Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Immateriële vaste activa

14. Immateriële vaste activa

(in EUR 1.000)

Goodwill

Contract gerelateerde activa

Ontwikkeling
ICT
toepassingen

Software licenties

Software in ontwikkeling

Totaal

Samenstelling 31 december 2010

Aanschaffingswaarde

7.591

27.884

40.158

16.440

16.364

108.437

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 5.350

- 25.583

- 23.465

- 10.525

- 314

- 65.237

Boekwaarde

2.241

2.301

16.693

5.915

16.050

43.200

Specificatie van mutaties in 2011

Investeringen

-

-

-

86

11.047

11.133

Opleveringen

-

-

9.666

8.384

- 18.050

-

Afschrijvingen

-

- 2.301

- 6.710

- 3.195

-

- 12.206

Desinvesteringen

-

-

- 577

- 155

-

- 732

Totaal mutaties in het boekjaar

-

- 2.301

2.379

5.120

- 7.003

- 1.805

Samenstelling 31 december 2011

Aanschaffingswaarde

7.591

27.884

49.247

24.755

9.361

118.838

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 5.350

- 27.884

- 30.175

- 13.720

- 314

- 77.443

Boekwaarde

2.241

-

19.072

11.035

9.047

41.395

Specificatie van mutaties in 2012

Investeringen

-

-

-

136

9.259

9.395

Opleveringen

-

-

5.315

7.004

- 12.319

-

Afschrijvingen

-

-

- 6.997

- 4.321

-

- 11.318

Bijzondere waardeveranderingen

- 1.392

-

-

-

-

- 1.392

Reclassificaties

-

-

58

- 58

-

-

Desinvesteringen

-

-

- 543

- 311

-

- 854

Totaal mutaties in het boekjaar

- 1.392

-

- 2.167

2.450

- 3.060

- 4.169

Samenstelling 31 december 2012

Aanschaffingswaarde

7.591

27.884

54.077

31.526

6.301

127.379

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 6.742

- 27.884

- 37.172

- 18.041

- 314

- 90.153

Boekwaarde

849

-

16.905

13.485

5.987

37.226

De per 31 december 2012 onder immateriële activa aanwezige goodwill heeft betrekking op Schiphol Telematics B.V.

De boekwaarde van de aan Schiphol Telematics B.V. gerelateerde goodwill is ultimo 2012 getoetst op bijzondere waardeverandering. De bedrijfswaarde van de betreffende kasstroomgenererende eenheid is berekend op basis van gegevens uit het tactisch plan 2013-2015 en een disconteringsvoet van 5,3%. De toets gaf geen aanleiding tot het doorvoeren van een bijzondere waardeverandering.

In 2005 is door Malpensa Real Estate II B.V. (MRE II B.V, een dochteronderneming van Schiphol Group) een belang van 47,44% verworven in Villa Carmen B.V. De goodwill die hieruit is ontstaan komt voort uit de meerwaarde van de door MRE II B.V. bij verwerving van haar aandeel ingebrachte grond. In 2012 is een bijzondere waardeverandering doorgevoerd waarbij de goodwill geheel is afgeschreven.

De ontwikkeling van de ICT-toepassingen heeft betrekking op interne en externe uren in de uitvoerings- en afsluitingsfase van geautomatiseerde projecten. Softwarelicenties en software in ontwikkeling hebben betrekking op extern aangekochte software.

Voor nadere informatie over bijzondere waardeveranderingen wordt verwezen naar toelichting 7.