Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Joint Ventures

Joint Ventures

De volgende vennootschappen worden geconsolideerd naar evenredigheid:

Plaats van vestiging

Direct / indirect
belang in %

Airport Real Estate Basisfonds CV

Schiphol

61,15

Schiphol Travel Taxi B.V.

Schiphol

50,00

Flight Forum Beheer Vennoot B.V.

Eindhoven

50,00

Beheer Personeelsrestaurant Schiphol B.V.

Schiphol

50,00

Pantares Tradeport Asia Ltd

Hong Kong

50,00

Arlanda Schiphol Development Company AB

Stockholm

40,00

Villa Carmen B.V.

Amsterdam

47,44

Villa Carmen Srl

Milaan

47,44

GEM A4 zone west C.V.

Schiphol

33,00

GEM A4 zone west Beheer B.V.

Schiphol

33,33

GEM Beheer Badhoevedorp B.V.

Schiphol

50,00

GEM Badhoevedorp Zuid C.V.

Schiphol

19,00

De dochteronderneming Airport Real Estate Management B.V. en de joint ventures Flight Forum Beheer B.V. en Flight Square Beheer B.V. zijn als beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van respectievelijk Airport Real Estate Basisfonds C.V., Flight Forum C.V. en Flight Square C.V.

Voor alle bovengenoemde vennootschappen is wel sprake van gezamenlijke zeggenschap en derhalve worden deze vennootschappen proportioneel geconsolideerd. In de aandeelhoudersovereenkomsten die aan deze joint ventures ten grondslag liggen is door de betrokken vennoten afgesproken dat op belangrijke strategische, financiële en operationele zaken unaniem wordt besloten.

Verkorte balans voor de vennootschappen die naar evenredigheid worden geconsolideerd, voorzover het belang van Schiphol Group betreft:

(in EUR 1.000)

2012

2011

Activa

Vaste activa

233.998

229.757

Vlottende activa

40.959

8.227

274.957

237.984

Passiva

Eigen vermogen

130.498

110.164

Langlopende verplichtingen

131.403

83.585

Kortlopende verplichtingen

13.056

44.235

274.957

237.984

Verkorte winst- & verliesrekening voor deze vennootschappen, voor zover het belang van Schiphol Group betreft:

2012

2011

Netto-omzet

26.492

23.739

Overige resultaten uit hoofde van vastgoed

- 9.762

314

16.730

24.053

Totaal bedrijfslasten

20.225

10.872

Exploitatieresultaat

- 3.495

13.181

Financiële baten en -lasten

- 4.502

- 3.846

Resultaat geassocieerde deelnemingen

414

- 736

Resultaat voor belastingen

- 7.583

8.599

Winstbelasting

485

- 377

Resultaat

- 7.098

8.222

Per 31 december 2012 bedragen de openstaande vorderingen met joint ventures EUR 7,2 miljoen als gevolg van transacties met joint ventures.