregen tot de commerciële boekwaarde). Schiphol Group is echter niet gemachtigd de grond voor operationele activiteiten te verkopen, de verwachtingen ten aanzien van toekomstige kasstromen duiden niet op de noodzaak tot het doorvoeren van een afwaardering en beëindiging van de activiteiten ligt evenmin voor de hand.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd voor zover de vorderingen en verplichtingen onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid en de vennootschap aan het hoofd van deze fiscale eenheid een in rechte afdwingbaar recht hiertoe heeft.

Het verloop van de latente belastingvorderingen en latente belastingverplichtingen is als volgt:

(in EUR 1.000)

Operationele activa

Activa in aanbouw

Vastgoed beleggingen

Derivaten en Leningen

Personeels- voorzieningen

Geassocieerde
deelnemingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2010

190.184

78.987

- 25.198

- 7.209

2.890

- 11.007

228.647

Specificatie van mutaties in 2011

Latente belasting over fiscale afschrijving

- 4.254

-

- 1.701

-

-

-

- 5.955

Latente belasting verantwoord in de winst- & verliesrekening

-

- 109

- 228

926

404

- 792

201

Latente belasting verantwoord in het eigen vermogen

-

-

-

19.519

-

-

19.519

Overige mutaties

-

-

940

-

-

-

940

Totaal mutaties in het boekjaar

- 4.254

- 109

- 989

20.445

404

- 792

14.705

Boekwaarde 31 december 2011

185.930

78.878

- 26.187

13.236

3.294

- 11.799

243.352

Specificatie van mutaties in 2012

Latente belasting over fiscale afschrijving

- 14.074

-

- 2.265

-

-

-

- 16.339

Latente belasting verantwoord in de winst- & verliesrekening

-

4.829

- 1.302

2.587

- 664

- 1.978

3.472

Latente belasting verantwoord in het eigen vermogen

-

-

-

21.121

-

-

21.121

Overige mutaties

-

-

335

-

426

-

761

Totaal mutaties in het boekjaar

- 14.074

4.829

- 3.232

23.708

- 238

- 1.978

9.015

Boekwaarde 31 december 2012

171.856

83.707

- 29.419

36.944

3.056

- 13.777

252.367