Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Verslag Raad van Commissarissen Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen

Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen
Auditcommissie

De Auditcommissie heeft in 2012 drie keer vergaderd. Na het aftreden van de heer Stevens is in juli 2012 de heer Brouwer toegetreden tot de Auditcommissie. De commissie heeft met de directie en de interne en externe accountant uitvoerig de jaarrekening 2011, het jaarverslag 2011, de halfjaarcijfers 2012, de persberichten hierover en het interne en externe auditplan 2012 besproken. Het funding plan 2012 en 2013 is besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie heeft aandacht gegeven aan horizontaal toezicht door de Nederlandse Belastingdienst dat in 2012 officieel is ingevoerd. Ook is het beleid met betrekking tot verzekeringen en belastingen aan de orde geweest. Tot slot heeft de Auditcommissie bijzondere aandacht gehad voor risicomanagement en pensioenen. De Auditcommissie heeft in februari en december 2012 buiten aanwezigheid van directieleden en/of interne accountant met de externe accountant (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) gesproken.

Selectie- en Benoemingscommissie

In 2012 heeft de Selectie- en Benoemingscommissie zes keer vergaderd. Begin dit jaar nam de heer Cremers als voorzitter van de Auditcommissie deel aan de vergaderingen in verband met de selectie- en benoemingsprocedure van de nieuw te benoemen CFO. Tezamen met een externe adviseur is de selectieprocedure doorlopen; de commissie is verheugd dat de AVA op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft besloten mevrouw De Groot als CFO te benoemen. Na het aftreden van de heer Stevens is in juli 2012 de heer Cremers als vast lid tot de commissie toegetreden.

Ook heeft de Selectie- en Benoemingscommissie in 2012 de procedure voor de opvolging van de heer Stevens gevoerd. Dit heeft geleid tot het advies om de heer Wijn voor te dragen voor benoeming. Eind 2012 is de opvolging van de heer Graff besproken en zijn de voorbereidingen getroffen voor herbenoemingen en opvolging van commissarissen in 2013. Tot slot heeft de commissie de herbenoeming van zowel de heer De Groof, de heer Nijhuis als de heer Rutten voorbereid.

Aangaande bovenstaande (her)benoemingen heeft de commissie steeds contact met zowel de Centrale Ondernemingsraad als de aandeelhouders.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft in 2012 vier keer vergaderd. Na het terugtreden uit de commissie van de heer Cremers is mevrouw Scheltema in juli 2012 als nieuw lid van de Remuneratiecommissie toegetreden. In 2010 en 2011 heeft uitvoerig overleg tussen commissarissen en de aandeelhouders van Schiphol plaatsgevonden om te komen tot een nieuw -gematigder- beloningsbeleid voor nieuw aan te stellen directieleden. In februari 2012 is gebleken dat niet alle aandeelhouders met dit nieuwe beleid konden instemmen. Op verzoek van aandeelhouders is besluitvorming hieromtrent uitgesteld. Inmiddels heeft de minister van Financiën een herijking van het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen aangekondigd. Deze herijking zal door de Raad van Commissarissen als uitgangspunt worden genomen voor de vaststelling van het nieuwe beloningsbeleid.

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2012 vier maal vergaderd. De verificatie van de Corporate Responsibility-verslaggeving in het jaarverslag door de externe accountant is besproken alsook de CR-doelstellingen die in 2011 en 2012 aan de directie zijn gesteld. Ook zijn de speerpunten van CR-beleid besproken en is aan de commissie gerapporteerd over een strategische workshop van het Managament Team Schiphol Group waarin de strategische ambitie op het gebied van CR voor de komende jaren is besproken. De Commissie is verheugd over het enthousiasme waarmee het CR-beleid wordt vormgegeven. Verder is er in 2012 veel aandacht geweest voor strategische communicatie en stakeholdermanagement. De commissieleden menen met de directie dat de reiziger voor Schiphol hierbij van cruciaal belang is. De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2012 de strategie van Schiphol herbevestigd terughoudend in de media op te treden waar het gaat om discussies met haar klanten en daarentegen wel een zeer actieve dialoog met haar stakeholders te voeren.