Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Remuneratie Algemeen beloningsbeleid voor de directie

Algemeen beloningsbeleid voor de directie
Procedure

In lijn met de Corporate Governance Code en het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen, formuleert de Raad van Commissarissen (RvC), op advies van de Remuneratiecommissie, het beloningsbeleid voor de directieleden van Schiphol Group. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Schiphol Group stelt vervolgens het beloningsbeleid vast. Binnen het vastgestelde beloningsbeleid geeft de RvC, op advies van de Remuneratiecommissie, concreet invulling aan het beloningspakket en wordt elk jaar het variabele deel van het inkomen vastgesteld.

Aan het begin van elk jaar maken de RvC en de directieleden een prestatieafspraak voor toekenning van de variabele beloning. Deze afspraak bevat vooraf bepaalde, uitdagende, meetbare en beïnvloedbare doelstellingen voor de korte en langere termijn. Hierbij worden met ieder directielid naast financiële ook maatschappelijke en operationele doelstellingen afgesproken, bijvoorbeeld in het kader van Corporate Responsibility en Mainportontwikkeling. Nadat de RvC de prestaties over het afgelopen jaar heeft beoordeeld, stelt hij vast in hoeverre de directieleden hun collectieve en individuele doelstellingen hebben behaald.

De RvC laat regelmatig toetsen of het vaste en variabele inkomen marktconform is, rekening houdend met het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen.

Algemeen

Het beloningsbeleid heeft als uitgangspunt dat de beloning marktconform moet zijn en dat Schiphol Group op basis van het vastgestelde beloningsbeleid goed management moet kunnen aantrekken, motiveren en behouden. Het beleid dient zowel de korte- als de langetermijndoelstellingen van de onderneming te ondersteunen. De beloningsniveaus moeten in lijn zijn met de niveaus van vergelijkbare ondernemingen en organisaties.

Het geldende beloningsbeleid is vastgesteld in de AvA van 13 april 2006. Sinds 2011 is er overleg tussen de RvC en de aandeelhouders over aanpassingen in het beloningsbeleid. De basisgedachte is dat het nieuwe beloningsbeleid zal leiden tot een lager maximaal inkomen en dat minder nadruk wordt gelegd op variabele beloning.

Het nieuwe beloningsbeleid is nog niet vastgesteld door de AvA. Desalniettemin heeft de RvC al wel rekening gehouden met de voorgestelde uitgangspunten bij de benoeming van mevrouw De Groot als statutair directeur en Chief Financial Officer per 1 mei 2012. Inmiddels heeft de minister van Financiën aangekondigd dat in 2013 een herijking van het Beloningsbeleid Staatsdeelnemingen zal plaatsvinden. Met mevrouw De Groot is overeengekomen dat haar beloningspakket hiermee in lijn zal worden gebracht.

Arbeidsovereenkomsten

Schiphol Group benoemt directieleden voor een termijn van vier jaar. Na afloop van een termijn kan bij goed functioneren een directielid worden herbenoemd voor in beginsel een volgende termijn van opnieuw vier jaar.

Met de heer Rutten, Chief Operations Officer, is afgesproken dat hij op 62-jarige leeftijd met pensioen gaat. Echter, de RvC heeft met het oog op de continuïteit in de samenstelling van de directie gevraagd of hij bereid is zijn termijn met een jaar te verlengen. De heer Rutten heeft aangegeven dit graag te zullen doen. Hij zal per 1 september 2014 terugtreden.

Op 1 augustus 2012 is de heer Verboom uit dienst getreden van de N.V. Luchthaven Schiphol, nadat hij op 1 mei 2012 zijn functie als CFO en statutair directeur had neergelegd.

De heer Verboom blijft tot 31 december 2014 verbonden aan Schiphol als adviseur. De adviesactiviteiten richten zich primair op het commissariaat bij Brisbane Airport in Australië en de lopende projecten in de Verenigde Staten. Hij ontvangt voor zijn werkzaamheden een vaste vergoeding van 100.000 euro per jaar (exclusief btw).