Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012

(in EUR 1.000)

Toelichting

2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

40

482.171

526.670

Betaalde winstbelasting

- 24.005

- 60.164

Betaalde interest

- 98.580

- 103.481

Ontvangen interest

6.995

11.347

Ontvangen dividend

32.245

12.991

Kasstroom uit operationele activiteiten

398.826

387.363

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële activa

14

- 9.395

- 11.133

Investeringen in materiële vaste activa

16

- 302.616

- 252.148

Ontvangen uit desinvesteringen vastgoed

2

28.064

17.059

Ontvangen uit desinvesteringen operationele activa

15

107

558

Acquisities

41

-

- 3.550

Verkoop van dochteronderneming

19

-

362

Kapitaaluitbreiding in geassocieerde deelnemingen

19

- 11.235

- 9.419

Verkoop overige belangen

21

7.058

-

Ontvangen aflossing leningen

23

50

2.808

Verstrekking langlopende leningen

23

- 2.390

-

Ontvangen termijnen financiële lease

22

1.609

3.079

Ontvangen op overige langlopende vorderingen

24

-

1.594

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- 288.748

- 250.790

Vrije kasstroom

110.078

136.573

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen uit opgenomen leningen

32

126.651

583.034

Betaalde aflossingen op leningen

32

- 94.937

- 460.770

Afwikkeling van derivaten

30

- 8.940

- 15.076

Betaald dividend

29

- 97.604

- 76.274

Financiële lease materiële vaste activa

33

4.232

689

Betaald op overige langlopende verplichtingen

36

1.129

2.136

Betaalde termijnen financiële lease

33

- 8.363

- 61.377

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 77.832

- 27.638

Nettokasstroom

32.246

108.935

Stand liquide middelen bij aanvang boekjaar

27

413.287

304.202

Nettokasstroom

32.246

108.935

Koers- en omrekeningsverschillen

9

- 411

150

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

27

445.122

413.287