Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2012

Geconsolideerde balans per 31 december 2012

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2012

31 december 2011

Vaste activa

Immateriële activa

14

37.226

41.395

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

15

2.493.218

2.402.813

Activa in aanbouw of ontwikkeling

16

309.304

397.032

Vastgoedbeleggingen

17

1.087.158

1.068.872

Latente belastingvorderingen

18

266.421

255.151

Geassocieerde deelnemingen

19

766.486

725.048

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

20

80.192

92.141

Overige financiële belangen

21

-

6.141

Leningen

23

7.540

1.561

Derivaten

32

22.851

89.565

Overige langlopende vorderingen

24

37.469

34.381

5.107.865

5.114.100

Vlottende activa

Leasevorderingen

22

-

3.299

Leningen

23

936

30

Activa beschikbaar voor verkoop

25

32.664

23.577

Handels- en overige vorderingen

26

201.872

177.881

Winstbelasting

37

-

3.116

Liquide middelen

27

445.122

413.287

680.594

621.190

5.788.459

5.735.290

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2012

31 december 2011

Kapitaal en reserves toekomend

aan aandeelhouders

Geplaatst kapitaal

28

84.511

84.511

Agio reserve

28

362.811

362.811

Ingehouden winst

29

2.829.370

2.728.149

Overige reserves

30

- 95.736

- 25.292

3.180.956

3.150.179

Minderheidsaandeelhouders

31

21.998

24.334

Eigen vermogen

3.202.954

3.174.513

Langlopende verplichtingen

Leningen

32

1.694.711

1.773.877

Leaseverplichtingen

33

54.049

52.597

Personeelsbeloningen

34

30.474

33.227

Overige voorzieningen

35

13.509

17.927

Latente belastingverplichtingen

18

14.054

11.799

Derivaten

32

114.281

63.000

Overige langlopende verplichtingen

36

102.704

89.834

2.023.782

2.042.261

Kortlopende verplichtingen

Leningen

32

191.510

101.834

Leaseverplichtingen

33

2.498

5.914

Derivaten

32

1.586

6.311

Winstbelasting

37

17.257

-

Handels- en overige schulden

38

348.872

404.457

561.723

518.516

5.788.459

5.735.290