Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Ingehouden winst

29. Ingehouden winst

Op voorstel van de directie en na instemming met dit voorstel door de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot uitkering van een dividend over 2011 van EUR 97,5 miljoen. Dit bedrag is bij uitkering in 2012 onttrokken aan de ingehouden winst. Het dividend over 2010 bedroeg EUR 76,2 miljoen en is in 2011 uitgekeerd en onttrokken aan de ingehouden winst.

Het nettoresultaat over 2012 is geheel toegevoegd aan de ingehouden winst. Daarmee is in de ingehouden winst per 31 december 2012 nog begrepen het voorstel voor het over 2012 uit te keren dividend, zoals nader toegelicht onder de Overige gegevens.