Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Verslag Raad van Commissarissen C. Overige zaken

C. Overige zaken
(Her)benoemingen

Directie

In 2012 hebben belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden aangaande de samenstelling van zowel de directie als de Raad van Commissarissen. Allereerst heeft de heer Verboom na vijftien jaar afscheid genomen als CFO van Schiphol Group. De Raad van Commissarissen kijkt met groot genoegen terug op de buitengewone bijdrage die de heer Verboom heeft geleverd aan de ontwikkeling van Schiphol Group, zowel in Nederland als in het buitenland. De kennis en ervaring van de heer Verboom bleef in 2012 behouden voor Schiphol middels advieswerkzaamheden voor de deelnemingen van Schiphol in New York en Brisbane. Reeds in 2011 is de selectieprocedure voor de vacature van CFO in gang gezet. In april 2012 heeft de Raad van Commissarissen mevrouw De Groot als nieuwe CFO benoemd voor een periode van vier jaar.

In januari en oktober 2012 zijn de heer De Groof respectievelijk de heer Nijhuis herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. De herbenoeming van de heer Nijhuis heeft effect per 1 januari 2013. De beslissing tot herbenoeming van beide directieleden is erop gebaseerd dat de organisatie onder hun bestuurderschap slagvaardiger en efficiënter is geworden. Daarnaast is de internationale concurrentiepositie van Schiphol versterkt en is de kwaliteit op Schiphol verbeterd. Bij zijn beslissingen tot herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen de aandeelhouders alsook de Centrale Ondernemingsraad geconsulteerd. Tot slot zal de heer Rutten een jaar langer als COO aanblijven (2014). Een belangrijke taak van de nieuw samengestelde directie was en is te werken aan een betere relatie met KLM op strategisch niveau.

Raad van commissarissen

Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van april 2012 is de heer Stevens na een periode van tien jaar teruggetreden als commissaris. De Raad van Commissarissen bedankt de heer Stevens voor zijn juridisch scherpe blik en zijn kritische inzichten, waarbij zijn ervaring met het politieke speelveld zeer waardevol is geweest.

In mei 2012 heeft de AVA op voordracht van de Raad van Commissarissen en met positief advies van de Centrale Ondernemingsraad de heer Wijn benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft bij de selectie van de heer Wijn rekening gehouden met de behoefte aan expertise op het gebied van politieke en bestuurlijke verhoudingen, zoals blijkt uit de expertisematrix van de Raad van Commissarissen. Na diens benoeming heeft de heer Wijn een uitgebreid introductieprogramma gevolgd. Dit programma bestond onder meer uit diverse informerende gesprekken met personen binnen Schiphol. Ook heeft de heer Wijn een rondleiding gekregen in de verschillende operationele onderdelen van Amsterdam Airport Schiphol.

In november 2012 is de heer Graff afgetreden als president-directeur van Aéroports de Paris. Als gevolg daarvan is hij ook teruggetreden als commissaris bij Schiphol. In lijn met de overeenkomst die van kracht is tussen de aandeelhouders van Schiphol is het opvolgingstraject eind 2012 in gang gezet. Per 1 februari 2013 is de heer De Romanet, de nieuwe president-directeur van Aéroports de Paris, benoemd als nieuwe commissaris. De wisselingen in de samenstelling van de Raad Commissarissen hebben ertoe geleid dat de indeling van de commissies is gewijzigd. Daarvoor wordt verwezen naar onderstaand schema.


Vergaderingen

De Raad van Commissarissen kwam in 2012 tien maal bijeen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden steeds in aanwezigheid van de directie gehouden. Zowel voorafgaand als na afloop van de vergaderingen hield de Raad van Commissarissen besloten overleg. Daarnaast vonden zeventien vergaderingen van de respectievelijke subcommissies plaats. Voor een volledig overzicht van het aantal vergaderingen alsook de aanwezigheid van commissarissen wordt verwezen naar bijgevoegde schema’s.

Buiten deze vergaderingen is vele malen contact geweest tussen de voorzitter, andere leden van de Raad van Commissarissen en de directie. Ook hebben de leden van de Raad van Commissarissen diverse malen contact gehad met stakeholders binnen en buiten Schiphol Group, waarvan de hiervoor genoemde Commissie Shared Vision een belangrijk voorbeeld is.

De Raad van Commissarissen bedankt de directie en de medewerkers van Schiphol Group van harte voor hun uitstekende inzet in 2012, zowel in de operatie als daarbuiten.

Schiphol, 14 februari 2013

De Raad van Commissarissen

Anthony Ruys (president-commissaris)

Trude Maas - de Brouwer (vice president-commissaris)

Jan Brouwer

Frans Cremers

Herman Hazewinkel

Augustin de Romanet

Margot Scheltema

Joop Wijn