Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Risicomanagement Belangrijkste risico's

Belangrijkste risico's

De tien belangrijkste risico’s zijn volgens de COSO-ERM richtlijnen ingedeeld in vier categorieën:

 • Strategisch
 • Operationeel
 • Financieel
 • Compliance

Strategische risico’s

A > Veranderingen in de vraag

Het risico van onverwachte veranderingen in de vraag, in ons geval met name het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers en het vrachtvolume, kan leiden tot een tekort of een overschot aan capaciteit. Ook de winstgevendheid neemt in die situatie in nagenoeg dezelfde verhouding toe of af.

Een belangrijke bedreiging vormt de aanhoudende economische laagconjunctuur, die kan leiden tot een afname van het aantal passagiers, lagere bestedingen per passagier, een verlaging van de capaciteit bij luchtvaartmaatschappijen en een veranderende dynamiek in de sector. Andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn liggen op het gebied van politiek, wet- en regelgeving, techniek, en concurrentie. Schiphol is gevoelig voor veranderingen in de vraag met name vanwege de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote gebruikers.

Beheersmaatregelen

 • Korte- en langetermijnscenarioplanning
 • Monitoren van externe trends en ontwikkelingen
 • Verbeterde flexibiliteit als gevolg van uitbesteding van activiteiten
 • Een modulair opgebouwd investeringsplan

B > Concurrentie

Als investeringen in kwaliteit en capaciteit achterblijven, bestaat het risico dat een gezonde concurrentiepositie niet is te waarborgen. Met name op het gebied van transferverkeer is er een toename van de concurrentie met andere grote hubs in Europa en met nieuwe hubs in het Midden-Oosten, die substantiële investeringen hebben gedaan in nieuwe infrastructuur en kwaliteitsverbeteringen. Ook hebben we te maken met meer concurrentie in het OD-verkeer in onze catchment area. Onze non-aviation activiteiten zoals parkeren, retail en vastgoed ondervinden concurrentie uit de directe omgeving van Schiphol.

Beheersmaatregelen

 • Tijdige investeringen in infrastructuur, in goed overleg met luchtvaartmaatschappijen
 • Uitvoeren concurrentieanalyses
 • Client Relationship Management
 • Verbreding winkelaanbod, assortiment en faciliteiten

C > Marktontwikkelingen in vastgoed

Veranderende marktomstandigheden kunnen ertoe leiden dat de bezetting van ons vastgoed terugloopt, de huurniveaus omlaag gaan en dat huurincentives toenemen, met winst- en waardedalingen als gevolg. Dit risico wordt verhoogd door de hoge concentratie vastgoed voor de luchtvaartsector en onze afhankelijkheid van een aantal grote klanten.

Beheersmaatregelen

 • Monitoren van marktbeeld en lopende prospects
 • Uitvoeren halfjaarlijkse taxaties op vastgoedportefeuille met roulerende taxateurs
 • Ontwikkeling van projecten alleen op basis van minimum voorverkoopeisen
 • Aantrekkelijk houden van de locatie en van de portefeuille door tijdige renovaties en herontwikkeling

D > Economische regulering

Onze aviation activiteiten zijn economisch gereguleerd, waardoor het rendement op onze investeringen is gemaximeerd. Indien, onder meer tijdens de evaluatie van de Wet luchtvaart, de nadruk wordt gelegd op een lager kostenniveau, kan dat leiden tot structureel lagere investeringen in capaciteit en kwaliteit en daarmee tot aantasting van de concurrentiepositie en het serviceniveau van Schiphol.

Beheersmaatregelen 

 • Modulair opgebouwde investeringsplannen
 • Intensief contact met NMa
 • Participeren in discussies met de overheid over regulering

E > Veranderende wet- en regelgeving

Politieke ontwikkelingen, veranderingen van standpunten en Europese of nationale wet- en regelgeving kunnen van grote invloed zijn op onze business. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verkoop van consumentenproducten op de luchthaven. Een ander belangrijk voorbeeld zijn veranderingen van wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging: die kunnen leiden tot ingrijpende operationele aanpassingen en oplopende beveiligingskosten.

Beheersmaatregelen

 • Participatie in verschillende overlegorganen
 • Voortdurende dialoog met alle stakeholders
 • Monitoren van ontwikkelingen op wetgevingsgebied
 • Monitoren en beïnvloeden van (politieke) besluitvormingstrajecten

F > Grote projecten

In de komende jaren zullen verscheidene grote projecten (Masterplan, centrale security niet-Schengen, Lounge 2, Hilton Hotel) gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit brengt belangrijke projectrisico’s met zich mee: vertragingen en budgetoverschrijdingen. De oorspronkelijke projectaannames zouden dan achterhaald raken, met als gevolg dat het project niet meer voldoende aansluit op de vraag.

Beheersmaatregelen

 • Gespecialiseerde projectmanagementafdeling
 • Externe benchmarks met betrekking tot de uitvoering van grote projecten
 • Toepassing gestandaardiseerde methode bij de uitvoering van grote projecten

G > Internationaal ondernemen

Het ondernemen buiten de eigen landsgrenzen biedt voordelen en kansen maar gaat ook gepaard met specifieke risico’s die binnen de eigen landsgrenzen niet spelen.

Beheersmaatregelen

 • Risico’s beperken tot lokale dochtermaatschappijen
 • Competent lokaal management en gerenommeerde lokale adviseurs inschakelen
 • Onderhouden van goede relaties met lokale luchthavenautoriteiten
 • Uitgebreid aandacht voor financiële instrumenten en waardering bij participaties

Operationele risico’s

H > Operationele risico’s aviation

 

Veiligheid en beveiliging

Ontoereikende beveiliging of maatregelen ter waarborging van veiligheid vergroot de kans op een verstoorde operatie en op incidenten of ongevallen die mogelijk grote gevolgen hebben voor passagiers, omwonenden en medewerkers van bedrijven op Schiphol.

Beheersmaatregelen

­

 • Veiligheidsmanagementsystemen
 • Training en oefeningen
 • Investeren in innovaties (zoals securityscan)
 • Op steekproefbasis testen van de uitvoering van beveiligingstaken
 • Operationele veiligheidstrainingen voor medewerkers

Onverwachte bedrijfsonderbrekingen

Door extreme weersomstandigheden of natuurverschijnselen, brand, pandemieën, vliegtuigongevallen, technische storingen of onderbrekingen in de stroomvoorziening kunnen bedrijfsonderbrekingen optreden. Die kunnen een groot effect hebben op de bedrijfsvoering, het resultaat en de vooruitzichten.

 • Bedrijfsnoodplannen en -procedures
 • Noodvoorzieningen
 • Voorbereid en goed getraind personeel
 • Verzekeringen

Afhankelijkheid van derden

Als luchthaven zijn we in hoge mate afhankelijk van de inzet en materieel van derden, zoals overheden, overheidsinstanties, de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de sectorpartners, waaronder luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren. Stakingen, bedrijfsonderbrekingen of niet-integer handelen van deze externe partijen kunnen leiden tot een verstoorde operatie en een reputatieschade en kunnen een negatieve invloed hebben op het resultaat.

 • Actualiseren van convenanten en afspraken, goede onderlinge verhoudingen en contacten met externe partijen
 • Screening externe partijen
 • Adequate regievoering en contractbeheer

Financiële risico’s

I > Marktrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico

Schiphol Group heeft te maken met een verscheidenheid aan financiële risico’s, zoals valuta-, prijs- en renterisico’s, liquiditeitsrisico en tegenpartijrisico. Ook hecht zij veel belang aan het behoud van haar eigen kredietwaardigheid: het verlies van de A-rating kan leiden tot verminderde toegang tot financiering en hogere financieringskosten.

 

Beheersmaatregelen

 • Aanhouden ruime mate van liquiditeit
 • Proactieve herfinancieringstrategie
 • Evenwichtige spreiding van leningen en aflossingen
 • Kredietwaardigheid bewaken (A-rating van Standard & Poor’s) en daarmee goede toegang tot de kapitaalmarkt
 • Valuta- en renterisico’s beperken
 • Monitoren van tegenpartijrisico (minimaal A-rating Standard & Poor’s)

Compliance risico’s

J > Overschrijding van geluids- en milieunormen

We hebben te maken met complexe nationale en internationale regelgeving op het gebied van geluid en milieu. Op de totstandkoming van deze regelgeving hebben wij nauwelijks invloed, terwijl overschrijding van de gestelde normen negatieve financiële en operationele gevolgen kan hebben.

 

Beheersmaatregelen

 • Monitoren van geluid en uitstoot
 • Samenwerking met regulerende autoriteiten en uitvoerende instanties
 • Differentiatie van tarieven en operationele maatregelen om selectief gebruik te maken van capaciteit in de nacht en de schaarse milieucapaciteit