Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Geassocieerde deelnemingen

19. Geassocieerde deelnemingen

(in EUR 1.000)

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

725.048

689.413

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Resultaat

45.464

35.889

Dividend

- 14.312

- 12.621

Deconsolidatie

-

182

Waardeveranderingen

-

- 354

Kapitaaluitbreiding in geassocieerde deelnemingen

11.235

9.419

Omrekeningsverschillen

- 949

3.120

Totaal mutaties in het boekjaar

41.438

35.635

Boekwaarde 31 december

766.486

725.048

De kapitaaluitbreiding in 2012 van EUR 11,2 miljoen betreft de geassocieerde deelneming in Schiphol Area Development Company N.V.

De boekwaarde van geassocieerde deelnemingen per 31 december 2012 is inclusief een goodwill van EUR 244 miljoen op Aéroports de Paris en van EUR 34 miljoen op Brisbane Airport Corporation Ltd. De jaarlijks uit te voeren toets van de goodwill begrepen in de boekwaarde gaf voor beide geassocieerde deelnemingen geen aanleiding tot het doorvoeren van een bijzondere waardeverandering.

Voor een nadere toelichting op de geassocieerde deelnemingen wordt verwezen naar het hoofdstuk Gerelateerde partijen. Voor een nadere toelichting op het resultaat van de geassocieerde deelnemingen wordt verwezen naar toelichting 10.