Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Activa in aanbouw en ontwikkeling

16. Activa in aanbouw en ontwikkeling

(in EUR 1.000)

Activa in aanbouw tbv operationele activiteiten

Activa in aanbouw tbv vastgoedbelegging

Totaal

Boekwaarde 31 december 2010

244.194

146.501

390.695

Specificatie van mutaties in 2011

Investeringsuitgaven

220.326

31.822

252.148

Activering van bouwrente

3.564

271

3.835

Opgeleverde activa en vastgoedbeleggingen

- 209.795

- 16.749

- 226.544

Waardeveranderingen

-

438

438

Bijzondere waardeveranderingen

-

- 1.000

- 1.000

Reclassificaties

- 7.352

- 15.188

- 22.540

Totaal mutaties in het boekjaar

6.743

- 406

6.337

Boekwaarde 31 december 2011

250.937

146.095

397.032

Specificatie van mutaties in 2012

Investeringsuitgaven

253.338

35.244

288.582

Activering van bouwrente

3.340

458

3.798

Opgeleverde activa en vastgoedbeleggingen

- 294.040

- 52.762

- 346.802

Bijzondere waardeveranderingen

-

- 21.349

- 21.349

Verkopen

- 89

-

- 89

Reclassificaties

1.407

- 13.275

- 11.868

Totaal mutaties in het boekjaar

- 36.044

- 51.684

- 87.728

Boekwaarde 31 december 2012

214.893

94.411

309.304

De reclassificatie in de activa in aanbouw ten behoeve van vastgoedbeleggingen heeft ondermeer betrekking op vastgoed ontwikkelingen die als vooruitbetaling op materiële vaste activa zijn opgenomen onder de handels- en overige vorderingen.

De activering van bouwrente vindt plaats aan de hand van een percentage dat per kwartaal wordt vastgesteld, op basis van de dan geldende verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Gedurende 2012 is een percentage gehanteerd dat heeft gevarieerd van 2,47% tot 2,54% op jaarbasis, waarin rekening is gehouden met voornoemde verhouding. De reële waarde op 31 december 2012 van activa in aanbouw ten behoeve van vastgoedbeleggingen is gelijk aan de kostprijs (2011: EUR 3,2 miljoen).

Per 31 december 2012 bestonden er verplichtingen tot investeringen in activa in aanbouw of ontwikkeling ten bedrage van EUR 125,8 miljoen waarvan EUR 95,1 miljoen in vastgoed (per 31 december 2011: EUR 106,5 miljoen waarvan EUR 21,6 miljoen in vastgoed). In 2013 zal gestart worden met het project Centrale Security met een investeringsprogramma van circa EUR 350 miljoen welke naar verwachting in 2015 opgeleverd wordt. Momenteel wordt onderzocht wat hiervan de gevolgen zijn op de bestaande activa.

Voor nadere informatie over de bijzondere waardeveranderingen wordt verwezen naar toelichting 7.