Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen

Plaats van vestiging

Direct / indirect
belang in %

Mainport Innovation Fund B.V.

Delft

25,00

Flight Forum C.V.

Eindhoven

49,00

Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd

Brisbane

18,72

JFK IAT Member LLC

Delaware

100,00

Cargonaut B.V.

Schiphol

36,93

Vebego Airport Services B.V.

Schiphol

25,00

Schiphol Area Development Company N.V.

Schiphol

25,00

Schiphol Logistics Park B.V.

Schiphol

45,00

Schiphol Logistics Park C.V.

Schiphol

38,08

Tradeport Hong Kong Ltd

Hong Kong

18,75

Airport Medical Services B.V.

Haarlemmermeer

20,00

Airport Medical Services C.V.

Haarlemmermeer

20,00

Aéroports de Paris S.A.

Parijs

8,00

Schiphol Group houdt 100% van de aandelen A in JFK IAT Member LLC. en heeft op basis daarvan invloed van betekenis. Deze deelneming wordt niet geconsolideerd.

De governancestructuur wordt bepaald door de volgende overeenkomsten:

 • Tussen Schiphol USA Inc. en Delta Airlines is een operationele overeenkomst gesloten op basis waarvan Schiphol USA Inc. houdster is van alle aandelen A en Delta Airlines houdster is van alle aandelen B in JFK IAT Member LLC. Voorts zijn hierin afspraken vastgelegd over de verdeling van het resultaat tussen de aandeelhouders, bevoegdheden van beide aandeelhouders terzake van strategische beslissingen, operationele bedrijfsvoering en verdere rechten/verplichtingen van aandeelhouders;
 • Tussen JFK IAT LLC (dochteronderneming van JFK IAT Member LLC) en Delta Airlines is een anchor tenant overeenkomst gesloten waaronder JFK IAT LLC en Delta Airlines op basis van evenredige vertegenwoordiging deelnemen aan een Management Committee en een Operations Advisory Committee, welke committees beleid zullen bepalen op belangrijke financiële en operationele gebieden;
 • Tussen JFK IAT LLC en de Port Authority New York and New Jersey is sprake van een leaseovereenkomst met betrekking tot Terminal 4 op basis waarvan de Port Authority New York and New Jersey verregaande inspraakmogelijkheden en blokkeringrechten heeft op belangrijke strategische en operationele gebieden;
 • De inkomsten van Schiphol USA Inc. zijn voor het merendeel vaste inkomsten die voortvloeien uit management contracten en zijn in beperkte mate afhankelijk van de resultaten van JFKIAT LLC.

Schiphol Group heeft een belang van 18,72% in Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd. Deze vennootschap heeft een 100,00% belang in Brisbane Airport Corporation Holdings No.2 Pty Ltd welke vennootschap een 100,00% belang heeft in Brisbane Airport Corporation Ltd (BACL). Ondanks dat het indirecte belang van Schiphol Group in BACL kleiner is dan 20%, is toch sprake van invloed van betekenis op grond van de volgende aspecten:

 • Schiphol Group heeft een blokkerende stem terzake van verschillende belangrijke besluiten die de aandeelhoudersvergadering slechts met een meerderheid groter dan 90% kan nemen;
 • Schiphol Group heeft het recht drie van de negen leden van de Board of Directors te benoemen. Ieder lid heeft een gelijk stemrecht waardoor de door Schiphol Group benoemde leden 33,3% van de stemrechten vertegenwoordigen;
 • Het bestaan van een Technical Services Agreement tussen Schiphol Group en BACL op grond waarvan Schiphol Group ondermeer het alleenrecht heeft de Managing Director, tevens de Chief Executive Officer, voor te dragen;
 • Het bestaan van een Intellectual Property Agreement tussen Schiphol Group en BACL op grond waarvan BACL mag delen in kennis van Schiphol Group met betrekking tot de exploitatie en ontwikkeling van een luchthaven.

Schiphol Group heeft een belang van 8% in Aéroports de Paris S.A. (ADP). Ondanks dat het belang van Schiphol Group in ADP kleiner is dan 20%, is toch sprake van invloed van betekenis op basis van de volgende aspecten:

 • Er is sprake van een langdurige samenwerking en een wederzijds aandelenbelang;
 • Er is een Industrial Cooperation Committee (ICC) ingesteld die de supervisie heeft over de samenwerking door beide partijen op acht onderkende werkgebieden. Hierin zijn beide ondernemingen met elk vier personen vertegenwoordigd. Het comité wordt afwisselend voorgezeten door de President-directeuren van ADP en Schiphol Group;
 • De President-directeur (CEO) van Schiphol Group is lid van de strategiecommissie van ADP en oefent als zodanig invloed van betekenis uit op strategische beslissingen van de Board of Directors van ADP.
 • De President-directeur (CEO) en financieel directeur (CFO) van Schiphol Group hebben een zetel in de Board of Directors van ADP.
 • Er zullen gezamenlijke toekomstige internationale luchthaven projecten worden ontwikkeld waarbij de focus van Schiphol Group zal liggen op het versterken van de dual-hub binnen het internationale netwerk van SkyTeam.

De reële waarde van Aéroports de Paris S.A. (ADP), ontleend aan de beurskoers van het aandeel per 31 december 2012, bedraagt EUR 5,8 miljard (per 31 december 2011 EUR 5,1 miljard). Het aandeel van Schiphol Group hierin bedraagt EUR 462 miljoen (per 31 december 2011 EUR 408 miljoen).

De gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group en de provincie Noord-Holland hebben in 1987 de grondontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) opgericht als publiekprivaat samenwerkingsverband. SADC wil de economische positie van de luchthaven Schiphol en de omliggende gebieden veiligstellen en verbeteren door de voortdurende ontwikkeling van bedrijvenlocaties en ondersteunende infrastructurele projecten. Ter verwezenlijking van dit doel hebben de aandeelhouders in enkele samenwerkingsovereenkomsten besloten tot de gezamenlijke verwerving van gronden respectievelijk zich verplicht tot inbreng van gronden om deze gronden vervolgens samen tot ontwikkeling te kunnen brengen. SADC zal ten behoeve van de verwerving van deze gronden van de aandeelhouders een maximale inbreng kunnen verlangen van EUR 20 miljoen. Vanaf 2010 houden de vier voornoemde partijen ieder 25% van de aandelen in SADC.

 

Enige financiële informatie terzake van voornoemde geassocieerde deelnemingen, voorzover het het belang van Schiphol Group betreft:

(in EUR 1.000)

2012

2011

Totaal van de activa

1.496.007

1.286.742

Totaal eigen vermogen

292.556

275.268

Netto-omzet

441.757

414.582

Netto-resultaat

179.679

178.251

Schiphol Group kon ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet beschikken over de volledige financiële informatie over 2012 (winst- en verliesrekening) of per 31 december 2012 (balans) voor alle genoemde geassocieerde deelnemingen. Dit houdt mede verband met het afwijkende boekjaar in het geval van enkele van deze geassocieerde deelnemingen. Voor de samenstelling van voorgaande financiële informatie is daarom voor bepaalde geassocieerde deelnemingen gebruik gemaakt van de meest recente financiële gegevens die Schiphol Group ter beschikking stonden. Deze informatie is in vrijwel geen geval ouder dan drie maanden.

Per 31 december 2012 bedragen de openstaande vorderingen met geassocieerde deelnemingen EUR 80,2 miljoen.

Per 31 december 2012 heeft Tradeport Hong Kong een lening uitstaan van EUR 10,9 miljoen. Het deel van deze lening waar een garantstelling voor bestaat betreft EUR 1,9 miljoen. Gerelateerd aan het aandeel van Schiphol Group in Tradeport Hong Kong (18,75%) bedraagt de door Schiphol Group afgegeven maximale garantie EUR 0,4 miljoen. Voorts staat Schiphol Group garant tot een bedrag van maximaal EUR 4,0 miljoen voor de verplichtingen van Tradeport Hong Kong inzake de grond die zij in concessie heeft verkregen ten behoeve van de exploitatie van het logistieke centrum.

Per 30 juni 2012 heeft Brisbane Airport Corporation Ltd (BACL) een voorwaardelijke verplichting van EUR 132,3 miljoen, gebaseerd op de vooruitzichten van passagier- en verkeersontwikkelingen, tot het doen van investeringen over meerdere jaren op de luchthaven van Brisbane. De komende jaren staan grote uitbreidingen gepland voor een nieuwe landingsbaan, uitbreiding van terminals en van de infrastructuur. Gerelateerd aan het indirecte belang van 18,72% in BACL bedraagt voor Schiphol Group de voorwaardelijke verplichting van BACL EUR 24,8 miljoen.