Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Financiële verslaglegging

Prijswinnaar 2012 in de categorie niet-beursgenoteerd

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2012

Enkelvoudige balans per 31 december 2012

Activa

Toelichting

31 december 2012

31 december 2011

(in EUR 1.000)

Vaste activa

42

Dochterondernemingen

2.526.367

2.529.596

Geassocieerde deelnemingen

607.329

586.462

Overige financiële belangen

-

6.141

3.133.696

3.122.199

Vlottende activa

43

Vorderingen

27.752

9.158

Liquide middelen

21.565

20.830

3.183.013

3.152.187

Passiva

Toelichting

31 december 2012

31 december 2011

(in EUR 1.000)

Geplaatst kapitaal

84.511

84.511

Agio reserve

362.811

362.811

Ingehouden winst

2.177.062

2.078.989

Overige reserves

- 95.737

- 25.291

Herwaarderingsreserve

418.911

417.065

Overige wettelijke reserves

34.683

37.610

Netto resultaat boekjaar

198.714

194.485

Eigen vermogen

44

3.180.956

3.150.180

Personeelsbeloningen

45

877

1.102

Kortlopende verplichtingen

46

1.181

905

3.183.014

3.152.187