Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Verslag Raad van Commissarissen B. Kwaliteitsborging

B. Kwaliteitsborging

Samenstelling

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code, met uitzondering van de heer Graff, die CEO van Aéroports de Paris was, en de heer Wijn, die bestuurslid is van ABN Amro. De heer Graff heeft de Franse nationaliteit, de overige leden hebben de Nederlandse nationaliteit. De heer Graff was commissaris van Schiphol Group tot en met 11 november 2012.

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2012 twee vrouwelijke en vijf mannelijke leden. De directie telt één vrouwelijk lid en drie mannelijke leden. In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om tot een zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het development- en leadershipprogramma voor dat zowel voldoende mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen voor hogere management- en directieposities. In de volgende sectie van dit verslag wordt nadere persoonlijke informatie over elk lid van de Raad van Commissarissen verschaft.

Bij de benoeming van zijn leden streeft de Raad van Commissarissen naar een complementaire samenstelling, met name voor wat betreft de kennisgebieden die relevant zijn voor Schiphol; deze staan opgesomd in het profiel van de Raad van Commissarissen (bijlage A bij het Reglement van de Raad van Commissarissen). In onderstaand schema is vermeld welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.


Permanente educatie

In het kader van de permanente educatie van de gehele Raad van Commissarissen heeft in 2012 de slotcoördinator mevrouw Ditvoorst een presentatie gehouden over het Europese en Nederlandse stelsel van slotallocatie op luchthavens. Tijdens de strategiedagen heeft de Raad van Commisarissen zich onder meer uitvoerig laten informeren over de evaluatie Wet luchtvaart en mogelijke verbeteringen van de economisch regulering. Bovendien heeft de heer Ruys (president-commissaris) een bezoek gebracht aan Zuid-Korea. Dit in verband met de samenwerking tussen Schiphol, Aéroports de Paris en Incheon International Airport.

Evaluatie

In 2012 heeft de Raad van Commissarissen een interne evaluatie uitgevoerd, onder meer via een vragenlijst. Als leidraad bij de evaluatie zijn ook de aanbevelingen van de externe evaluatie uit 2010 betrokken en de actielijst die daaruit is voortgekomen. Mede gelet op een aantal nieuwe benoemingen is de Raad van Commissarissen van plan in 2013 een uitgebreide evaluatie uit te voeren.