Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012

(in EUR 1.000)

Toelichting

2012

2011

Netto-omzet

1

1.352.540

1.278.300

Verkoopopbrengst vastgoed

28.064

23.336

Kostprijs verkoop vastgoed

16.551

22.760

Resultaat uit verkoop vastgoed

2

11.513

576

Waardeveranderingen vastgoed

3

- 24.021

- 664

Overige resultaten uit vastgoed

- 12.508

- 88

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

4

605.851

579.834

Personeelsbeloningen

5

182.359

177.470

Afschrijvingen

6

214.897

206.134

Bijzondere waardeveranderingen

7

22.741

1.473

Overige bedrijfskosten

8

17.690

9.114

Totaal bedrijfslasten

- 1.043.538

- 974.025

Exploitatieresultaat

296.494

304.187

Financiële baten en -lasten

9

- 88.082

- 91.252

Resultaat geassocieerde deelnemingen

10

45.464

35.889

Resultaat voor belastingen

253.876

248.824

Winstbelasting

11

- 57.438

- 51.314

Resultaat

196.438

197.510

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

12

- 2.276

3.025

Aandeelhouders (netto resultaat)

198.714

194.485

Winst per aandeel (x EUR 1)

13

1.068

1.045

Verwaterde winst per aandeel (x EUR 1)

13

1.068

1.045