Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Handels- en overige vorderingen

26. Handels- en overige vorderingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Debiteuren

96.636

74.670

Te ontvangen baten

23.036

29.327

Omzetbelasting

11.379

15.571

Vooruitbetaalde kosten

34.170

13.687

Voorraden

5.257

6.888

Huurincentives

6.717

3.949

Participanten en deelnemingen

38

16

Overige vorderingen

24.639

33.773

201.872

177.881

Onder de vooruitbetaalde kosten is opgenomen de vooruitbetaling voor de ontwikkeling van vastgoed voor rekening en risico van derden. Hierbij heeft Schiphol Group de koopsom vooruit betaald.

Per 31 december 2012 zijn in de post debiteuren begrepen een voorziening voor oninbaarheid van EUR 3,5 miljoen (per 31 december 2011: EUR 3,9 miljoen) en ontvangen waarborgsommen van EUR 1,6 miljoen (in 201:1 EUR 2,2 miljoen). In 2012 is EUR 1,3 miljoen (in 2011: EUR 2,8 miljoen) onttrokken in verband met oninbaarheid van vorderingen en EUR 0,9 miljoen (in 201:1 EUR 1,3 miljoen) gedoteerd ten laste van de winst- en verliesrekening. Onder de overige vorderingen is (evenals voorgaand jaar) een bedrag begrepen van EUR 19,0 miljoen die Schiphol Group heeft betaald aan Chipshol. Voor nadere informatie over de post overige voorzieningen wordt verwezen naar toelichting 35.