Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Overige gegevens Historisch overzicht

Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000, tenzij anders aangegeven)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet

1.353

1.278

1.180

1.154

1.154

1.146

1.037

948

876

860

Waardeveranderingen vastgoed

- 24

- 1

22

- 40

19

111

29

13

5

83

Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Som der bedrijfsopbrengsten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

956

Resultaat uit verkoop vastgoed

12

1

-

-

3

3

10

10

18

-

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

- 806

- 766

- 719

- 731

- 709

-666

- 598

- 492

- 475

- 488

EBITDA

534

512

483

383

466

594

478

478

424

468

Afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

- 238

- 208

- 186

- 196

- 172

-175

- 162

- 167

- 160

- 131

Exploitatieresultaat

296

304

297

187

294

420

316

311

265

338

Financiële baten en -lasten

- 88

- 91

- 115

- 91

- 54

-35

- 36

- 34

- 26

- 43

Belastingen, aandeel in het resultaat van deelnemingen en aandeel derden

- 12

- 15

- 10

37

- 54

-68

246

- 84

- 78

- 104

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

196

198

172

133

187

316

527

193

161

191

Minderheidsaandeelhouders

2

- 3

- 3

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (netto resultaat)

199

194

169

133

187

316

527

193

161

191

Balans

Vaste activa

5.108

5.114

5.000

4.798

4.754

3945

3.681

3.249

3.157

3.047

Vlottende activa

681

621

506

729

655

342

483

432

399

422

Totaal activa

5.788

5.735

5.506

5.527

5.409

4287

4.165

3.681

3.556

3.469

Eigen vermogen (excl. aandeel derden)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.024

Eigen vermogen (incl. aandeel derden)

3.203

3.175

3.109

2.975

2.887

2957

2.722

2.245

2.093

-

Voorzieningen

44

51

65

69

50

54

63

84

115

64

Langlopende verplichtingen (incl.aandeel derden)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.044

Langlopende verplichtingen (excl.aandeel derden)

1.980

1.991

1.762

2.061

1.747

914

865

1.006

958

-

Kortlopende verplichtingen

562

519

569

422

725

362

514

346

391

337

Totaal passiva

5.788

5.735

5.506

5.527

5.409

4287

4.165

3.681

3.556

3.469

Operationele cashflow1

399

387

351

327

421

313

362

307

327

298

Ratio’s

Exploitatieresultaat als % van de netto-omzet

21,9

23,8

25,1

16,2

25,5

36,6

30,5

32,8

30,2

39,3

Rendement gemiddeld eigen vermogen in % (ROE)

6,2

6,2

5,6

4,5

6,4

11,1

21,2

8,9

7,9

9,8

Return on Net Assets in %2

7,4

7,4

7,9

4,9

7,5

12,3

10,1

9,7

8,6

11,7

Return on Average Capital Employed in %3

7,4

7,5

7,3

4,5

7,3

11,7

9,8

9,9

8,7

11,5

FFO / totale schuld in %4

24,5

18,5

17,0

18,5

19,3

34,3

39,0

28,7

33,4

0,0

FFO interest dekkingsratio5

5,6

4,5

3,8

4,4

6,5

7,7

8,3

6,8

7,9

0,0

Leverage6

37,8

37,9

37,2

40,5

38,6

23,5

24,8

29,4

32,0

34,2

Gegevens per aandeel

Winst per aandeel

1.068

1.045

908

710

1.083

1.844

3.077

1.126

939

1.117

Operationele cashflow per aandeel

2.143

2.081

1.883

1.756

2.439

1.830

2.114

1.754

1.912

1.738

Dividend per aandeel

582

524

409

347

371

543

462

323

271

239

Personeel

Gemiddelde effectieve bezetting op basis van fulltime-equivalenten

2.087

2.115

2.328

2.496

2.506

2.459

2.293

2.179

2.216

2.231

  • Voor een specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht
  • Tot en met 2005 : Exploitatieresultaat / gemiddelde vaste activa verminderd met belastinglatenties. Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen / gemiddelde vaste activa verminderd met belastinglatenties
  • Tot en met 2003: Exploitatieresultaat / gemiddelde van passiva -/- niet rentedragend kort vreemd vermogen. Met ingang van 2004: Exploitatieresultaat / gemiddelde van eigen vermogen en rentedragend vreemd vermogen. Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen/ gemiddelde van eigen vermogen en rentedragend vreemd vermogen
  • Tot en met 2005: Kasstroom uit bedrijfsoperaties gecorrigeerd voor werkkapitaal / totale bruto schuld. Vanaf 2006: zie berekening FFO / totale schuld en FFO interest dekkingsratio in de paragraaf Management van financiële- en belastingrisico's
  • Vanaf 2006 zie vorige voetnoot.Tot en met 2005: Kasstroom uit bedrijfsoperaties gecorrigeerd voor werkkapitaal plus rentelasten / rentelasten
  • Tot en met 2003: rentedragend vreemd vermogen / totaal eigen en vreemd vermogen. Met ingang van 2004: Rentedragend vreemd vermogen / eigen vermogen plus rentedragend vreemd vermogen in %