Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Handels- en overige schulden

38. Handels- en overige schulden

(in EUR 1.000)

2012

2011

Schulden aan leveranciers

108.379

95.767

Schulden aan participanten en deelnemingen

-

7

Schulden ter zake van loonbelastingen en premies sociale verzekeringen

6.859

4.803

Schulden ter zake van pensioenen

2.545

2.186

Te betalen interest

58.902

58.735

Verplichting Stichting Mainport en Groen

-

2.150

Nog te betalen kosten

86.256

95.934

Teruggave havengelden 2011

-

15.100

Vooruitontvangen baten

39.729

39.030

Vooruitontvangen erfpacht

1.801

1.643

Huurincentives

3.974

657

Overige schulden

40.427

88.445

348.872

404.457

Over het boekjaar 2011 is, binnen de gereguleerde segmenten Aviation en Security, sprake van een hoger resultaat van EUR 15,1 miljoen dat gecrediteerd is in 2012.

Onder de overige schulden is per 31 december 2012 het onder de ‘cash collateral’ overeenkomst met JPMorgan gestorte onderpand van circa EUR 27,0 miljoen verantwoord (per 31 december 2011: EUR 77,6 miljoen).

Schiphol Group heeft ten laste van het boekjaar 2006 EUR 8,5 miljoen ter beschikking gesteld aan de Stichting Mainport en Groen. Dit bedrag is in 1996 toegezegd met de afspraak dat uitkering zou plaatsvinden op basis van nader uitgewerkte plannen. Per 31 december 2011 is de laatste termijn van 25% verantwoord onder de kortlopende schulden. De Stichting Mainport en Groen zet zich in voor een aantrekkelijk groen landschap rondom de luchthaven Schiphol.

De handels- en overige schulden worden opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.