Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Segmentinformatie

Segmentinformatie

Schiphol Group onderkent veertien operationele segmenten die voor rapportagedoeleinden worden samengevoegd tot negen segmenten waarover wordt gerapporteerd.

De business area Aviation heeft Amsterdam Airport Schiphol als werkterrein en levert diensten en faciliteiten aan luchtvaartmaatschappijen, passagiers en afhandelingsmaatschappijen. De business area Aviation is onderverdeeld in de segmenten Aviation en Security. Omzetbronnen voor Aviation zijn voornamelijk havengelden (vliegtuig- en passagiersgerelateerde vergoedingen) en concessie-inkomsten (van oliemaatschappijen voor de levering van vliegtuigbrandstof). De omzetbron voor Security betreft havengelden (beveiligingsgerelateerde vergoedingen). De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de tarieven en rendementen.

De activiteiten van de business area Consumer Products & Services bestaan uit het uitgeven en managen van concessies voor winkels en horecagelegenheden (segment Concessies met omzet uit concessies en verhuur van winkelruimten), het exploiteren van autoparkeerterreinen (segment Parkeren met omzet uit parkeergelden) en het exploiteren van winkels, het aanbieden van mogelijkheden om te adverteren op Amsterdam Airport Schiphol en managementcontracten op luchthavens buiten Nederland (segment Overige met omzet uit respectievelijk winkelverkopen, verhuur van reclameruimte en managementfees).

De business area Real Estate, tevens segment, ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste deel van de portefeuille met zowel operationeel als commercieel vastgoed bevindt zich op en rond Amsterdam Airport Schiphol. Omzetbronnen zijn: inkomsten uit de ontwikkeling en verhuur van terreinen en gebouwen. Daarnaast draagt de business area in belangrijke mate bij aan het groepsresultaat via overige resultaten uit hoofde van vastgoed (verkoopresultaat, waardeveranderingen van terreinen en gebouwen en uitgifte van erfpachten).

Onder de business area Alliances & Participations vallen de segmenten Binnenlandse luchthavens, Buitenlandse luchthavens en Overige dochters. Omzet van de binnenlandse luchthavens bestaat voornamelijk uit havengelden en parkeergelden van de regionale luchthavens Rotterdam The Hague, Eindhoven en Lelystad. De participaties in buitenlandse luchthavens dragen bij aan het groepsresultaat door middel van resultaat, performance fees en dividenden via resultaat geassocieerde deelnemingen, rentebaten en via intellectual property fees. Hieronder vallen onder meer de participaties in Aéroports de Paris S.A., Brisbane Airport Corporation Ltd en JFK IAT Member LLC. Tot de overige dochters behoren ondermeer Schiphol Telematics en Utilities. Schiphol Telematics levert telecomdiensten aan bedrijven op en rond de luchthaven. In Utilities worden omzetten verantwoord voor het transport van elektriciteit en gas en de levering van water.

Samenwerkingsverbanden die eenduidig onder één business area vallen, zijn toegerekend aan de segmenten van die business area. Alle overige samenwerkingsverbanden vallen onder de segmenten van de business area Alliances & Participations. Overheadkosten op groepsniveau worden aan de segmenten toegerekend op basis van hun relatieve aandeel in de directe kosten van Schiphol Group.

De verplichtingen en de financiële baten en -lasten worden door de directie en de centrale treasury-afdeling op groepsniveau beoordeeld en niet op segmentniveau. Transacties tussen de segmenten vinden plaats at arm’s length.

Aangezien een zeer belangrijk deel van de huidige activiteiten van Schiphol Group zich concentreert in Nederland (circa 99% van de geconsolideerde omzet in 2012) wordt geen geografische informatie over onze bedrijfsactiviteiten weergegeven. Circa 33% van de omzet heeft betrekking op één externe klant en wordt voornamelijk gegenereerd in de segmenten Aviation en Security.

2012

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Totale omzet

506.469

267.001

160.513

88.996

116.958

169.823

11.267

66.443

80.728

1.468.198

Intercompany omzet

- 516

- 318

- 31.475

- 1.155

- 90

- 24.356

- 472

- 134

- 57.142

- 115.658

Netto-omzet

505.952

266.683

129.038

87.841

116.868

145.467

10.795

66.310

23.586

1.352.540

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-

-

-

-

-

- 23.250

-

- 770

-

- 24.021

Afschrijvingen

- 132.471

- 30.350

- 11.725

- 9.913

- 3.916

- 15.081

- 14

- 4.456

- 6.971

- 214.897

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

- 22.741

-

-

-

- 22.741

Exploitatieresultaat

57.619

5.804

120.929

49.998

7.454

22.874

7.548

13.228

11.040

296.494

Resultaat geassocieerde deelnemingen1

557

-

-

-

-

260

55.092

-

38

55.947

Totaal activa

2.269.290

254.800

132.481

173.158

18.567

1.787.319

941.549

119.990

91.305

5.788.459

Totaal vaste activa (excl. winstbelasting)

1.898.025

213.113

110.807

144.829

15.530

1.494.906

787.508

100.359

76.367

4.841.444

Geassocieerde deelnemingen en overige financiële belangen

3.174

-

-

-

-

33.457

703.497

-

26.359

766.486

  • Resultaat geassocieerde deelnemingen is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen, leasevorderingen en overige financiële belangen, gerelateerde rentebaten en dividendbaten, zoals verantwoord onder de financiële baten en -lasten.

2011

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Totale omzet1

486.881

247.507

147.020

85.795

106.803

171.562

12.511

62.079

76.7971

1.396.954

Intercompany omzet1

- 368

- 87

- 28.599

- 898

75

- 35.427

- 574

- 156

- 52.6211

- 118.654

Netto-omzet

486.513

247.420

118.421

84.897

106.878

136.135

11.937

61.923

24.175

1.278.300

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-

-

-

-

-

- 1.692

-

1.028

-

- 664

Afschrijvingen

- 124.853

- 27.902

- 13.237

- 8.152

- 4.327

- 16.339

- 12

- 4.329

- 6.984

- 206.134

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

- 1.473

-

-

-

- 1.473

Exploitatieresultaat

48.370

663

105.148

37.465

5.418

72.212

9.089

14.212

11.611

304.188

Resultaat geassocieerde deelnemingen

642

-

-

-

-

1.348

41.522

-

534

44.047

Totaal activa

2.227.651

257.848

138.168

136.549

19.886

1.850.955

937.876

93.079

73.278

5.735.290

Totaal vaste activa (excl. winstbelasting)

1.891.161

218.899

117.297

115.923

16.882

1.571.365

786.192

79.019

62.210

4.858.949

Geassocieerde deelnemingen en overige financiële belangen

2.995

-

-

-

-

33.626

679.456

-

15.113

731.190

  • De vergelijkende cijfers van de business area Alliances & Participations, reporting segment Overige deelnemingen, zijn aangepast wat betreft totale omzet en intercompany omzet. De netto-omzet is niet gewijzigd.