Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Activa beschikbaar voor verkoop

25. Activa beschikbaar voor verkoop

De grond waarvan de intentie bestaat dat deze zal worden vervreemd, wordt gepresenteerd als voor verkoop beschikbare activa. Eind 2011 betrof dit de GEM A4 zone West, een uitgebreid logistiek terrein direct aan de rijksweg A4 ten zuiden van de vrachtarealen van Amsterdam Airport Schiphol. In december 1999 en december 2009 hebben de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Real Estate B.V. en SADC in samenwerkingsovereenkomsten (respectievelijk SOK I en SOK II) besloten tot het gezamenlijk verwerven en uitgeven van kavels in het gebied GEM A4 Zone West.

De gronden die in 1999 zijn verworven, worden door de drie partners voor een gelijk deel gefinancierd. In 2012 zijn een deel van deze verworven gronden ingebracht in de GEM A4 Zone West C.V. voor EUR 56,7 miljoen (EUR 18,9 miljoen aandeel SRE B.V.), inclusief financierings- en verwervingskosten. Totaal zal nog EUR 6,7 miljoen grond ingebracht gaan worden (EUR 2,2 miljoen door Schiphol Real Estate B.V.). In 2008 en in 2010 is besloten tot verwerving van een viertal kavels door de gemeente Haarlemmermeer. Voor de financiering van de kavels heeft de gemeente Haarlemmermeer een lening aangetrokken van de Bank Nederlandse Gemeenten. Bij inbreng van deze gronden in de GEM A4 Zone West C.V., die in 2011 is opgericht en waarin Schiphol Real Etate B.V. een direct belang van 33% heeft, zullen de hieraan verbonden kosten tussen partijen verrekend worden. Bij inbreng van deze gronden in de GEM A4 Zone West C.V. is Schiphol Real Estate B.V. verplicht tot het storten van commanditair kapitaal van EUR 13,3 miljoen, te vermeerderen met financierings- en GEM verwervingskosten. Daarnaast heeft Schiphol Group in 2011, in het kader van de aanleg van de N201 in het gebied A4 zone West, een deel van reeds door haar gefinancierde gronden verkocht aan de provincie Noord-Holland met een boekwaarde van EUR 2,0 miljoen. Schiphol Real Estate B.V. heeft dit bedrag vervolgens gestort in de GEM A4 Zone West C.V. als commanditair kapitaal. De stijging van de activa beschikbaar voor verkoop wordt veroorzaakt door hogere waarde van de ingebrachte gronden, zoals bovenstaand genoemd en de aankoop van een stuk grond door GEM A4 zone West C.V.