Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Remuneratie Remuneratie van de directie over 2012

Remuneratie van de directie over 2012

Jaarlijks wordt de RvC verzocht om een besluit over toekenning aan de directie van een collectieve loonsverhoging, zoals deze ook wordt vastgesteld bij cao voor het personeel van Schiphol. De collectieve loonsverhoging over 2012 bedroeg 1,25% per 1 april 2012 in combinatie met een eenmalige uitkering van 0,85% van het jaarsalaris. De directieleden hebben besloten af te zien van het indienen van een verzoek om loonsverhoging (en eenmalige uitkering) over 2012. De vaste inkomens zijn in 2012 niet gestegen.

De directieleden komen, gegeven de behaalde financiële resultaten ten opzichte van de ROE-doelstelling over 2012, in aanmerking voor een swingfactor van 1,25. Na overleg tussen directie en remuneratiecommissie is de variabele beloning op 'on-target' (geen swingfactor) vastgesteld. Voor wat betreft de gezamenlijke niet-financiële operationele en publieke doelstellingen voor de directie heeft de RvC geoordeeld dat de mate van realisatie van deze doelstellingen een toekenning van tweederde heeft gerechtvaardigd. Dit gebeurde op advies van de Remuneratiecommissie.

De RvC beoordeelt het algemeen functioneren van de directieleden als goed, waarbij in ogenschouw is genomen dat de directie zich in 2012 onder uitdagende marktomstandigheden aanzienlijk heeft ingespannen om de strategische doelstellingen te realiseren en dat er solide financiële resultaten zijn behaald. Concluderend heeft de RvC een totale realisatie toegekend van 30,0% van het vaste inkomen voor de President-directeur, 16,2% voor de nieuwe CFO en 28,3% voor de overige directieleden.

De RvC heeft, op advies van de Remuneratiecommissie, de swingfactor voor de langetermijn beloning 2010-2012 voor de heren Nijhuis, Rutten en De Groof vastgesteld op 1,5.

Voor de heer Verboom geldt dat hij de LTI-tranches 2010 – 2012, 2011 – 2013 en 2012 – 2014 evenals de STI-periode 2012 niet heeft afgerond. De tijdsevenredige waarde van deze variabele beloning is daarom ‘on target’ in 2012 uitgekeerd. De waarde van deze afrekening bedraagt 330.000 euro bruto.