Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Bestuurders vervolg

Bestuurders vervolg

Onderstaande pensioenkosten betreft de afdracht van reguliere pensioenpremies en restitutie van onverschuldigd ingehouden premies.

(x EUR 1)

2012

2011

J.A. Nijhuis RA

108.319

96.259

drs. M.M. de Groof

81.638

75.399

drs. E.A. de Groot

67.687

-

mr. A.P.J.M. Rutten

115.248

75.399

dr. P.M. Verboom

91.880

75.399

Totaal

464.772

322.456

Het toegezegde pensioen volgt de sinds 1 januari 2004 geldende middelloonregeling, conform het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) reglement. De verschuldigde premie voor de pensioenregeling stelt het ABP jaarlijks vast; de premie wordt volledig betaald door de onderneming.

De heer Verboom is dit jaar op 62-jarige leeftijd met pensioen gegaan. De heer Rutten kan in 2013 op 62-jarige leeftijd met pensioen. Beide hebben een pensioentoezegging ter hoogte van 70% van hun laatstgenoten vaste salaris. Hiervoor vindt in aanvulling op de opbouw volgens de standaard ABP regeling jaarlijks, voor zover nodig, een dotatie plaats in het zogenoemde ABP Extra Pensioen (AEP). In 2012 is met de heer Verboom en Rutten overeengekomen om de onverschuldigde ingehouden premies voor de 'partner plus pensioen' te restitueren. In 2012 is er daarom een bedrag van EUR 44.919 aan de heer Verboom gerestitueerd en aan de heer Rutten een bedrag van EUR 33.610.

De heren Nijhuis en De Groof nemen eveneens deel aan de ABP middelloonregeling (uitgaande van een volledige pensioenopbouw op 65 jaar). Met hen is contractueel de beëindiging van de benoemingsperiode op 62-jarige leeftijd overeengekomen. Zij kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse vaste bijdrage (uitgedrukt in een percentage van het vaste inkomen) ten behoeve van een levensloopregeling ter compensatie van de ontbrekende pensioenopbouw over de jaren gelegen tussen 62 en 65 jaar.

Vorenstaande geeft aanleiding tot de volgende kosten ten laste van het boekjaar:

(x EUR 1)

2012

2011

J.A. Nijhuis RA

33.075

32.201

drs. M.M. de Groof

36.566

35.511

mr. A.P.J.M. Rutten

-

28.731

Totaal

69.641

96.443

De overige vergoedingen betreffen tegemoetkoming ziektekostenverzekering en representatiekosten, het werkgeversdeel van de sociale lasten en enkele eenmalige uitkeringen.

Overige vergoedingen

(x EUR 1)

2012

2011

J.A. Nijhuis RA

11.134

7.656

drs. M.M. de Groof

11.134

7.656

drs. E.A. de Groot

8.373

-

mr. A.P.J.M. Rutten

11.134

7.656

dr. P.M. Verboom

31.201

7.656

Totaal

72.977

30.624

Totaal van de bezoldiging bestuurders ten laste van het resultaat

3.072.832

2.914.416

De afdracht inzake de crisisheffing (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) bedraagt voor de directieleden EUR 363.000. Dit betreft een vergoeding die niet aan de directieleden is uitgekeerd maar door Schiphol Group afgedragen dient te worden. Dit bedrag is niet opgenomen in de totale bezoldiging van de bestuurders.